Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Chúa Giê-xu Phải Hầu Tòa

Ngày 28 – Chúa Giê-xu Phải Hầu Tòa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 28          CHÚA GIÊ-SU PHẢI HẦU TÒA

Đức Giê-su Trước Tòa
57 Những kẻ đã bắt Đức Giê-su giải Ngài đến trưởng tế Cai-pha, nơi các chuyên gia kinh luật và trưởng lão tụ họp. 58 Phê-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân nhà vị trưởng tế. Ông vào trong sân ngồi chung với đám cảnh vệ để xem kết cuộc ra sao.
59 Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng dối vu cáo Đức Giê-su để xử tử Ngài. 60 Nhưng họ không tìm được, mặc dù có nhiều người đứng ra làm chứng dối. Sau cùng có hai người đến 61 nói rằng: “Người nầy nói Ta có thể phá đền thờ Đức Chúa Trời rồi xây lại trong ba ngày.”
62 Vị trưởng tế đứng dậy bảo Ngài: “Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người nầy sao?” 63 Nhưng Đức Giê-su vẫn im lặng. Vị trưởng tế tiếp: “Nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống ta truyền lệnh cho anh phải khai rõ: ‘Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời không?’ ”
64 Đức Giê-su trả lời: “Như ông đã nói đó. Hơn thế nữa, Ta nói với các ông, từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Toàn Năng và đến trên mây trời.”
65 Bấy giờ, vị trưởng tế xé áo mình mà nói: “Nó đã phạm thượng; chúng ta cần gì nhân chứng nữa. Quí vị vừa nghe lời phạm thượng đó. 66 Quí vị nghĩ sao?” Họ trả lời: “Hắn đáng tội chết.”
67 Rồi chúng nhổ vào mặt Ngài, đánh Ngài, cũng có kẻ vả Ngài. 68 Chúng nói: “Hỡi Chúa Cứu Thế, hãy nói tiên tri xem ai đã đánh ông?”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 59,60 Ngài không nói dối. Những kẻ bày mưu giết Chúa Giê-su đã dành cả đêm để kiếm cớ chống Chúa nhưng thậm chí sau khi chúng đem tất cả mọi chứng cớ cáo nghịch ra thì chúng cũng không tìm thấy lời dối trá nào về Ngài. Lý do Chúa Giê-su, Đấng không ai có thể tìm được sự giả dối nào trong Ngài, phải đứng hầu tòa với nhiều nhân chứng giả cáo buộc Ngài là để cứu những tội nhân như chúng ta.

Câu 61-63 Ngài im lặng trước bọn làm chứng giả dối. Ấy là để ứng nghiệm lời tiên tri được chép trong Ê-sai 53:7, và chứng tỏ tấm gương vâng phục không trốn chạy cái chết. Ngài không khuất phục trước sự nhục nhã và đau đớn thể xác. Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm về Chúa Giê-su, Đấng lặng lẽ bước lên con đường dẫn đến sự chết.

Câu 63,64 Qua môi miệng của thầy tế lễ cả trong suốt phiên xử, ông cho mọi người thấy Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời và Ngài sẽ trở lại trong vinh hiển. Dầu dường như quyền lực con người hiện đang xét xử Chúa Giê-su và bắt Ngài hầu tòa, nhưng trong tương lai con người sẽ đối diện với sự phán xét thật trước Chúa Giê-su và phải quỳ dưới chân Ngài. Đừng nản lòng khi người ta khinh dể Chúa Giê-su và xem nhẹ Ngài nhưng hãy vững lòng biết rằng Chúa Giê-su sẽ quay trở lại bằng quyền năng để xét xử cả thế giới.

Câu 65-68 Đức Chúa Trời vinh hiển đã đến thế gian và chịu sự sỉ nhục của con người. Khi chúng ta rao giảng Chúa Giê-su là Đấng Christ thì chúng ta cũng sẽ đối mặt với những sự sỉ nhục và bị từ chối như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã chịu mọi sự phỉ báng của con người song vẫn nhẫn nhịn.

Cầu nguyện

Xin cho con có thể vâng phục bước trên con đường khổ nạn mà Ngài đã đi không chút sợ hãi.

Bình Luận:

You may also like