Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Người Đầy Tớ Trung Tín Và Khôn Ngoan

Ngày 19 – Người Đầy Tớ Trung Tín Và Khôn Ngoan

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 19          NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG TÍN  VẦ KHÔN NGOAN

Ma-thi-ơ 24:45-51

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn sáng được chủ giao phó cai quản cả nhà để cho gia nhân ăn uống chu đáo, Nt: đúng giờ giấc

46 phước cho đầy tớ đó khi chủ về thấy làm như vậy. 47 Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ giao phó cho đầy tớ ấy cai quản toàn thể gia sản mình. 48 Nhưng nếu người đầy tớ đó gian ác vì nghĩ thầm trong lòng rằng chủ mình sẽ về trễ; 49 nó bắt đầu hiếp đáp các đầy tớ khác, ăn chơi với những phường say sưa. 50 Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay biết, 51 và trừng phạt nó nặng nề.

Nt: bị xử lăng trì

Chủ sẽ phó nó chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có than khóc và rên xiết.”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 45, 46 Ngài đặt con người chịu trách nhiệm với công việc riêng của mình, rồi đi nơi xa sau đó trở về để kiểm tra. Điều này nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su thăng thiên và giao công việc của Ngài lại cho các môn đồ, trong lần trở lại thứ hai Chúa sẽ đến và xem xét các môn đồ của Ngài đã làm tốt như thế nào. Trong ngày đó Chúa không muốn nhìn thấy các đầy tớ của mình không làm gì cả mà chỉ ngồi và đợi sự trở lại của Ngài nhưng sẽ nhìn thấy các đầy tớ của mình làm việc chăm chỉ trong nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho. Công việc Chúa Giê-su giao cho các môn đồ là gì? Đó là dạy dỗ và dẫn dắt mọi người sống đúng với lời của Chúa. Bạn có phải là người đầy tớ đang làm việc chăm chỉ trong nhiệm vụ mà Chúa giao cho bạn và cưu mang những người khác bằng việc dạy lời Chúa cho họ không?

Câu 47 Ngài để lại tất cả sản nghiệp cho đầy tớ trung thành. Những ai không lo lắng khi nào chủ sẽ trở lại nhưng làm việc chăm chỉ và trung tín sẽ được trọng thưởng trong ngày chủ trở về. Khi Chúa Giê-su đến trong ngày bạn không mong đợi và Ngài hỏi bạn chỉ cho Ngài những công việc bạn đã làm, bạn sẽ chỉ cho Ngài xem điều gì?

Câu 50, 51 Người đầy tớ gian ác không trung tín đảm trách nhiệm vụ Chúa Giê-su giao cho sẽ bị trừng phạt. Sự trừng phạt mà những đầy tớ độc ác sẽ nhận lãnh là giống như những gì người giả hình phải nhận. Bởi vì họ không làm đúng theo cách mà Chúa Giê-su mong đợi, họ sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng giống như những thầy dạy luật, những người Pha-ri-si và bọn giả hình (Ma-thi-ơ 23). Hãy trung tín làm tốt những công việc của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con biết trung tín thực hiện công việc của Ngài cho đến ngày cuối cùng giống như người đầy tớ khôn ngoan.

Bình Luận:

You may also like