Home Dưỡng Linh Vì Sao Chúng Ta Nên Kiêng Ăn Cầu Nguyện?

Vì Sao Chúng Ta Nên Kiêng Ăn Cầu Nguyện?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng ta kiêng ăn cầu nguyện bởi vì chúng ta đã được giao cho mạng lệnh và được mong chờ để làm như vậy. Trong Ma-thi-ơ 6:16-18, Chúa Giê-xu dạy, “khi các ngươi kiêng ăn”, chứ không phải “nếu các ngươi kiêng ăn”. Đó không phải là một sự chọn lựa mà Ngài ban cho chúng ta, nhưng là một sự diễn đạt có ý rõ ràng rằng Ngài mong muốn chúng ta kiêng ăn cầu nguyện.

Trong Ma-thi-ơ 9:14-17, Chúa Giê-xu được hỏi rằng tại sao các môn đồ của Ngài không kiêng ăn trong khi những người khác thì có. Câu trả lời của Ngài là trong khi Ngài còn ở với họ trên đất, thì họ phải nên vui mừng. Nhưng thời điểm để họ kiêng ăn là sau khi Ngài đã về trời, và chúng ta đang ở trong thời gian nầy.

caunguyendocdo

Kiêng ăn cầu nguyện, nguyên tắc quan trọng để thành công!

Chúng ta, những Cơ đốc nhân hôm nay, phải kiêng ăn cầu nguyện bởi vì chúng ta trông đợi sự trở lại của Chúa. Trong câu 17, Chúa Giê-xu dạy về bầu da mới. Kiêng ăn cầu nguyện là một cách để chuẩn bị chúng ta cho sự tuôn đổ của Thánh Linh Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta.

Kiêng ăn cầu nguyện không phải là một sự trừng phạt hay khổ hành, nhưng để bỏ đói bản tính tội lỗi của chúng ta và kỷ luật tấm lòng, tâm trí, và linh hồn của chúng ta. Trong Phục truyền luật lệ ký 8:3 chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời dạy nầy không chỉ có nghĩa bóng mà còn thực sự đúng ở nghĩa đen. Nếu quý vị tin vào lời Ngài, thì lời Đức Chúa Trời có quyền năng để duy trì chúng ta về mặt thể chất, vì cả thế giới nầy đã được tạo nên bởi lời phán của Ngài, vốn là nguồn của sự sống.

Kiêng ăn giúp hướng những ham muốn xác thịt của chúng ta thành ham muốn những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Thi Thiên 42 chép, như nai con thèm khát khe nước, linh hồn chúng ta cũng phải khao khát chính mình Chúa hơn bất cứ điều gì khác.

Anh Vũ tổng hợp từ Living Life.

Bình Luận:

You may also like