Home Thánh Kinh Hàng Ngày 21 Đặc Tính Của Chúa Nhắc Nhở Chúng Ta Rằng Chúng Ta Được Ngài Yêu

21 Đặc Tính Của Chúa Nhắc Nhở Chúng Ta Rằng Chúng Ta Được Ngài Yêu

by ibelieve.com
30 đọc

Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài tha thiết yêu bạn và tôi!

Chúa nhìn thấy mọi sự đau đớn và tranh đấu của chúng ta mỗi ngày. Ngài biết nơi chúng ta đi qua. Ngài chữa lành mọi tổn thương và tan vỡ. Ngài là Đấng duy nhất có thể làm việc cách năng quyền. Ngài đã mang mọi đau đớn và chịu khổ cùng chúng ta. Ngài xoay chuyển những sự vỡ nát thành những điều tốt lành nhất theo cách của Ngài. Ngài ban phước lành khắp mọi nơi, kể cả trong những thời điểm tăm tối nhất. Bởi cớ Ngài đã yên ủi chúng ta, để chúng ta trở nên mạnh mẽ và yên ủi được những người khác.

Ngài hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, hay để chúng ta tự lo liệu hoặc tự xoay sở với mọi thứ bằng sức riêng của mình. Ngài tha thứ và giúp chúng ta tha thứ. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để từ bỏ những oán giận và cay đắng, để lựa chọn những gì là tốt hơn cả. Bởi lẽ đó, chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước và hoàn toàn tin cậy vào sự thành tín của Ngài.

Dù ngày hôm nay bạn có đối mặt với nan đề gì trong thế giới này, hãy nhớ rằng bạn đang được yêu bởi Chúa của cả vũ trụ này. Ngài là Cha chúng ta, và chúng ta là con Ngài. Mọi khao khát sâu nghiệm nhất trong long chúng ta Ngài biết trọn và Ngài quan tâm đến những điều chúng ta quan tâm.

Vì Đức Chúa Trời là:

 1. Tình Yêu Thương

“Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài.” 1 Giăng 3:1

 1. Đấng Nhân Từ

“Để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài. Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,”Ê-phê-sô 2:7-8

 1. Đấng Chậm Giận

“Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương.”– Thi-thiên 103:8

 1. Đấng Ban Cho

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời.”Giăng 3:16

 1. Đấng Thành Tín

“Vì cớ tình yêu thương thành tín của Chúa, chúng tôi không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài chẳng dứt. Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; sự thành tín của Ngài lớn thay!”Ca-thương 3:22-23

 1. Đấng Thương Xót

“Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu”– Ê-phê-sô 2:4-5

 1. Đâng Mạnh Sức

“Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.”Thi-thiên 24:8

 1. Đấng Tha Thứ

“Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công bình sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều gian ác.”– 1 Giăng 1:9

 1. Đấng Thiện

“Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.”Thi-thiên 136:1

 1. Đấng Công Chính

“CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài và yêu thương đối với mọi công việc Ngài.”– Thi-thiên 145:17

 1. Hay Chăm Sóc

“Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?”– Ma-thi-ơ 6:26

 1. Đấng Cai Trị

“CHÚA lập ngôi Ngài trên trời; quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật.” – Thi-thiên 103:19

 1. Đấng Chăn Giữ

“CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài.”Thi-thiên 23:1-3

 1. Sẵn Sàng Giúp Đỡ

“Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.”– Thi-thiên 46:1

 1. Nơi Trú ẩn

“Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao sẽ  được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.”– Thi-thiên 91:1-2

 1. Đấng Hay Làm Ơn

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, và là công bình; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.”– Thi-thiên 116:5

 1. Đấng Chữa Bệnh

“Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi.”Xuất Ê-díp-tô ký 15:26

 1. Đấng Quyền Năng

“Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng,vinh quang, uy nghi và rực rỡ;  Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài; vương quốc thuộc về Ngài và Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự. Phú quí vinh hoa đều đến từ Ngài; Ngài cai quản mọi sự; Sức mạnh và quyền năng ở trong tay Ngài; Ngài có quyền làm cho vĩ đại và ban sức lực cho mọi người.”– 1 Sử ký 29:11-12

 1. Đấng Giải Cứu

“CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi, Ngài có quyền năng để giải cứu. Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi, Ngài sẽ vỗ về ngươi bằng tình yêu thương của Ngài. Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,”– Sô-phô-ni 3:17

 1. Đấng Giúp Đỡ

“Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.”– Ê-sai 41:10

 1. Đấng Làm Mới Tất Cả Mọi Vật

Đấng ngự trên ngai phán: ‘Này, Ta làm mới tất cả mọi vật!’ Ngài tiếp: ‘Con hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật.”’Khải huyền 21:5

—————–

Lạy Cha,

Cảm ơn Cha vì tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho con. Con cảm ơn Ngài vì con chẳng phải là tôi mọi nữa nhưng được trở nên con cái cua Ngài, và Ngài là Cha của con. Mọi lời ra từ miệng Ngài đều là chân thật. Cảm ơn Cha vì Ngài luôn bên cạnh con và bao phủ con trong sức mạnh và quyền năng của huyết Ngài. Tạ ơn Chúa vì sự nhân từ, ân điển, thương xót, tốt lành và sự thành tín của Ngài trên mỗi cá nhân chúng con.

Ngài là Vầng Đá đời đời và là nơi nương náu, trú ẩn của con. Không bởi tình yêu của Ngài, chẳng một điều gì trong thế gian này có thể làm thỏa mãn và bày tỏ cho con giá trị đích thực của mình. Chỉ ở trong Ngài con được kết quả, sanh bông trái và thạnh vượng. Ngoài Ngài ra, con chẳng là chi hết. Cảm ơn Cha vì Ngài là Đấng chăn dắt, Đấng giải cứu, Đấng làm tất cả mọi sự trong con trở nên mới.

Con ca ngợi Ngài vì Ngài là tất cả, thậm chí hơn thế nữa. Sự bình an của Ngài, trổi hơn mọi sự thông biết khiến lòng con chẳng còn rối bời. Trong Ngài con tìm thấy sự an ninh và vui mừng trọn vẹn. Ngài chính là hy vọng duy nhất và lớn nhất của cuộc đời con. Chẳng phải con chọn Ngài nhưng Ngài đã chọn con trước, cũng chẳng bởi chúng con yêu Ngài trước nhưng chính Ngài đã yêu chúng con trước. Nguyện mọi vinh quang vinh hiển đều thuộc về Chúa đời đời. Cảm ơn Ngài con cầu nguyện. 

Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

Biên dịch: Vân Anh

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like