Home Thánh Kinh Hàng Ngày Thi Thiên 119: Cầu Nguyện Cho Những Người Nam, Người Nữ Của Đức Chúa Trời

Thi Thiên 119: Cầu Nguyện Cho Những Người Nam, Người Nữ Của Đức Chúa Trời

by Sưu Tầm
30 đọc

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận làm theo lời Chúa” – Thi-thiên 119:9.

Thưa Cha,

Con hết lòng cảm tạ và ngợi khen Ngài vì kế hoạch đặc biệt Ngài sắm sẵn cho mỗi chúng con. Dù chúng con là những người lớn tuổi, đã bước theo Chúa nhiều năm hay là những người trẻ, tín hữu mới, Ngài vẫn có những kế hoạch hoàn hảo dành riêng cho chúng con.

Tạ ơn Chúa vì những người nam và người nữ trẻ tuổi được Ngài gọi giữa thế gian bại hoại này; những người bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ – là Chúa, là Đấng Cứu Chuộc của cuộc đời họ. Cha ơi, quả thật chẳng phải chúng con chọn Ngài nhưng Ngài đã chọn và lập chúng con, để chúng con đi và kết quả, trái chúng con thường đậu luôn (Giăng 15:16).

Thì giờ này con cầu nguyện cho lớp trẻ. Cầu xin Ngài thăm viếng họ, từng người một. Con biết rằng thế gian này đầy dẫy những thú vui vô cùng hấp dẫn, khiến giới trẻ ngày nay dễ sa ngã. Nhưng tạ ơn Chúa vì tấm lòng của những người nam, người nữ đã dám trả giá để bước đi cho Ngài. Xin gìn giữ tấm lòng họ khỏi những cám dỗ của mắt và những ham muốn của xác thịt, để chân họ chẳng vấp phải cạm bẫy của ma quỷ – những con sư tử rống đi rình mò xung quanh để chực nuốt chúng con.

Xin ban cho họ năng lực của Ngài để mạnh mẽ đối diện với mọi thử thách bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh và trưởng thành mỗi ngày. Dù họ là những người khỏe mạnh, được ân tứ của Ngài trong bất cứ lĩnh vực nào, xin hãy sử dụng họ cho công việc của Ngài, không bởi cậy sức riêng nhưng cậy sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Xin hãy nuôi nấng họ trong Lời của Ngài vì chỉ có Lời Chúa có quyền năng giữ cho đường lối họ trong sạch. Họ sẽ học được cách trông cậy Chúa Giê-xu qua mỗi hoạn nạn xảy đến.

Con cầu nguyện cho tấm lòng của những người trẻ. Xin ban cho họ một tấm lòng khiêm nhường, kính sợ Chúa và sẵn sàng tận hiến cho Ngài. Và trên hết, Cha ơi, là lòng khao khát tìm kiếm mặt Chúa và đặt Ngài làm đầu trong mọi sự. Vì kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm-ngôn 8:10). Xin hãy đến gần với những người có tấm lòng cam kết phục vụ Ngài và bày tỏ cho họ kế hoạch tốt lành của Ngài dành cho cuộc đời họ.

Nhân danh Chúa Giê-xu, con chúc phước cho những người trẻ, và công bố rằng họ sẽ là những dũng sĩ mạnh mẽ của nhà Đức Chúa Trời. Hết lòng vâng phục, ngay thẳng, tin cậy, sẵn sàng sống cho Ngài. Vì cuộc đời đi theo Chúa là cuộc đời đáng sống nhất. Cha ơi, con cầu nguyện rằng họ sẽ ngày một trưởng thành trong ân điển, ngày càng trở nên khôn ngoan, nhận biết và kinh nghiệm được quyền phép của Đức Chúa Trời trong hành trình bước theo Ngài mỗi ngày.

Con công bố những người nam và người nữ trẻ tuổi của Ngài sẽ không sống theo đời này nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, và hưởng trọn mọi ý muốn tốt lành, bình an, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài (Rô-ma 12:2).

Nguyện mỗi tấm lòng chúng con, lối sống của chúng con ngay thẳng và đẹp lòng Ngài, để khi những người xung quanh nhìn chúng con, sẽ chẳng khinh chúng con vì trẻ tuổi, nhưng chính lòng yêu thương, lời nói, nết làm và sự tinh sạch của chúng con sẽ đưa lòng những người ngoại quay trở về với Ngài. Cảm tạ Chúa! Con dâng những người trẻ lên cho Ngài và cầu nguyện.

Trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Giăng 15:16 “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi.”

1 Ti-mô-thê 4:12 “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.”

I Sa-mu-ên 12:24“Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!”

Châm-ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”

Truyền đạo 11:9-10 “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Ðức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi; vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Knowing-jesus.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like