Home Văn PhẩmBài Giảng Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 4: Nhận Biết Sự Kêu Gọi Của Chúa Trong Cuộc Đời Mình

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 4: Nhận Biết Sự Kêu Gọi Của Chúa Trong Cuộc Đời Mình

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Ba sự kêu gọi của Chúa

Cô-lô-se 1:16 – “Muôn vật được dựng nên trong Ngài và vì Ngài”

Rô-ma 11:36 – “Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen”

Lời Chúa chỉ ra cho chúng ta rằng  chúng ta được tạo nên bởi Ngài và vì Ngài, chỉ cho những mục đích của Ngài mà thôi. Chúng ta tồn tại vì Chúa và chúng ta có mặt ở đây cũng chỉ vì những mục đích của Chúa.

Để hiểu tốt khái niệm này, chúng ta hãy xem xét đến ba sự kêu gọi chúng ta có được trong Chúa:

Sự kêu gọi thứ nhất – Giống như Đấng Christ

Trong khi nhiều người trong chúng ta nhận biết được sự kêu gọi chung cho các Cơ Đốc Nhân là hòa thuận lại giữa con người với Chúa, nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng lãng quên sự kêu gọi ban đầu trên đời sống chúng ta, đó là trở nên giống như Đấng Christ.

Rô-ma 8:28-29 – “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho con này được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.”

Chúa phán rằng Ngài sẽ hiệp mọi sự lại để làm ích cho chúng ta. Câu hỏi là: Định nghĩa của từ “làm ích” trong ngữ cảnh này là gì? Câu tiếp theo nói cho chúng ta là đó là sự biến đổi để trở nên giống như Đấng Christ.

Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 22:37-38 mạng lệnh lớn nhất là “Các con phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa”

Nếu chúng ta đặt để mạng lệnh lớn này là thứ tự ưu tiên trước nhất trong đời sống chúng ta, Chúa sẽ sử dụng mọi hoàn cảnh trong đời sống chúng ta để khiến chúng ta trưởng thành, giống như Đấng Christ. Khi chúng ta trở nên giống Ngài (sự kêu gọi trước hết), chúng ta sẽ trưởng thành cách tự nhiên trong chức vụ kêu gọi trên cuộc đời chúng ta (sự kêu gọi thứ hai). Sự tận hiến của chúng ta cho sự kêu gọi thứ nhất sẽ quyết định diễn tiến của chúng ta trong sự kêu gọi thứ hai.

Sự kêu gọi thứ hai – Là muối và ánh sáng

Ma-thi-ơ 5:13-14 – “Các con là muối của đất……(với 14) các con là ánh sáng của thế gian”

Chúng ta được kêu gọi để là muối và ánh sáng của thế gian. Là muối, chúng ta có trách nhiệm giúp bảo tồn và khiến người khác giữ vị mặn hơn trên đất này qua quyền năng và tình yêu của Đấng Christ trong chúng ta. Là ánh sáng, chúng ta phải chỉ cho những người khác thấy được sự sáng lớn hơn đó là Chúa Giê-xu Christ.

Nhưng thật buồn, nhiều người có thể sống với sự kêu gọi này một mình được nhưng lại thất bại với sự kêu gọi này khi kết hôn. Họ không ảnh hưởng được các cặp hôn nhân khác cách tích cực và họ không chỉ cho những người khác sống đời sống hôn nhân  như một sự phản chiếu sự hiệp nhất của Đấng Christ với Hội Thánh. (Ê-phê-sô 5:22-23).

Lê-vi-ký 26:8 – “Năm người trong các ngươi sẽ đuổi một trăm, một trăm trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn…”

Nếu năm người đánh hạ một trăm, thì một trăm người sẽ chỉ đánh hạ hai ngàn. Nhưng Kinh Thánh nói “mười ngàn” thay vì “hai ngàn” – Tại sao? Chúa có nhầm lẫn trong phép tính toán của mình không? Không, dĩ nhiên rồi.

Chúa đang nói về quyền năng của sự hiệp lực!

Hai luôn hơn một, nếu được kết hiệp. Hai sẽ ít hơn một nếu bị phân chia. Thay vì kinh nghiệm được sức mạnh của sự hiệp lực cùng hành động trong hôn nhân, nhiều người sẽ kết thúc là những bài chứng nghèo nàn, vì họ không trưởng thành trong sự hiệp một nhưng đang dần chia rẽ qua nhiều năm.

Chức vụ quan trọng nhất trong Hội thánh là gì? – Buổi cầu nguyện!

Yếu tố quan trọng nhất để một buổi cầu nguyện hiệu quả là gì? – Sự hiệp một!

Ma-thi-ơ 18:19 – “Ta lại nói cùng các con nếu hai người trong các con thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ”.

Nếu các hội thánh được được lập nên có các cặp đôi và các gia đình không hiệp nhất trong tâm linh, hồn và xác thì một buổi cầu nguyện làm thế nào hiệu quả đây? Làm thế nào một Hội thánh tiếp tục tăng trưởng lành mạnh trong sự hiệp nhất như một thân thể được?

Sự hiệp nhất hôn nhân của chúng ta đóng góp vào sự hiệp nhất của Hội thánh, góp phần vào sự hiệp một vương quốc của Ngài. Hôn nhân của chúng ta không chỉ dành cho chúng ta, nó được lập nên để làm vinh hiển Chúa! Nếu chúng ta thật lòng khao khát sự mở rộng vương quốc của Ngài, thì chúng ta phải đón nhận sự kêu gọi thứ hai cách nghiêm túc và làm cho hôn nhân của chúng ta có vị đậm đà hơn và thành sự sáng lớn hơn trên thế gian này.

Sự kêu gọi thứ ba – Đại Mạng Lệnh

Ma-thi-ơ 28:19 – “Vậy hãy đi và khiến muôn dân trở thành môn đồ”

Sự kêu gọi của Đại Mạng Lệnh là môn đệ hóa. Nếu không thể hoàn thành tốt sự kêu gọi thứ nhất và thứ hai thì cũng khó hoàn thành sự kêu gọi thứ ba.

Chúng ta có đang thực sự theo đuổi sự nên thánh và thánh hóa trong đời sống hàng ngày của chúng ta để trở nên giống như Đấng Christ không?

Hôn nhân của bạn đang ảnh hưởng và đóng góp thế nào đến sự hiệp nhất thân thể của Chúa và hoàn thành Đại Mạng Lệnh?

(Còn nữa)

 

Liên Hà dịch

Adrian Chua

Bình Luận:

You may also like