Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Lạy Chúa Của Con Và Đức Chúa Trời Con

Ngày 18 – Lạy Chúa Của Con Và Đức Chúa Trời Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Thô-ma, người không tin những môn đồ, bạn của ông rằng họ đã gặp Đức Chúa Jêsus phục sinh, đã xưng nhận, “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con”, khi chính ông gặp Đức Chúa Jêsus.

Giăng 20:2431 

24 Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma gọi là Đi-đim, một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ. 25 Các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng Thô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” 27 Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” 28 Thô-ma thưa rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” 29 Đức Chúa Jêsus nói: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!”

30 Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách nầy. 31 Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus lần đầu tiên hiện ra với các môn đồ của Ngài, Thô-ma không có ở đó. Khi các môn đồ làm chứng về Đức Chúa Jêsus đã sống lại, Thô-ma nói rằng ông sẽ không tin cho đến khi ông chạm vào dấu đinh trên bàn tay và dấu giáo ở hông của Đức Chúa Jêsus. Đáp lại, tám ngày sau đó, Đức Chúa Jêsus đến một lần nữa, và phán bảo Thô-ma chạm vào tay và hông Ngài. Ngay lập tức Thô-ma xưng nhận, “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con”. Qua Thô-ma hay nghi ngờ, Đức Chúa Jêsus đã được xưng nhận lần đầu tiên là “Đức Chúa Trời” (c.24-31).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.26-27 Đức Chúa Jêsus xuất hiện với Thô-ma hay ngờ vực và ban cho ông cơ hội chạm vào dấu đinh và hông của Ngài, như Thô-ma mong muốn. Thay vì quở trách sự nghi ngờ của ông, Đức Chúa Jêsus thúc giục đức tin của Thô-ma. Chúa phục sinh vẫn ở cùng chúng ta ngày nay, và giúp đỡ cho chúng ta nhận biết chân lý theo những hoàn cảnh và vị trí của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29-31 Sách Giăng là một sách ký thuật lại những lời và phép lạ của Đức Chúa Jêsus, để những người nghe được về sự phục sinh, nhưng vẫn chưa chứng kiến điều đó, giống như Thô-ma, có thể vui hưởng sự sống đời đời qua việc tin rằng Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời, cho dù không thấy Ngài.

Tham khảo

20:25 Rõ ràng, Thô-ma nghĩ rằng các môn đồ có thể đã thấy một con ma (tham chiếu Ma-thi-ơ 14:26). Tuy vậy, Giăng cẩn thận xác quyết rằng Đức Chúa Jêsus là Ngôi Lời nhập thể (Giăng 1:14; tham chiếu 1 Giăng 4:2-3; 2 Giăng 7), điều đưa đến việc thân thể phục sinh của Ngài không phải là một bóng ma hoặc sự xuất hiện của linh hồn, nhưng là một thân thể thực sự (mặc dù đã được vinh quang).

20:26 Tám ngày sau đề cập đến Chúa nhật tiếp theo, một tuần sau Lễ Phục Sinh (tham chiếu c.19), bởi vì ngày bắt đầu cũng được tính vào số các ngày. Bấy giờ Lễ Bánh Không Men đã kết thúc, các môn đồ chẳng bao lâu sau sẽ trở về Ga-li-lê.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con có sự tin cậy qua việc nghe thấy và suy ngẫm lời Ngài, hơn là có một niềm tin đòi hỏi phải thấy và chạm được vào Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 13-16

Bình Luận:

You may also like