Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Sự Tin Quyết Của Đức Chúa Jêsus, Sự Nhút Nhát Của Phi-E-Rơ

Ngày 10 – Sự Tin Quyết Của Đức Chúa Jêsus, Sự Nhút Nhát Của Phi-E-Rơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi Đức Chúa Jêsus đang đối diện với sự tra khảo một cách vững vàng, thì Phi-e-rơ lại bộc lộ bản tính nhút nhát của mình qua việc chối bỏ việc là môn đồ của Đức Chúa Jêsus ba lần.

Giăng 18:12-27 

12 Lúc ấy, binh lính với viên chỉ huy và các thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Chúa Jêsus và trói lại. 13 Trước hết, họ giải Ngài đến An-ne, vì ông là nhạc gia của Cai-phe, người đang làm thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó. 14 Chính Cai-phe là người đã bàn với người Do Thái rằng: “Thà để một người chết vì toàn dân thì vẫn hơn.”

15 Si-môn Phi-e-rơ và một môn đồ khác đi theo Đức Chúa Jêsus. Môn đồ nầy quen biết thầy tế lễ thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân của thầy tế lễ thượng phẩm. 16 Còn Phi-e-rơ thì đứng bên ngoài, gần cửa. Vì vậy, môn đồ kia, người quen biết thầy tế lễ thượng phẩm, đi ra nói với người phụ nữ canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. 17 Người phụ nữ canh cửa nói với Phi-e-rơ: “Chẳng phải ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: “Không phải tôi.” 18 Vì trời lạnh nên các đầy tớ và các thuộc hạ nhóm một đống lửa than, rồi đứng sưởi ấm. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ.

19 Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Đức Chúa Jêsus về các môn đồ và sự dạy dỗ của Ngài. 20 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã nói rõ cho thiên hạ. Ta thường xuyên dạy trong các nhà hội và đền thờ, nơi tất cả người Do Thái tụ họp, chứ Ta chẳng nói điều gì lén lút cả. 21 Sao ngươi lại chất vấn Ta? Cứ hỏi những người đã nghe Ta, xem Ta đã nói gì với họ. Những người đó biết những điều Ta đã nói.” 22 Khi Ngài vừa nói xong, một kẻ trong nhóm thuộc hạ đang đứng đó lấy tay tát vào mặt Ngài và nói: “Ngươi dám trả lời thầy tế lễ thượng phẩm như thế sao?” 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta nói sai, hãy chỉ ra chỗ sai đi; còn nếu Ta nói đúng, tại sao ngươi lại đánh Ta?” 24 An-ne sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn đang bị trói đến thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe.

25 Lúc Phi-e-rơ còn đang đứng sưởi, họ hỏi ông: “Anh cũng là một trong số các môn đồ của ông ta phải không?” Phi-e-rơ chối và trả lời: “Không phải tôi.” 26 Một người trong các đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, có họ hàng với người đã bị Phi-e-rơ chém đứt tai, nói: “Chẳng phải chính tôi đã thấy anh ở trong vườn với ông ta sao?” 27 Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi bị bắt, Đức Chúa Jêsus được đưa đến Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Khi việc tra hỏi đang diễn ra, đám đông của Thầy Tế lễ Thượng phẩm phê phán gay gắt cách Đức Chúa Jêsus nói, và đã đối xử với Ngài bằng bạo lực, dù không tìm được bằng cớ nào của tội lỗi. Cái chết của Đức Chúa Jêsus là một hành động tình nguyện để cứu bầy của Ngài, chứ không phải là sự tử hình dành cho một tội nhân. Trong khi đó, Phi-e-rơ, người đã thề hứa đi theo Chúa cho đến chết, đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, thậm chí cả khi sự sống của ông không bị đe dọa. Vậy nên, trong khi lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus được ứng nghiệm, lời thề hứa của Phi-e-rơ thì không. Đức Chúa Jêsus biết Phi-e-rơ nhiều hơn Phi-e-rơ biết về chính mình (c.12-27).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.12-14 Đức Chúa Jêsus tình nguyện chịu trói để giải phóng dân của Ngài khỏi sự chết. Đức Chúa Jêsus đã khiến La-xa-rơ sống lại (11:44) và đã cầu xin để các môn đồ của Ngài được “thả đi” (18:8). Bây giờ chính mình Ngài sẽ đối diện sự chết, để có thể đưa bầy của Ngài từ sự chết đến với sự sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22 Viên sĩ quan của Thầy Tế lễ Thượng phẩm không thích cách Đức Chúa Jêsus nói, đã đánh Ngài. Viên sĩ quan đã thô bạo với Con Đức Chúa Trời, nhưng bảo đảm rằng Thầy Tế lễ Thượng phẩm được đối xử một cách kính trọng. Liệu chúng ta có thiếu hiểu biết đối với Đấng của chúng ta ở thiên đàng, nhưng lại trung thành với những vị cấp trên trong thế gian này hay không?

Tham khảo   

18:22 Một trong những viên sĩ quan đứng cạnh có lẽ là một trong những người tham gia vào việc bắt Đức Chúa Jêsus (so sánh với c.3, 12). Cú đánh dường như là một cái vả mạnh bằng lòng bàn tay của người đó (so sánh với Ê-sai 50:6 trong Bản Bảy Mươi; Ma-thi-ơ 26:67; Công Vụ Các Sứ Đồ 23:1-5). Lời quở trách có thể lặp lại Xuất Ai Cập Ký 22:28 (được Phao-lô trích trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:5).

Cầu nguyện: Chúa ôi, cho dù hậu quả có như thế nào đi nữa, xin hãy ban cho chúng con sự can đảm để không chối bỏ việc là môn đồ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Các Vua 8-10

Bình Luận:

You may also like