Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Để Cho Họ Nên Một

Ngày 08 – Để Cho Họ Nên Một

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài, cũng như cho những người khác, những người sẽ tin Chúa sau khi nghe các môn đồ rao giảng. Điều này là bởi vì Ngài muốn họ nên một và dự phần vào sự vinh quang của Ngài.

Giăng 17:20-26

20 Cha ơi! Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, 21 để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến. 22 Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. 24 Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con; vì Cha đã yêu thương Con từ trước khi sáng thế. 25 Cha công chính ơi, thế gian không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha; và những người nầy biết rằng Cha đã sai Con đến. 26 Con đã bày tỏ danh Cha cho họ, và Con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện cho sự hiệp một của những người sẽ đến tin Ngài,  khi họ nghe được các môn đồ giảng đạo như một người. Việc họ trở nên một có thể thực hiện được chỉ trong sự hiệp một trọn vẹn của Đức Chúa Jêsus và Cha. Đây là một lẽ màu nhiệm lớn không thể giải thích được bằng lô-gic của toán học. Thế gian không biết Đức Chúa Trời công bình, hoặc Đức Chúa Jêsus mà Đức Chúa Trời đã sai tới, nhưng Đức Chúa Jêsus rao giảng về Đức Chúa Trời cho những người của Ngài để mối quan hệ tuyệt vời này có thể tăng trưởng mãi mãi (c.20-26).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.20 Cho dù các môn đồ sẽ tan lạc vì sợ hãi khi Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá, Đức Chúa Jêsus biết rằng họ sẽ làm chứng về Ngài cho đến cùng. Thế gian này có thể tàn nhẫn đối với những người không có kết quả, nhưng Chúa không nhìn vào những sự yếu đuối mà nhìn vào con người trưởng thành mà Ngài sẽ khuôn đúc nên chúng ta, và cầu nguyện cho điều ấy.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22 Như sự vinh quang mà Đức Chúa Jêsus đã nhận là vinh quang qua thập tự giá, các môn đồ sẽ thấy sự vinh quang khi họ bước đi con đường của Chúa. Chỉ khi bước đi con đường thập tự giá, các Cơ Đốc nhân mới có thể trở nên một. Nếu có sự tranh cãi trong gia đình hoặc Hội Thánh chúng ta, việc đầu tiên phải phục hồi là ân điển của thập tự giá.

Tham khảo   

17:22 Sự vinh quang có thể đề cập đến sự bày tỏ tuyệt vời của toàn bộ bản tính của Đức Chúa Trời trong đời sống của Đức Chúa Jêsus (xem 1:14). Đức Chúa Jêsus ban điều này cho tất cả những người tin (xem 17:20): toàn bộ đời sống của Ngài đã bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và vì vậy Ngài chia sẻ nó cho những người đi theo Ngài, và các Cơ Đốc nhân ngày nay phản chiếu sự tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ, khi họ bắt chước Đấng Christ.

17:26 Cụm từ Con ở trong họ được làm đầy sự ngụ ý theo giao ước (so sánh với 14:20; 17:23). Sau khi ban luật pháp tại Si-na-i, Đức Chúa Trời đã đến ngự giữa Y-sơ-ra-ên trong Đền Tạm (Xuất Ai Cập Ký 40:34). Khi họ đi đến Đất Hứa, Đức Chúa Trời thường đảm bảo cho dân sự Ngài rằng Ngài ở giữa họ (Xuất Ai Cập Ký 29:45-46; Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:21; 23:14).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nên một trong mọi mối quan hệ của chúng con khi chúng con bước đi con đường thập tự giá của Ngài, Chúa ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Các Vua 1-4

Bình Luận:

You may also like