Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Việc Kiểm Tra Dân Số Người Lê-Vi

Ngày 04 – Việc Kiểm Tra Dân Số Người Lê-Vi

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Môi-se kê khai tất cả những người nam, từ một tháng tuổi trở lên từ giữa các con cháu Lê-vi. Rồi Đức Chúa Trời ra lệnh những nhiệm vụ nào họ phải đảm nhận, tùy theo gia tộc của họ.

Dân Số Ký 3:14-39 

14 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se trong hoang mạc Si-na-i rằng: 15 “Hãy kê khai con cháu Lê-vi tùy theo bộ tộc và gia tộc. Kê khai tất cả người nam từ một tháng trở lên.” 16 Môi-se kiểm tra người Lê-vi đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với mình.

17 Đây là tên các con trai của Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. 18 Đây là tên các con trai của Ghẹt-sôn theo từng gia tộc mình: Líp-ni và Si-mê-i. 19 Đây là các con trai của Kê-hát theo từng gia tộc mình: Am-ram, Dít-sa, Hếp-rôn và U-xi-ên. 20 Các con trai của Mê-ra-ri theo từng gia tộc mình là: Mách-li và Mu-si. Đó là những gia tộc thuộc bộ tộc Lê-vi.

21 Gia tộc Líp-ni và gia tộc Si-mê-i thuộc về Ghẹt-sôn. Đó là hai gia tộc của Ghẹt-sôn. 22 Số người nam của họ từ một tháng tuổi trở lên được kiểm tra là bảy nghìn năm trăm người. 23 Các gia tộc của Ghẹt-sôn đóng trại về hướng tây, phía sau Đền Tạm. 24 Trưởng gia tộc Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp, con trai của La-ên. 25 Trách nhiệm của con cháu Ghẹt-sôn trong Lều Hội Kiến là coi sóc mọi vật thuộc về Đền Tạm, lều với các tấm phủ và tấm màn nơi cửa vào Lều Hội Kiến, 26 các tấm màn của hành lang, tấm màn nơi cửa vào hành lang bao quanh Đền Tạm và bàn thờ cùng các dây thừng dùng cho Đền Tạm.

27 Gia tộc Am-ram, gia tộc Dít-sa, gia tộc Hếp-rôn và gia tộc U-xi-ên là những gia tộc của Kê-hát. 28 Số người nam của họ từ một tháng tuổi trở lên là tám nghìn sáu trăm người. Họ có trách nhiệm coi sóc nơi thánh. 29 Các gia tộc thuộc con cháu Kê-hát đóng trại về hướng nam của Đền Tạm. 30 Trưởng gia tộc Kê-hát là Ê-li-sa-phan, con trai của U-xi-ên. 31 Người Kê-hát coi sóc Hòm Giao Ước, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ, những vật dụng nơi thánh dùng vào việc thờ phượng, tấm màn và các vật dụng liên quan đến sự bảo trì nơi thánh. 32 Đứng đầu các thủ lĩnh của người Lê-vi là Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế lễ A-rôn. Ông được chỉ định để giám sát những người coi sóc nơi thánh.

33 Gia tộc Mách-li và gia tộc Mu-si thuộc về Mê-ra-ri. Đó là các gia tộc của Mê-ra-ri. 34 Số những người nam của họ từ một tháng trở lên được kiểm tra là sáu nghìn hai trăm người. 35 Trưởng gia tộc Mê-ra-ri là Xu-ri-ên, con trai của A-bi-hai. Con cháu Mê-ra-ri đóng trại về phía bắc của Đền Tạm. 36 Họ có trách nhiệm coi sóc các khung của Đền Tạm, cây xà ngang, trụ, đế, những vật dụng và mọi thứ phụ thuộc; 37 những trụ ở chung quanh hành lang và đế, cây cọc và dây thừng nữa.

38 Những người đóng trại trước Đền Tạm về phía đông, trước Lều Hội Kiến về hướng mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai ông. Họ có trách nhiệm thay cho dân Y-sơ-ra-ên để coi sóc nơi thánh. Những người khác đến gần đó sẽ bị xử tử. 39 Tổng số người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn kê khai theo lệnh của Đức Giê-hô-va, theo từng gia tộc, gồm tất cả người nam từ một tháng trở lên, là hai mươi hai nghìn người.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán với Môi-se kê khai tất cả những người nam của bộ tộc Lê-vi, từ một tháng tuổi trở lên. Lý do là vì bộ tộc Lê-vi đang thực hiện những nhiệm vụ của Đền Tạm thay cho tất cả các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên, nên số người Lê-vi phải tương ứng với số con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi, những người ở phía đông của Đền Tạm, giúp nhà của A-rôn, là những người dâng của lễ trong Đền Tạm, bằng việc coi sóc các vật dụng của Đền Tạm. Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ khá đơn giản và bình thường, nhưng đó lại là một nhiệm vụ quan trọng và thánh khiết mà chỉ người Lê-vi mới có thể thực hiện (c.14-39).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-37 Mặc dù bộ tộc Lê-vi không ra trận, nhưng điều này không có nghĩa là họ được sống thoải mái hơn. Họ sống thời đại vàng son của đời sống mình trong Đền Tạm, coi sóc Đền Tạm và các vật dụng thánh. Nhiệm vụ của họ đơn giản nhưng lại được chuyên môn hóa, bình thường nhưng lại thánh khiết. Chúng ta hãy nhớ rằng ngay cả những công việc thường mà chúng ta lặp đi lặp lại hằng ngày đều là những nhiệm vụ thánh mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta, và vì thế, hãy sống làm hết sức chúng ta.

C.38 Phía đông, đó là lối vào Lều Hội Kiến, là nơi của các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ cùng với các trưởng tộc Giu-đa, phải trông coi lối vào Lều Hội Kiến, là nơi Đức Chúa Trời ngự, phòng khi người ngoại xâm nhập vào. Đây là một quang cảnh báo trước về vai trò của Đức Chúa Jêsus Christ, thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, Đấng sẽ ra từ bộ tộc Giu-đa trong tương lai. Đấng Christ sẽ giữ cho Hội Thánh thánh khiết và dẫn dắt dân Ngài trước Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

3:38 Vị trí của các thầy tế lễ ở phía đông của Đền Tạm trông coi lối vào (câu 38) có thể báo trước vai trò của Đức Chúa Jêsus là thầy tế lễ tối cao, ban cho dân Ngài lối vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên trời (Hê-bơ-rơ 9-10).

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con sẽ làm việc chăm chỉ, để đảm bảo rằng công việc mà Ngài giao phó cho chúng con trở thành công việc thuộc linh và thánh khiết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 18-21

Bình Luận:

You may also like