Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Mối Liên Hệ Giữa Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Jêsus

Ngày 11 – Mối Liên Hệ Giữa Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Đức Chúa Jêsus công bố Ngài là Con Đức Chúa Trời, người Do Thái nhặt đá để ném Ngài. Đức Chúa Jêsus bảo vệ mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời bằng cách trình bày Luật Pháp và những việc lành Ngài đã làm.

Giăng 10:31-42

31 Những người Do Thái lại nhặt đá để ném Ngài. 32 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Ta đã bày tỏ cho các ngươi nhiều việc tốt đẹp từ Cha. Vậy, vì cớ gì mà các ngươi ném đá Ta?” 33 Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi không ném đá ông vì một việc tốt đẹp, nhưng vì lời phạm thượng; bởi ông là con người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời.” 34 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Chẳng phải trong luật pháp của các ngươi có chép: ‘Ta đã nói các ngươi là thần,’ hay sao? 35 Nếu luật pháp gọi những người nhận được lời của Đức Chúa Trời là thần, và lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được 36 thì Ta đây, Đấng được Cha biệt ra thánh và sai đến thế gian, tại sao các ngươi lại bảo Ta phạm thượng, khi Ta nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời’? 37 Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta thì các người đừng tin Ta. 38 Còn nếu Ta làm thì dù các ngươi không tin Ta, hãy tin các công việc của Ta, để các ngươi có thể biết và hiểu rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha.” 39 Họ lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ.

40 Đức Chúa Jêsus lại đi qua bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm báp-têm đầu tiên, và ở lại đó. 41 Nhiều người đến với Ngài. Họ nói rằng: “Giăng không làm dấu lạ nào, nhưng tất cả những điều Giăng nói về người nầy đều là thật.” 42 Tại đó có nhiều người tin Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Người Do Thái coi những lời công bố của Đức Chúa Jêsus rằng Đức Chúa Trời là Cha Ngài và rằng Ngài và Cha là một là sự phạm thượng, và vì vậy họ chủ định ném đá Đức Chúa Jêsus. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus, trích dẫn Thi Thiên (Thi Thiên 82:6), bác bẻ lại sự buộc tội của họ về tội báng bổ qua việc hỏi những người Do Thái, tại sao lại sai khi nói Ngài là Con Đức Chúa Trời, khi Ngài đã được khiến nên thánh và được Đức Chúa Trời sai đến thế giới này. Ngài cũng chứng minh rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời bằng cách đề cập đến những công việc Ngài đã thực hiện. Trong khi lời của Đức Chúa Jêsus khiến số những người chống đối Ngài gia tăng, thì số người nghe lời Ngài và tin nơi Ngài, cũng tăng lên (c.31-42).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.32, 37-38 Đức Chúa Jêsus đã làm những việc lành của Đức Chúa Trời. Khi đi theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã trở nên người chăn chiên nhân lành, người dâng sự sống mình vì bầy chiên của Ngài. Bất cứ ai biết Đức Chúa Trời dù chỉ chút ít và nhớ lời hứa của Ngài, sẽ đến thừa nhận rằng tất cả những gì Đức Chúa Jêsus đã làm là công việc của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.34-36 Thân phận của chúng ta không được quyết định bởi bản chất thuộc thể, nhưng bởi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thay vì nhìn vào nguồn gốc con người của Đức Chúa Jêsus, người Do Thái lẽ ra phải nhận ra qua việc thấy những hành động và lời nói của Đức Chúa Jêsus rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Ngài.

Tham khảo

10:34 Lý do của Đức Chúa Jêsus trong việc trích Thi Thiên 82:6 là nếu những thẩm phán của con người (Thi Thiên 82:2-4) có thể trong một phương diện nào đó được gọi là các thần (trong ánh sáng của vai trò của họ là những người đại diện của Đức Chúa Trời), sự chỉ định này thậm chí còn phù hợp hơn đối với một người thực sự là Con Đức Chúa Trời (Giăng 10:33, 35-36).

10:35 Lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được. Đức Chúa Jêsus đang dựa vào chỉ một từ (các thần) trong Cựu Ước cho lập luận của Ngài. Khi Ngài phán rằng Kinh Thánh “không thể hủy bỏ được”, Ngài ngụ ý rằng từng từ trong Kinh Thánh là hoàn toàn chân thật và đáng tin cậy. Những người chống đối Ngài không khác biệt với cái nhìn cao cả này của Kinh Thánh, hoặc là ở đây hay ở đâu đó trong các sách Phúc Âm.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Chúa ôi, vì đã cho phép chúng con được thấy Ngài, biết Ngài và nhận được sự cứu rỗi thánh khiết qua Đức Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like