Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đức Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành

Ngày 09 – Đức Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành

by SU Việt Nam
30 đọc

Không phải tất cả những người chăn chiên đều giống nhau. Đức Chúa Jêsus là người chăn chiên nhân lành duy nhất, người đã từ bỏ sự sống mình vì chiên của mình.

Giăng 10:11-21 

11 Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình. 12 Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. 13 Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. 14 Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; 15 cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình. 16 Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng nầy; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. 17 Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. 18 Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.”

19 Vì những lời nầy, những người Do Thái lại có sự chia rẽ. 20 Nhiều người trong số họ nói: “Ông ta bị quỷ ám, ông ta điên; sao còn nghe ông ta làm gì?” 21 Một số khác thì nói: “Đây không phải là những lời nói của một người bị quỷ ám. Làm sao quỷ có thể mở mắt cho người mù?”

Suy ngẫm và hiểu

Một người làm thuê bỏ chiên và chạy đi để cứu chính mình khi nguy hiểm xảy đến. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus là người chăn chiên nhân lành, người đã đến để cho chiên của mình một đời sống sung mãn. Đức Chúa Jêsus đã hai lần phán rằng Ngài sẽ hy sinh sự sống của Ngài vì chiên của Ngài. Đây là một sự đề cập đến sự chết của Ngài trên thập tự giá sắp xảy ra. Sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá là một sự kiện, khi Ngài phó sự sống của Ngài vì chúng ta và chứng minh rằng Ngài là người chăn chiên nhân lành của chúng ta (c.11-18). Bởi vì những lời của Đức Chúa Jêsus, cộng đồng người Do Thái một lần nữa lại xảy ra tranh cãi, nhưng chiên của Đức Chúa Jêsus cuối cùng sẽ đi theo Ngài (c.19-21).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.14-15 Đức Chúa Jêsus đã phó sự sống của Ngài để chúng ta có thể vui hưởng một mối quan hệ yêu thương cách cá nhân với Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta càng hiểu nhiều về tình yêu thương của thập tự giá, thì chúng ta sẽ càng đến nhận biết Chúa, và sự sống đời đời của chúng ta càng trở nên sung mãn. Sự khao khát sâu thẳm trong linh hồn chúng ta chỉ có thể được thỏa mãn qua việc nhận biết và thông công với Đấng Chăn Chiên nhân lành.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-18 Đức Chúa Jêsus đã cứu cả những người ngoại, những người không thuộc về chuồng chiên này. Việc dâng sự sống của Ngài cho tất cả mọi người là mạng lệnh Ngài đã nhận từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đã nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua việc sẵn lòng vâng theo mạng lệnh này. Ngay cả ngày nay, thông qua sự yêu thương vâng lời của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta hướng dẫn các con chiên, những người còn ở ngoài chuồng chiên đến với Đấng Chăn Chiên.

Tham khảo   

10:16 Những chiên khác không thuộc về bầy này (so sánh với c.1) là những người ngoại (so sánh với Ê-sai 56:8). Cụm từ một bầy, một người chăn ám chỉ Ê-xê-chi-ên 34:23; 37:24; nhưng ở đây Đức Chúa Jêsus áp dụng nó một cách rộng hơn, khi người Do Thái và người ngoại sẽ hiệp lại làm một cộng đồng của Đấng Mê-si-a (so sánh với Ma-thi-ơ 28:18-20; Ê-phê-sô 2:11-22).

10:17 Ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại ngụ ý rằng Đức Chúa Jêsus tình nguyện phó sự sống của Ngài khi Ngài biết rằng sự chịu khổ của Ngài đã được trọn vẹn (xem 19:30). Nó cũng ngụ ý rằng bản tính thiên thượng của Đấng Christ có hiệu lực trong sự phục sinh của Ngài: Ngài có khả năng “nhận lại” sự sống của mình.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng biết và đã yêu thương chúng con tới mức đã chết vì chúng con. Chỉ duy Ngài là Đấng chăn dắt đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like