Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Chân Lý Sẽ Giải Phóng Các Ngươi

Ngày 01 – Chân Lý Sẽ Giải Phóng Các Ngươi

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán với những người Do Thái, những người tin vào việc Ngài huấn luyện môn đệ. Để trở thành một môn đồ thực sự của Đức Chúa Jêsus, một người phải lắng nghe lời Chúa và vâng lời, luôn luôn ở trong lời Ngài. Khi đó họ có thể trải nghiệm được sự tự do thật, điều đến từ chân lý là chính Đức Chúa Jêsus.

Giăng 8:31-41

31 Vậy, Đức Chúa Jêsus nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. 32 Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” 33 Những người Do Thái nói: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ ai, sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35 Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. 36 Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. 37 Ta biết các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi lại tìm cách giết Ta, vì lời Ta không có chỗ trong các ngươi. 38 Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha Ta, còn các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha mình.”

39 Họ trả lời: “Cha chúng tôi là Áp-ra-ham.” Đức Chúa Jêsus nói: “Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham thì phải làm những điều Áp-ra-ham đã làm. 40 Nhưng bây giờ các ngươi tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi chân lý nghe được từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã không làm những việc như thế. 41 Các ngươi làm những công việc của cha mình.” Họ nói: “Chúng tôi không phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi một số lượng lớn những người được cảm động bởi lời Chúa bắt đầu tin vào Đức Chúa Jêsus (c.30), Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiến lên phía trước bằng đức tin, điều hành động dựa trên lời Chúa. Việc ở trong lời Chúa có nghĩa là vâng theo điều bạn đã học được. Khi chúng ta vâng theo lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tự do hiểu biết chân lý. Bởi vì những người Do Thái tin rằng họ chưa bao giờ là nô lệ, họ không cảm thấy cần được giải phóng. Tuy vậy, mong muốn giết Đức Chúa Jêsus của họ chứng minh rằng họ làm nô lệ cho tội lỗi (c.31-41).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31-32 Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ Ngài ở trong lời Ngài. Điều này có nghĩa là tin lời Chúa và vâng theo. Việc vâng lời, điều tự nguyện đầu phục sự tự do một cách đầy nghịch lý, đem lại cho chúng ta sự tự do thật, chứ không phải trói buộc chúng ta. Việc vật lộn chống nghịch Đức Chúa Trời vì sự tự do khiến người ta phải làm nô lệ cho sự tham lam, nhưng sự chống cự chối bỏ bản ngã để vâng lời, sẽ mang đến cho chúng ta sự tự do một cách thực sự như Đức Chúa Trời là vĩ đại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.37-40 Không có khoảng trung gian khi đến với lời Chúa. Ngay cả “những người Do Thái đã tin” (c.31) cũng bắt đầu nổi loạn chống lại lời Chúa và thậm chí nuôi dưỡng ước muốn giết Đức Chúa Jêsus, khi Ngài bày tỏ một sự thật đầy đau đớn. Một môn đồ thật là một người đầu phục lời Chúa, cho dù lời của Đức Chúa Jêsus khác với ý tưởng riêng của họ.

Tham khảo

8:31 “Niềm tin” của họ cho thấy là sai lầm trong tiến trình của câu chuyện (xem c.33-47). Ở trong lời của Đức Chúa Jêsus có nghĩa là tiếp tục tin những điều Đức Chúa Jêsus đã phán và bước đi trong sự vâng lời Ngài. Câu này chỉ ra rằng việc tiếp tục trông cậy Đức Chúa Jêsus và vâng theo Ngài là một sự thử nghiệm ai thật là môn đồ của Ta.

8:32 Câu này thường được trích dẫn ra khỏi văn cảnh, nhưng sự liên hệ với câu 31 cho thấy rằng Đức Chúa Jêsus đang chỉ nói về một cách để biết chân lý, và có nghĩa là bằng việc tiếp tục tin và vâng theo lời Ngài. giải phóng các ngươi.  Khỏi tội lỗi và quyền lực bắt làm nô lệ cho những cách ứng xử tội lỗi.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con vui hưởng sự tự do thật đến từ Ngài qua việc ở trong lời Ngài và làm theo chân lý.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like