Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sinh Lại Có Nghĩa Là Gì?

Ngày 08 – Sinh Lại Có Nghĩa Là Gì?

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Ni-cô-đem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái được nhắc đến là “giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên” đã lặng lẽ đến với Đức Chúa Jêsus vào ban đêm, Đức Chúa Jêsus đã nói với ông về “sự sinh lại” (sự sinh thuộc linh) và đức tin.

Giăng 3:1-15 

1 Trong số những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái. 2 Ban đêm, ông đến với Đức Chúa Jêsus và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được những dấu lạ mà Thầy đã làm.” 3 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” 4 Ni-cô-đem thưa rằng: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao?” 5 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. 6 Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. 7 Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: ‘Các ngươi phải sinh lại.’ 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

9 Ni-cô-đem lại nói: “Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra được?” 10 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên mà không hiểu điều nầy sao? 11 Thật, Ta bảo thật ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12 Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi còn không tin, huống chi Ta nói những điều thuộc về trời thì làm sao các ngươi tin được? 13 Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, là Con Người. 14 Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, 15 để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

Suy ngẫm và hiểu

Ni-cô-đem, nhà lãnh đạo và giáo sư của dân Do Thái, ban đêm đã đến với Đức Chúa Jêsus, và trong khi trò chuyện, Đức Chúa Jêsus đã dạy ông rằng ông phải sinh lại để thấy được nước trời. Đây là một sự đề cập đến sự sinh lại thuộc linh, chứ không phải sự sinh lại thuộc thể. Dầu vậy, Ni-cô-đem không thể hiểu điều Đức Chúa Jêsus phán. Giống như dân Y-sơ-ra-ên, dân đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời dù nghe tiếng kêu của các tiên tri, Ni-cô-đem cũng ngập ngừng trước lời Chúa. Tuy nhiên, đúng như dân Y-sơ-ra-ên có được sự sống nhờ việc nhìn vào con rắn Môi-se đã giơ lên trong hoang mạc, Ni-cô-đem sẽ đi đến đức tin và được sinh lại nhờ việc thấy Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-18 Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài xuống thế gian để cứu chúng ta. Và khi Đức Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, mục đích của Đức Chúa Trời không phải để đoán xét chúng ta. Cho nên, chẳng nhẽ chúng ta lại không nên đến trước Đức Chúa Trời, Đấng luôn sẵn sàng ban sự tha thứ cho chúng ta, với sự ăn năn không trì hoãn, hay sao?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-10 Có phải chúng ta không chịu kết quả của một đời sống “sinh lại” mà không thấy phạm tội, trong khi chúng ta lại tặc lưỡi trước sự thiếu hiểu biết thuộc linh của Ni-cô-đem, hay không? Mọi người của thế gian có đang thấy Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta hôm nay hay không?

Tham khảo   

3:11-12 Những điều thuộc về đất có lẽ đề cập đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus về sự sinh mới, điều xảy ra trong đời sống của một người ở trên đất. Nếu Ni-cô-đem là một giáo sư mà thậm chí còn không hiểu được điều này, thì Đức Chúa Jêsus không thể truyền những chân lý sâu sắc hơn cho ông được. Các ngươi là từ số nhiều (trong tiếng Hy Lạp), trường hợp thứ hai ở câu 11, và tất cả bốn lần trong câu 12.

3:13 Lên trời có thể có nghĩa là “vào trong ý định của Đức Chúa Trời ở trên trời và vẫn ở đó”. Khi Đức Chúa Jêsus từ trời xuống, không có nghĩa đó ở trong sự hiện thân toàn tại và thiên thượng của mình Ngài hoàn toàn lìa bỏ tất cả những mối giao thông với Đức Chúa Cha, thay vào đó, sự tập trung vào công tác của Ngài trở thành đời sống thuộc về đất, như một người mà lúc bây giờ vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con hiểu lời Ngài qua sự khôn ngoan Ngài ban cho chúng con từ trên cao, và để bước ra đến với sự sáng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 24-26

Bình Luận:

You may also like