Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Ha-Ba-Cúc Lại Than Phiền

Ngày 27 – Ha-Ba-Cúc Lại Than Phiền

by SU Việt Nam
30 đọc

Ha-ba-cúc, người đã nghe về kế hoạch của Đức Chúa Trời phán xét Giu-đa qua Ba-by-lôn, đã hỏi Đức Chúa Trời liệu có đúng không khi đoán xét Giu-đa qua một dân khác gian ác hơn, và chờ đợi câu trả lời của Đức Chúa Trời như một người lính canh.

Ha-ba-cúc 1:12-2:1

12 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời,

Là Đấng Thánh của con!

Chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao?

Vậy, chúng con sẽ không chết!

Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã chỉ định dân ấy thực thi sự phán xét.

Lạy Chúa là Vầng Đá, Ngài đã lập chúng để trừng phạt!

13 Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác,

Không thể nhìn xem điều sai trái.

Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá?

Sao Ngài lại nín lặng,

Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó?

14 Ngài khiến loài người như loài cá biển

Và như loài côn trùng không người cai quản.

15 Kẻ thù thả câu bắt lấy tất cả,

Chúng quăng chài kéo họ lên

Và gom hết vào trong lưới của mình.

Thế là chúng vui mừng thích thú.

16 Do đó, chúng dâng sinh tế cho chài,

Và đốt hương cho lưới;

Vì nhờ chài lưới mà chúng được phần ăn béo bở

Và có lương thực dồi dào.

17 Lẽ nào chúng cứ giũ sạch chài mình,

Để không ngừng giết chóc các dân chẳng chút xót thương?

2

1 Tôi sẽ đứng nơi vọng canh,

Chôn chân nơi thành lũy,

Chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì,

Và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi nghe câu trả lời của Đức Chúa Trời, Ha-ba-cúc xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng đời đời và là Vầng Đá, Đấng đã bảo vệ dân Ngài khỏi sự chết bằng cách giữ giao ước của Ngài. Tuy nhiên, Ha-ba-cúc đã phản đối Ba-by-lôn được dùng làm công cụ qua đó mang đến sự đoán phạt trên Giu-đa. Điều này là vì ông biết dân Ba-by-lôn tàn nhẫn và gian ác thế nào, một dân tự hiến mình cho việc thờ cúng thần tượng. Sau khi than phiền về tất cả sự gian ác của Ba-by-lôn với Đức Chúa Trời, Ha-ba-cúc đã sốt sắng chờ đợi câu trả lời của Đức Chúa Trời, giống như người lính canh chờ đợi trời sáng (1:12-2:1).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

1:12 Ha-ba-cúc đã không hiểu được quyết định của Đức Chúa Trời, nhưng ông tin cậy Đức Chúa Trời. Mặc dù dân Ba-by-lôn coi sức mạnh của chính họ là thần của họ, nhưng Ha-ba-cúc tin cậy nơi một mình và chỉ một mình Đức Giê-hô-va. Và dù Đức Chúa Trời sẽ đoán xét và trừng phạt Giu-đa qua Ba-by-lôn, Ha-ba-cúc tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã lập giao ước với Y-sơ-ra-ên, sẽ không tiêu diệt dân Ngài. Mặc dầu chúng ta không có quyền năng thay đổi hoặc hiểu được những hoàn cảnh của mình, chúng ta vẫn luôn có thể có đức tin nơi sự tốt lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

2:1 Ha-ba-cúc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình chỉ thông qua Đức Chúa Trời. Và dù có thể ông không hiểu được Đức Chúa Trời, nhưng ông không đưa ra một kết luận vội vàng. Thay vì thế, ông chất vấn Đức Chúa Trời bằng đức tin và chờ đợi một cách kiên nhẫn sự đáp lời của Ngài. Phía sau sự cầu nguyện sốt sắng của Ha-ba-cúc là sự kiên nhẫn tha thiết.

Tham khảo

1:15 Chúng. Đó là: “một kẻ gian ác” trong câu 13, sự hiện thân của dân Ba-by-lôn. lưỡi câu. Xem A-mốt 4:2. Đôi khi các tù nhân bị bắt đi với những cái móc trên mũi họ – một cách đối xử cố ý gây đau đớn và làm nhục. Gom hết vào trong lưới của mình. Hình ảnh là con cá bị bắt một cách bất lực trong một cái lưới đánh cá; Các bức phù điêu đá vùng Lưỡng Hà mô tả các tù nhân trong những chiếc lưới bị kéo đi lưu đày.

2:1 tôi sẽ đứng nơi vọng canh. Tương tự như người lính canh, người chờ đợi kẻ thù đến, Ha-ba-cúc chờ đợi Đức Chúa Trời quở trách việc thách thức trực tiếp của ông nơi vọng canh của thành. Thành lũy. Có lẽ là phần của một hệ thống tường và tháp để bảo vệ thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con chờ đợi sự đáp lời của Ngài cách kiên nhẫn khi tìm kiếm công lý của Ngài trong một hoàn cảnh bất công.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 1-3

Bình Luận:

You may also like