Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Hãy Nhớ Lời Của Các Sứ Đồ Đã Nói Trước

Ngày 25 – Hãy Nhớ Lời Của Các Sứ Đồ Đã Nói Trước

by SU Việt Nam
30 đọc

Các sứ đồ đã nói trước về sự hoành hành của các giáo sư giả. Giờ đây, Hội Thánh và các thành viên của nó phải nhớ đến những sự dạy dỗ của các sứ đồ, xây dựng Hội Thánh và dạy dỗ đúng cách trong ân điển của Đấng Christ để Hội Thánh sẽ không thấy sự lẫn lộn.

Giu-đe 1:17-25

17 Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy nhớ những lời các sứ đồ của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ đã nói trước. 18 Họ đã nói với anh em: “Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, chạy theo những dục vọng bất kính của mình.” 19 Chúng là những kẻ gây bè kết đảng, những con người xác thịt, không có Thánh Linh.

20 Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. 21 Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ để được sự sống đời đời. 22 Hãy thương xót một số người hay nghi ngờ; 23 hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi, ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế.

24 Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng, 25 là Đức Chúa Trời duy nhất, Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời! A-men.

Suy ngẫm và hiểu

Các giáo sư giả gây ra và đẩy nhanh sự phân rẽ trong Hội Thánh qua cách không kính sợ Đức Chúa Trời và bởi việc sống theo lòng tham riêng của họ. Tuy nhiên, các Cơ Đốc nhân tin kính không được để cách ăn ở của họ làm ảnh hưởng. Thay vì thế, chúng ta phải đứng vững trên nền của đức tin trong sạch và cầu nguyện với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, hãy đến trước Đức Chúa Trời một cách vui mừng như những người không tì vết. Ngoài ra, chúng ta phải thương xót bất cứ ai đang bị các giáo sư giả dẫn dắt vì đức tin của họ yếu đuối. Khi điều này xảy ra, chúng ta phải thận trọng để không bị lây nhiễm bởi tội lỗi của họ, nhưng cố gắng khiến họ lại đứng trước Đấng Christ (c.17-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-25 Đức Chúa Trời chăm xem dân Ngài để họ không bị vấp chân và ngã. Đây là ân điển và phước hạnh lớn nhất mà chúng ta, các Cơ Đốc nhân, có thể vui hưởng. Chúng ta là những sinh vật yếu đuối, những người không thể tự cứu mình, nhưng vì tình yêu thương rất lớn của Đức Chúa Trời, bởi đó Ngài đã chăm sóc dân Ngài đến cuối cùng (Giăng 13:1), nên chúng ta mới có thể đứng một cách vui mừng trước Chúa vinh quang như những người không tì vết.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-21 Đức tin giống như nền tảng đời sống của chúng ta, vì thế, khi đức tin của chúng ta bị rúng động, thì mọi thứ bị rúng động theo. Vì quyền lực của Sa-tan, chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta thông qua sự cầu nguyện và bám chắc vào Lời Chúa. Và hãy bước một bước xa hơn, chúng ta phải cố gắng làm cho đức tin của chúng ta tăng trưởng.

Tham khảo

1:20 cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Đó là, trong ý nghĩa của việc cầu nguyện phù hợp với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không phải theo một chương trình của chính mình (Tham chiếu Rô-ma 8:26-27; Ê-phê-sô 6:18). Bối cảnh ở đây cho thấy ý của việc cầu nguyện trong Thánh Linh theo một nghĩa chung, chứ không phải nghĩa cụ thể của việc nói tiếng lạ được mô tả trong I Cô-rinh-tô 14:14-19.

1:23 ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế (tham chiếu Xa-cha-ri 3:3-5) hàm ý ghét tội lỗi và mọi thứ liên quan đến nó; nhưng bản thân tội nhân nên được đối xử với sự thương xót chứ không phải với sự căm thù.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, thông qua Kinh Thánh, là Lời Ngài, xin hãy ban cho chúng con sức lực và sự khôn ngoan để phân biệt mọi sự dạy dỗ sai trật.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 10-12

Bình Luận:

You may also like