Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Kế Hoạch Của Loài Người, Hoạch Định Của Đức Chúa Trời

Ngày 09 – Kế Hoạch Của Loài Người, Hoạch Định Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Lời này nhằm vào những người giàu của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong khi tai họa được chuẩn bị sẵn cho những người bày mưu gian ác, Đức Chúa Trời phán rằng sự cứu rỗi được hoạch định cho những người vẫn trung tín với Ngài.

Mi-chê 2:1-13

1 Khốn cho những kẻ lập mưu gian ác và toan tính chuyện tội lỗi trên giường mình! Đến sáng, chúng thực hiện mưu đồ vì chúng có quyền lực trong tay! 2 Chúng tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng ức hiếp người ta và gia đình họ tức người và tài sản của họ. 3 Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: “Kìa, Ta định giáng tai họa trên dân nầy mà các ngươi không thể cởi khỏi cổ; cũng không ngẩng đầu lên được vì ấy là kỳ hoạn nạn. 4 Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi; chúng sẽ hát một bài ai ca rằng: ‘Chúng ta bị hủy diệt hết rồi! Ngài cất sản nghiệp của dân ta khiến nó lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ phản bội.’” 5 Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va sẽ không có một người nào để bắt thăm chia đất. 6 Chúng nói rằng: “Các ngươi đừng nói tiên tri nữa. Đừng nói tiên tri những điều như thế; sự sỉ nhục sẽ không đến với chúng ta đâu” 7 Hỡi nhà Gia-cốp! Sao dám nói rằng: “Thần của Đức Giê-hô-va mất kiên nhẫn rồi sao?” Ngài làm những việc như thế chăng? Chẳng phải lời của Ta có ích lợi cho ai bước đi một cách ngay thẳng sao? 8 Nhưng gần đây, dân Ta dấy lên như kẻ thù. Các ngươi đã ngang nhiên lột áo dài của những kẻ đi qua đường, giống như người từ chiến trận trở về. 9 Các ngươi đuổi những phụ nữ của dân Ta khỏi ngôi nhà thân yêu của họ và cất sự vinh quang Ta khỏi con trẻ họ đời đời. 10 Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi; nó đã bị ô uế dẫn đến sự hủy diệt và sẽ bị hủy diệt đau thương. 11 Nếu có kẻ lừa dối đến nói rằng: “Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh,” thì kẻ ấy đúng là loại tiên tri của dân nầy! 12 Hỡi Gia-cốp! Ta chắc sẽ nhóm tất cả các ngươi lại, Ta chắc sẽ tập trung những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên, và đem họ họp lại như bầy chiên trong chuồng, như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ; nơi đó sẽ có tiếng người ồn ào. 13 Người mở đường sẽ lên trước họ; họ phá tường, xông vào cổng thành; vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.

Suy ngẫm và hiểu

Ban đêm, những người tham lam nằm nghĩ cách ăn cắp tài sản của người khác, và làm việc đó trong ngày. Họ căm ghét những lời chỉ ra sự gian ác của họ và chỉ chú ý đến những lời ủng hộ thú vui của họ. Đức Chúa Trời đã hoạch định tai họa cho những người này. Họ sẽ bị lấy đi tất cả mọi thứ mà họ từng đánh cắp, than van rên rỉ một cách cay đắng, và bị tiêu diệt. Tuy nhiên, những người sống sót của Y-sơ-ra-ên, là những người giữ mình khỏi những xu hướng của thế gian và hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sẽ được cứu rỗi (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Những người hầu việc Đức Chúa Trời vâng theo Luật Pháp của Đức Chúa Trời và những người phục vụ thần tượng thì theo luật của thần tượng. Luật Pháp của Đức Chúa Trời là tình yêu thương và sự chia sẻ, trong khi luật pháp của thần tượng là tham lam và tống tiền. Những kẻ tham lam, những kẻ tuân theo thần tượng thèm muốn và ăn cắp của cải của những người khác để bù đắp cho những gì mà họ còn thiếu, nhưng người của Đức Chúa Trời biết cách để từ bỏ của cải của riêng mình để đáp ứng những nhu cầu của người khác.

C.6-11 Dân Y-sơ-ra-ên nói với các tiên tri rằng: “Các người đừng nói tiên tri nữa”. Điều này là vì sự quở trách tội lỗi và cảnh báo đoán phạt nghe rất khó chịu và họ xem việc ăn ngon và sống tốt trong đời này quan trọng hơn là có một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận sự quở trách của Đức Chúa Trời cách ngọt ngào, vì nó có con đường sự sống.

Tham khảo   

2:13 mở đường. Ẩn dụ thay đổi từ vị vua dẫn đội quân của mình (họ phá tường) đến một thành được bao quanh tường rào. Vượt qua cổng có lẽ nhắc đến cổng của Giê-ru-sa-lem (tham chiếu câu 1:9, 12). Vua … lên trước …. và Đức Giê-hô-va.  Danh tính của Người Chăn Chiên – Vị Vua, Đấng mở đường và dẫn dắt dân sự vào trận chiến hoàn toàn được tỏ ra.

Cầu nguyện: Chúng con mong muốn trưởng thành làm dân sự của Đức Chúa Trời, những người dạy dỗ và học biết kỹ càng về kế hoạch tốt lành của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 8-9

Bình Luận:

You may also like