Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Vị Vua Giải Phóng cho Người Yếu Đuối

Ngày 25 – Vị Vua Giải Phóng cho Người Yếu Đuối

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ nhìn về phía trước tới lễ đăng quang của vị vua lý tưởng. Vị vua đó sẽ là một vị vua, người theo đuổi sự hòa bình, công lý và luật pháp với Đức Chúa Trời là trung tâm, và sẽ giải phóng cho những người yếu đuối.

Thi Thiên 72:1-11

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua công lý của Ngài,

Và ban cho vương tử đức công chính của Ngài.

2 Người sẽ phán xét dân Ngài một cách ngay thẳng,

Phân xử kẻ nghèo khổ một cách công minh.

3 Nguyện các núi đem lại sự thịnh vượng,

Và các đồi đem công chính cho dân chúng.

4 Vua sẽ phán xét kẻ khốn cùng trong dân chúng,

Giải cứu người thiếu thốn

Và chà nát kẻ áp bức.

5 Hễ mặt trời, mặt trăng tồn tại bao lâu

Thì người sẽ sống bấy lâu, và cho đến muôn đời.

6 Nguyện vua sẽ như mưa rơi trên cỏ mới phát

Giống như trận mưa rào tưới đều đất đai.

7 Trong thời trị vì của vua, sự công chính hưng thịnh,

Và cảnh thái bình sẽ kéo dài cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng nữa.

8 Người sẽ cai trị từ biển nầy tới biển kia,

Từ Sông cho đến cùng trái đất.

9 Những người sống trong hoang mạc sẽ quỳ lạy trước mặt vua,

Còn kẻ thù của vua sẽ liếm bụi đất.

10 Các vua Ta-rê-si và những cù lao

Sẽ triều cống cho vua.

Vua Sa-ba và vua Sê-ba

Sẽ mang quà đến tặng vua.

11 Nguyện tất cả các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt vua;

Mọi nước sẽ phục vụ vua.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời ban cho vua sự khôn ngoan trong việc đoán xét và một tấm lòng công bằng, để ông có thể cai trị dân sự một cách công bằng và công bình. Vị thi sĩ cũng cầu xin sự an ninh cho vua, bởi vì nếu Đức Chúa Trời ban phước cho vua với sức khỏe tốt và tuổi thọ, quốc gia có thể một cách tự nhiên vui hưởng sự bình an và sự thịnh vượng. Cuối cùng, vị thi sĩ cầu xin để vị vua công bình mà Đức Chúa Trời đã chỉ định có thể cai trị cả đất. Điều này là bởi vì vị thi sĩ hy vọng rằng cả thế giới sẽ đến vui hưởng sự bình an dưới sự cai trị của một vị vua công bình (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho sự đoán xét và và sự công bình tin kính cho những người làm lãnh đạo. Một người lãnh đạo của một cộng động, người được trang bị cả với sự công bình lẫn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là một sự hứa hẹn về công lý, sự công bằng và phước hạnh. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự lãnh đạo công bình. Hãy cầu nguyện để ân điển loại này sẽ ở cùng với những người lãnh đạo của các cộng đồng của chúng ta và dân tộc chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-11 Sẽ không có nơi nào mà Vua (Chúa) không cai trị. Từ biển này đến biển kia, từ sông đến cùng đất, từ đồng hoang đến hoang mạc, tất cả các vua sẽ cúi lạy và phục vụ Ngài, mỗi người trong họ sẽ mang đến quà tặng dâng cho Vua. Sự mong mỏi này ngày nay đã được làm thành, khi mọi đầu gối trên trời và dưới đất đều cúi xuống trước quyền tối cao của Đức Chúa Jêsus (Phi-líp 2:9-10).

Tham khảo

72:1-4 công lý, sự công bình, phán xét. Vị vua lý tưởng của nhà Đa-vít phải mang đến công lý cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên. Ông ấy cũng phải là một tấm gương cho dân sự về sự trung tín đối với Đức Chúa Trời. Thi Thiên này bắt đầu, khi đó, với lời cầu nguyện cho tính cách và sự cai trị của vị vua nhà Đa-vít, biết rằng Đức Chúa Trời phải ban cho ông sự công bình và công lý để cai trị (đoán xét).

72:5-7 khi mặt trời còn tồn tại, cho đến khi mặt trăng không còn nữa (có nghĩa là, luôn luôn). Khoảng thời gian này gợi ý rằng Thi Thiên này cuối cùng đề cập đến Đấng Mê-sia. Nguyện họ kính sợ vua. “Họ” có thể là dân sự của Đức Chúa Trời (c.1-4), hoặc mọi người, nói chung (c.8-11). Trong trường hợp nào đi nữa, người thừa kế của Đa-vít phục vụ như đại diện của Đức Chúa Trời đối với dân sự, và phải được tôn kính và vâng theo.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin sự cai trị của công lý, công bình và bình an của Ngài kiểm soát mọi nơi trên trái đất này, để không có nước mắt bởi sự bất công.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 11-14

Bình Luận:

You may also like