Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đức Chúa Trời Ôi, Xin Cứu Con!

Ngày 19 – Đức Chúa Trời Ôi, Xin Cứu Con!

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ đang bị kẻ thù mình truy đuổi, bị gia đình từ bỏ, và bị xã hội xa lánh. Ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu ông, khi ông lâm vào hoàn cảnh này bởi sự sốt sắng của ông về Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 69:1-12 

1 Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con,

Vì những dòng nước đã ngập đến cổ con.

2 Con bị lún trong bùn sâu

Và bị hỏng chân.

Con bị chìm trong nước sâu,

Dòng nước cuốn trôi con.

3 Con kêu lên, mệt lả,

Họng con khô khốc,

Mắt con hao mòn

Khi trông đợi Đức Chúa Trời của con.

4 Những kẻ ghen ghét con vô cớ

Nhiều hơn số tóc trên đầu con;

Những kẻ thù hung bạo vô cớ muốn hủy diệt con;

Con phải bồi thường vật mà con không ăn cắp.

5 Đức Chúa Trời ôi! Chúa biết sự ngu dại của con,

Các tội lỗi của con không giấu được Chúa.

6 Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,

Nguyện những người trông đợi Chúa không bị hổ thẹn vì cớ con;

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi!

Nguyện những người tìm kiếm Chúa không bị sỉ nhục vì cớ con.

7 Vì cớ Chúa mà con mang điều nhục nhã

Và sự hổ thẹn bao phủ mặt con.

8 Con trở nên một kẻ xa lạ đối với anh em con,

Một người ngoại quốc đối với các con trai của mẹ con.

9 Vì sự sốt sắng về Nhà Chúa thiêu đốt con,

Nỗi sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên con.

10 Khi con khóc lóc và kiêng ăn để ép linh hồn

Thì chúng lại lăng nhục con.

11 Khi con lấy vải sô làm áo mặc

Thì con trở nên trò cười đối với chúng.

12 Những kẻ ngồi nơi cổng thành đàm tiếu về con,

Và con trở thành câu hát chế nhạo của bọn say rượu.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ đang chịu khổ vì sự sốt sắng cho nhà của Đức Chúa Trời. Dường như vị thi sĩ đang bị săn đuổi khi ông cố gắng thanh tẩy và làm điều đúng cho nhà Đức Chúa Trời. Sự vật lộn mà ông phải chịu đựng vì việc truy đuổi dai dẳng của kẻ thù ông, giống như việc loạng choạng trong nước sâu. Ngoài ra, ông đã bị gia đình từ bỏ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến vị thi sĩ chịu khốn khổ không phải là những tai họa bên ngoài này. Vị thi sĩ sợ rằng nếu ông bị bỏ, và thậm chí còn mất mạng, vì gọi những điều bất công là bất công, thì những kẻ tìm kiếm Đức Chúa Trời như ông sẽ bị rủa sả và bị sỉ nhục (c.1-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, nơi ông chẳng có gì để nương cậy, vị thi sĩ đã tìm kiếm và trông đợi ân điển của Đức Chúa Trời, đến nỗi cổ họng ông bị khô đi và mắt ông trở nên mờ dần. Kẻ thù của ông đông vô số và rất mạnh. Nhưng chúng không thể dập tắt được tiếng của vị thi sĩ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Dẫu cho viễn cảnh của tình thế có ảm đạm đến mức nào đi chăng nữa, nếu chúng ta có thể cầu nguyện, “Đức Chúa Trời ôi xin hãy cứu con”, thì có hy vọng về sự cứu rỗi.

C.6-9 Vị thi sĩ lo lắng không chỉ cho bản thân, mà còn cho các anh em cùng đức tin của ông, những người tìm kiếm và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Ông mong rằng qua việc cứu rỗi của ông, đức tin và sự trông đợi của họ sẽ chứng minh không vô ích. Có phải đức tin, những bước chân và những lời cầu nguyện của chúng ta là sự khích lệ lớn và là sức lực cho các thành viên khác trong Hội Thánh, hay không? Xin hãy cầu nguyện cho điều này.

Tham khảo

69:4-5 ghen ghét con vô cớ. Đây không phải là một công bố về sự hoàn toàn vô tội; bài Thi Thiên thừa nhận rằng vị thi sĩ không trọn vẹn (các tội lỗi con không che dấu được Chúa). Thay vào đó, đó là một sự công bố rằng vị thi sĩ đã không làm hại cho những người, đặc biệt là những người tấn công ông bằng những lời dối trá. Bằng việc trích dẫn Thi Thiên này, Giăng 15:25 trình bày Đức Chúa Jêsus là người Y-sơ-ra-ên trung tín trọn vẹn, người có thể đối diện những kẻ bất tín căm ghét Ngài.

69:6 Vị thi sĩ nhận biết tội lỗi mình có thể gây cho một số người trung tín (những người hy vọng nơi Ngài) bị khinh bỉ. Ông cầu nguyện để điều này sẽ không xảy ra.

69:9-12 Sự sỉ nhục có nghĩa là coi thường hay xúc phạm. Ý tưởng này được giới thiệu trong câu 7 và có ảnh hưởng lớn đến phần này.

Cầu nguyện: Chúa ôi, vì Ngài biết hoàn cảnh và tấm lòng của chúng con, nên chúng con chỉ nương cậy nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like