Home Tôi Viết Quê Hương

Quê Hương

by Thanh Tân
30 đọc

Mến tặng Nhà thơ: Hồ Galilê

Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ, mắt ta sẽ  đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. (IISử ký7:14-15)

 

Quê hương bên ấy ra sao?

Nghe tin cá chết biển gào khóc than!

Người dân gặp cảnh cơ hàn

Tương lai mờ mịt gian nan đủ điều.
Chúa ơi! Ngài Đấng Thiên triều

Cầu cho dân Việt biết yêu mến Ngài

Quay về xưng tội sửa sai

Xin Cha tha thứ được Ngài sáng soi.
Thượng Đế – Ngài Đấng quyền oai

Vua trên muôn nước – Muôn loài tôn cao

Con người qúy trọng biết bao

Được Ngài tạo dựng lẽ nào làm ngơ!
Bởi vì dân sự thờ ơ!

Bỏ lìa xa Chúa không thờ phượng Cha

Cuộc đời giông tố phong ba

Lặng im câm nín… xưng ra với Ngài.
Chúa luôn chờ đợi lắng tai

Nếu ăn năn tội được Ngài thứ tha

Thiên tai, giông bão xảy ra

Ngài cầm giữ lại cho ta an bình.
Tâm hồn được Chúa tái sinh

Trở thành người mới hiển vinh con Trời

Rừng vàng biển bạc người ơi!

Do Ngài cai quản con Trời ban cho.
Hằng ngày tiếp trợ Chúa lo

Đủ ăn, đủ mặc, ta cho thỏa lòng

Còn gì đâu nữa ước mong

Bình an hạnh phúc đồng lòng thờ Cha.
Việt Nam đất nước quê nhà

Được Chúa Tể trị dân ta yên bình…!
Phương Nguyên – 2016.
Califonia – Hoa kỳ.

 

Bình Luận:

You may also like