Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Trận Chiến Giữa Cha Và Con

Ngày 14 – Trận Chiến Giữa Cha Và Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít cắm trại ở Ma-ha-na-im, còn Áp-sa-lôm cũng vượt sông Giô-đanh cùng với quân đội của mình. Những người của Đa-vít khuyên can ông không tham gia vào trận đánh và Đa-vít đã ra lệnh cho họ xử với Áp-sa-lôm một cách nhẹ tay.

2 Sa-mu-ên 17:24-18:8

24 Trong khi Đa-vít đi đến Ma-ha-na-im thì Áp-sa-lôm cùng với tất cả người Y-sơ-ra-ên theo ông qua sông Giô-đanh. 25 Áp-sa-lôm chỉ định A-ma-sa làm tổng tư lệnh quân đội thay thế Giô-áp. A-ma-sa là con trai của một người Y-sơ-ra-ên tên là Gít-ra, là người đã ăn ở với A-bi-ga-in, con gái của Na-hách, và là chị của Xê-ru-gia, mẹ của Giô-áp. 26 Y-sơ-ra-ên và Áp-sa-lôm đóng trại tại đất Ga-la-át.

27 Khi Đa-vít đã đến Ma-ha-na-im thì Sô-bi, con của Na-hách, từ thành Ráp-ba của người Am-môn, với Ma-ki, con của A-mi-ên, từ thành Lô Đê-ba, và Bát-xi-lai người Ga-la-át, từ thành Rô-ghê-lim, 28 đem giường, bát đĩa, chậu gốm, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, đậu lăng, và các thứ hột rang khác, 29 mật ong, sữa đông, chiên, và phó mát lấy từ sữa bò, đến cho Đa-vít và những người đi theo vua dùng. Vì họ nói rằng: “Dân chúng đã đói khát và mệt mỏi trong hoang mạc.”

18 1 Đa-vít điểm quân số theo mình, rồi chỉ định những chỉ huy trưởng đơn vị một nghìn quân và một trăm quân. 2 Vua sai quân lính đi: một phần ba dưới quyền chỉ huy của Giô-áp, một phần ba dưới quyền chỉ huy của A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, em của Giô-áp, và một phần ba dưới quyền chỉ huy của Y-tai, người Gát. Vua nói với quân lính: “Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi.” 3 Nhưng quân lính thưa: “Bệ hạ không nên ra trận. Vì nếu chúng tôi phải chạy trốn thì kẻ thù sẽ không quan tâm đến chúng tôi, ngay cả nếu phân nửa chúng tôi có chết đi thì chúng cũng không để ý đến; nhưng bệ hạ đáng giá bằng mười nghìn lần chúng tôi. Vậy bây giờ, tốt hơn là bệ hạ cứ ở trong thành để tiếp viện chúng tôi.” 4 Vua nói với họ: “Ta sẽ làm điều các ngươi cho là tốt nhất.” Rồi vua đứng bên cổng thành, trong khi toàn thể quân lính kéo ra từng đơn vị hàng trăm và hàng nghìn. 5 Vua truyền lệnh cho Giô-áp, A-bi-sai, và Y-tai: “Hãy vì ta mà nhẹ tay với chàng trẻ tuổi Áp-sa-lôm.” Toàn thể quân lính đều nghe lệnh vua truyền cho các tướng chỉ huy về Áp-sa-lôm.

6 Quân lính kéo ra cánh đồng nghênh chiến với Y-sơ-ra-ên. Cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ép-ra-im. 7 Tại đó, quân Y-sơ-ra-ên bị các thuộc hạ của Đa-vít đánh bại. Số thương vong rất lớn. Hôm ấy, có hai mươi nghìn người bị giết. 8 Cuộc chiến lan rộng khắp mọi miền; trong ngày đó, số người chết trong rừng sâu nhiều hơn là chết vì gươm.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-sa-lôm, người đã dấy loạn chống lại cha mình và chỉ định chính mình làm vua, toan đánh bại ông trong trận đánh. Trong khi Đa-vít muốn ra trận với quân lính của mình, họ đã từ chối không để ông đánh trận, bởi vì họ nói rằng ông giá trị bằng 10,000 người. Vì vậy, Đa-vít đã để quân lính của mình đi mà không có ông, sau khi đề nghị họ nhẹ tay với Áp-sa-lôm. Từ cách nhìn của con người, và của một người cha, chúng ta có thể cảm thông với tấm lòng của Đa-vít. Nhưng nếu xem xét việc Áp-sa-lôm đã gây ra bao nhiêu sự gian ác trên dân giao ước của Đức Chúa Trời, thì vị vua đáng bị phê phán vì đã đề nghị quân lính của mình không làm hại con trai ông ấy. Cuối cùng, quân đội của Đa-vít đã chiến thắng các lực lượng của Áp-sa-lôm (17:24-18:8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

17:27 Đức Chúa Trời trợ giúp cho những người được chọn của Ngài và cung ứng sự chiến thắng chống lại kẻ thù của họ. Điều này là bởi vì Ngài không quên những lời hứa theo giao ước, điều Ngài đã thiết lập với họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

18:5 Đa-vít nài xin những người của ông nhẹ tay với Áp-sa-lôm. Sau-lơ cố giết Giô-na-than vì việc ủng hộ Đa-vít (1 Sa-mu-ên 20:30-33), nhưng Đa-vít yêu con trai ông, người đang chiến đấu trực tiếp chống lại ông, cho đến cùng. Việc giành được một chiến thắng nhanh chóng trong trận đánh và bảo vệ được mạng sống của người lãnh đạo của kẻ thù là những mạng lệnh không thể dung hòa được với nhau. Tuy vậy, đây là tấm lòng của Đa-vít, người không thể lựa chọn giữa việc làm vua và việc làm một người cha.

Tham khảo

18:6-8 Rừng Ép-ra-im thực tế không phải ở Ép-ra-im, nhưng ở phía đông của Giô-đanh vùng Ga-la-át. Ga-la-át rõ ràng được biết đến bởi những cánh rừng của nó (Giê-rê-mi 22:6). Ở đây quân đội từng trải của Đa-vít có thể tấn công một lực lượng lớn hơn nhiều một cách có hiệu quả, phần lớn trong đó rõ ràng không thể đi lại xung quanh cách kết quả trong một khu rừng (khu rừng nuốt sống nhiều người …hơn là thanh gươm).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy dừng những lãnh đạo giả trong Hội Thánh lại, là những người gây ra nhiều tổn hại và dẫn dắt dân sự đi sai lạc, và xin hãy giúp chúng con chiến thắng trong các trận chiến thuộc linh với sự ác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 56-58

Bình Luận:

You may also like