Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sự Phản Bội Và Lòng Trung Thành

Ngày 09 – Sự Phản Bội Và Lòng Trung Thành

by SU Việt Nam
30 đọc

Bên cạnh Đa-vít có những người đẩy tớ trung thành của ông, Xa-đốc, A-bi-tha và Hu-sai, những người ông sai quay trở về Giê-ru-sa-lem. Người đầy tớ khác, A-hi-tô-phe, đã phản bội ông.

2 Sa-mu-ên 15:24-37 

24 Ở đó cũng có Xa-đốc và tất cả người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. Họ đặt Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời xuống, rồi A-bia-tha đi lên trước cho đến khi tất cả dân chúng đã ra khỏi thành. 25 Vua nói với Xa-đốc: “Hãy đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đem ta trở về, cho ta thấy Hòm Giao Ước và nơi ngự của Ngài. 26 Nhưng nếu Ngài phán: ‘Ta không hài lòng ngươi,’ thì nguyện Ngài làm cho ta theo điều gì Ngài thấy là tốt!” 27 Vua lại nói với thầy tế lễ Xa-đốc: “Nầy, hãy trở về thành bình an, cùng với hai con của các ngươi: A-hi-mát, con của ngươi, và Giô-na-than, con của A-bia-tha. 28 Còn ta, ta sẽ đợi tại các chỗ qua sông vào hoang mạc, cho đến khi có người từ các ngươi đến báo tin cho ta.” 29 Vậy, Xa-đốc và A-bia-tha đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trở về Giê-ru-sa-lem, và họ ở lại đó.

30 Đa-vít đi lên núi Ô-liu, vừa đi vừa khóc, trùm đầu lại và đi chân đất. Tất cả những người đi theo vua cũng trùm đầu, vừa đi vừa khóc. 31 Người ta đến báo tin cho Đa-vít: “A-hi-tô-phe cũng ở trong nhóm người âm mưu cùng với Áp-sa-lôm.” Đa-vít cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va! Xin làm cho kế hoạch của A-hi-tô-phe hóa ra ngu xuẩn.”

32 Khi Đa-vít đã lên đến đỉnh núi, nơi người ta thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Hu-sai, người Ạt-kít, đến đón người với áo xé rách và đầu đầy bụi đất. 33 Đa-vít nói với ông ấy: “Nếu ngươi đi với ta thì ngươi sẽ trở nên gánh nặng cho ta. 34 Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói với Áp-sa-lôm rằng: ‘Thưa bệ hạ, tôi sẽ là đầy tớ của bệ hạ. Trước đây, tôi là đầy tớ của vua cha thể nào thì bây giờ tôi sẽ là đầy tớ của bệ hạ thể ấy’. Vậy, ngươi sẽ vì ta làm hỏng kế hoạch của A-hi-tô-phe. 35 Chẳng phải các thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha đang ở với ngươi đó sao? Tất cả những gì ngươi nghe được từ cung vua, hãy báo lại cho các thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha. 36 Hai con trai của họ là A-hi-mát, con của Xa-đốc, và Giô-na-than, con của A-bia-tha, vẫn ở đó với họ. Ngươi sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều ngươi nghe được.” 37 Vậy Hu-sai, cố vấn của Đa-vít, trở về thành trong khi Áp-sa-lôm vào Giê-ru-sa-lem.

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Xa-đốc và những người Lê-vi mang rương giao ước của Đức Chúa Trời đến với Đa-vít, Đa-vít đã gửi rương giao ước trở về thành Giê-ru-sa-lem. Sau đó, Đa-vít đã trùm đầu và lên Núi Ô-liu, đi chân đất và vừa đi vừa khóc. Ông đã chấp nhận sự phản loạn của Áp-sa-lôm như là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với ông (c.24-30).

Lúc này, một người đã báo tin cho Đa-vít rằng A-hi-tô-phe (16:23), nhà chiến lược xuất sắc nhất thời đó, đã phản bội ông. Bởi vì đây là một điều có thể vô cùng tổn hại đến dân sự của Đa-vít, nên ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đáp lại, Đức Chúa Trời sai Hu-sai tận tâm đến với Đa-vít, điều mang lại cho họ cơ hội để vạch ra những kế hoạch đảm bảo sự an toàn trong tương lai cho dân sự của Đa-vít (c.30-37).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-26 Đa-vít đã gửi trở lại rương giao ước mà hai thầy tế lễ Xa-đốc và A-bi-tha đã mang đến cho ông. Điều này là bởi vì dẫu rằng nó là một vật mang tính biểu tượng bày tỏ quyền hợp pháp đối với vương quyền, Đa-vít quyết định không sử dụng rương giao ước, nhưng thay vào đó chính ông sẽ tin cậy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Từ việc này, chúng ta có thể thấy rằng đối với Đa-vít, không phải sự an toàn của riêng ông là quan trọng, mà là mục đích của Đức Chúa Trời. Ông thậm chí đã chấp nhận rằng ông có thể bị bỏ rơi, nếu điều đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, và vì thế không sử dụng rương giao ước để cố gắng và bảo vệ sự sống của ông.

C.31 Sự thay đổi tấm lòng của A-hi-tô-phe là một cú đánh gây đau đớn cho Đa-vít. Dầu vậy, qua sự phản bội của người bạn của ông, Đa-vít có thể phục hồi vị trí của sự cầu nguyện. Đối với Đa-vít, “cầu nguyện” là một chiến lược đánh trận thực tiễn như việc dấy lên một thám tử. Giống như Đa-vít, chúng ta hãy coi cầu nguyện là công việc căn bản nhất, thực tiễn nhất và hiệu quả nhất trong một chiến trận thuộc linh.

Tham khảo   

15:27 Ngươi không phải là một đấng tiên tri sao? Có lẽ Đa-vít đang ngụ ý rằng Xa-đốc không biết chính xác điều Đức Chúa Trời sẽ làm liên quan đến Đa-vít; hoặc có thể ông đang chỉ ra rằng Xa-đốc, bởi vì dân sự tôn kính ông là một đấng tiên tri, sẽ được đi qua một cách an toàn vào thành, nơi ông ấy sẽ có ích nhất cho Đa-vít.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm những con cái của Chúa, những người kết hợp sự cầu nguyện trung tín bằng tấm lòng của chúng con và sự vâng lời, điều được đưa vào thực hành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 40-43

Bình Luận:

You may also like