Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Việc Chạy Trốn Của Đa-Vít Và Sự Trung Thành Của Y-Tai

Ngày 08 – Việc Chạy Trốn Của Đa-Vít Và Sự Trung Thành Của Y-Tai

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít nghe được tin về sự phản loạn của Áp-sa-lôm nên đã chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem. Bên cạnh ông có những người đầy tớ có tấm lòng của ông cũng như những người lính ngoại quốc. Đặc biệt, Y-tai, người Ghi-tít, đã thề trung thành với Đa-vít cho đến cùng.

2 Sa-mu-ên 15:13-23

13 Có người đến báo tin cho Đa-vít: “Lòng dân Y-sơ-ra-ên đã nghiêng về Áp-sa-lôm.” 14 Vì vậy, Đa-vít nói với tất cả quần thần đang ở với mình tại Giê-ru-sa-lem: “Hãy trỗi dậy, chúng ta phải chạy trốn ngay. Nếu không, chúng ta không thể thoát khỏi Áp-sa-lôm được. Hãy nhanh chóng đi khỏi đây, kẻo nó sẽ đuổi kịp, giáng họa cho chúng ta và dùng gươm giết hại dân trong thành.” 15 Quần thần của vua thưa: “Vâng, bất cứ việc gì bệ hạ là chúa chúng tôi quyết định, thì các đầy tớ bệ hạ sẵn sàng làm theo.”

16 Vậy, vua ra đi và toàn thể hoàng gia cùng đi theo. Nhưng vua để lại mười cung phi để giữ cung điện. 17 Vua đi trước, mọi người theo sau và họ dừng lại ở tòa nhà cuối cùng. 18 Các thuộc hạ của vua đều vượt qua vua. Tất cả người Kê-rê-thít, người Phê-lê-thít và sáu trăm người Ghi-tít từ Gát đến theo vua, đều vượt lên đi trước mặt vua.

19 Vua nói với Y-tai, người Ghi-tít: “Tại sao ngươi cũng muốn đi với chúng ta? Hãy trở về và ở lại với vua, vì ngươi là một người ngoại quốc đã rời quê hương mà sống lưu vong. 20 Ngươi mới đến hôm qua mà hôm nay ta lại để cho ngươi đi lang thang với chúng ta, trong khi ta đi mà không biết sẽ về đâu sao? Hãy trở về và dẫn các anh em người Ghi-tít theo ngươi. Nguyện sự nhân từ và sự thành tín của Chúa ở với ngươi!” 21 Nhưng Y-tai thưa với vua: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và bệ hạ là chúa tôi đang sống, bệ hạ là chúa tôi ở đâu thì dù sống hay chết, đầy tớ của bệ hạ cũng sẽ ở đó.” 22 Vua Đa-vít nói với Y-tai: “Hãy tiến lên và vượt qua.” Vậy, Y-tai người Ghi-tít vượt qua, cùng với tất cả những người của ông và trẻ con theo ông.

23 Cả xứ đều khóc lớn tiếng trong khi mọi người đi qua. Vua qua suối Xết-rôn, cùng tất cả dân chúng tiến về hướng hoang mạc.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít, người đã nghe được tin về sự dấy loạn của Áp-sa-lôm và tin tức về việc lòng của tất cả Y-sơ-ra-ên đã quay sang với Áp-sa-lôm, thì ông rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem với tất cả những người đi theo. Quyết định và sự phân biệt nhanh chóng của ông đi sơ tán có thể được xem như việc ông chấp nhận hoàn cảnh khó khăn này như là kết quả của sự đoán xét của Đức Chúa Trời (c.13-18). Trong khi chạy trốn, Đa-vít khích lệ người đầy tớ người ngoại quốc tên là Y-tai đừng đi theo ông đến những hoàn cảnh không chắc chắn, mà thay vào đó hãy đi theo Áp-sa-lôm và sống thoải mái. Tuy vậy, Y-tai thề rằng ông ấy sẽ tận hiến cả mạng sống của ông ấy cho Đa-vít. Đức Chúa Trời một lần nữa lại cung ứng cho Đa-vít sự an ủi trong giữa sự đau khổ từ sự đoán phạt (c.19-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-18 Mặc dù có nhiều người tụ tập dưới Áp-sa-lôm, nhưng “những người ngoại quốc”, là những người đặt sự sống của mình trong sự mạo hiểm đi theo Đa-vít, dường như đáng tin cậy hơn những người đi theo Áp-sa-lôm, những người bị huy động bởi lời nói dối và không có ý thức thực sự về tình trạng của sự việc. Chúng ta không được để bị nói dối hoặc theo đuổi quyền lực, điều làm vui tai chúng ta bởi những lời hứa trước công chúng. Dẫu rằng chúng ta bị đối xử như “những người ngoại quốc”, và cho dù nhà vua xuất hiện một cách tiều tụy, chúng ta cũng phải luôn luôn là những đầy tớ trung thành đối với Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa thành tín của chúng ta.

C.21-23 Y-tai đã rời bỏ sự an toàn giống như ảo tưởng của thành Giê-ru-sa-lem và chọn con đường của Đa-vít ở trong đồng hoang. Ông coi sự tận hiến (lòng tốt) của mình đối với Đa-vít quan trọng hơn sự sống của ông. Việc đứng về phía Đức Chúa Trời là sự lựa chọn thực tiễn, thiết thực và lợi ích nhất.

Tham khảo   

15:18-20 Người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít là vệ sĩ của Đa-vít (8:18). Người Ghi-tít (nghĩa là những người Gát) dường như không phải là 600 người của Đa-vít, những người đi với ông từ Y-sơ-ra-ên đến Xiếc-lác (1 Sa-mu-ên 27:2), do họ đến ngày hôm qua (2 Sa-mu-ên 15:20), có nghĩa là, mới đây, và có thể quay lại nhà của họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trung thành với Ngài, mặc dù điều đó có nghĩa là quay trở lại một cuộc sống chịu khổ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 36-39

Bình Luận:

You may also like