Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Không Chuyển Được Hòm Giao Ước Về Và Cái Chết Của U-Xa

Ngày 22 – Không Chuyển Được Hòm Giao Ước Về Và Cái Chết Của U-Xa

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù Đa-vít đã tổ chức một buổi lễ long trọng để chuyển Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến Giê-ru-sa-lem, nhưng ông đã không làm như Đức Chúa Trời truyền lệnh. Hơn nữa, đang lúc đó U-xa, người đã chạm vào Hòm Giao Ước, đã bị Đức Chúa Trời đánh phạt.

2 Sa-mu-ên 6:1-11

1 Đa-vít lại tập hợp tất cả những người được tuyển chọn của Y-sơ-ra-ên, khoảng ba mươi nghìn người. 2 Rồi vua lên đường, cùng với tất cả thuộc hạ đến Ba-lê thuộc Giu-đa để rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời về. Đó là hòm mang danh Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng vẫn ngự giữa các chê-ru-bim ở trên đó. 3 Họ đặt Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trên một cỗ xe mới, rồi đem đi khỏi nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi. U-xa và A-hi-ô, con của A-bi-na-đáp, dẫn cỗ xe mới đó. 4 Họ đưa xe cùng với Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đi khỏi nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi, và A-hi-giô đi trước Hòm Giao Ước. 5 Đa-vít và toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn lia, đàn hạc, trống, phách, và chập chõa.

6 Khi đến sân đập lúa của Na-côn, vì những con bò vấp chân, U-xa đưa tay ra đỡ Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 7 Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với U-xa. Đức Chúa Trời đánh phạt ông vì sự vi phạm nầy, và ông chết ngay bên cạnh Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 8 Đa-vít buồn giận vì Đức Giê-hô-va đã nổi thịnh nộ với U-xa; và chỗ đó được gọi là Pê-rết U-xa cho đến ngày nay. 9 Ngày hôm đó, Đa-vít sợ Đức Giê-hô-va và nói: “Làm sao Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va có thể về với ta được?” 10 Vậy nên Đa-vít không muốn đưa Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va về với mình trong thành Đa-vít; mà đưa vào nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát. 11 Như vậy, Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát. Đức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bết Ê-đôm và cả nhà người. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi nỗ lực vâng lời Chúa và lập sự thờ phượng làm nền tảng cho sự cai trị của mình, Đa-vít đã cố rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, vì U-xa bị giết chết trong sân đập lúa của Na-côn, sự trừng phạt vì chạm vào Hòm Giao Ước, nên Đa-vít tạm thời hoãn nỗ lực mang Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem. Đa-vít đã bị thất bại vì ông không nghiêm túc thực hiện luật pháp, vì chỉ có một hậu duệ của Kê-hát, chi phái Lê-vi mới có thể di chuyển Hòm Giao Ước. Qua sự việc này, Đa-vít đã học được rằng việc phụng sự Đức Chúa Trời theo Lời Ngài phải đi trước lòng đam mê và sự sốt sắng (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-8 Đức Chúa Trời, Đấng đã làm tan tác dân Phi-li-tin (5:20), là “kẻ thù không đội trời chung” của Đa-vít, những kẻ đã coi thường nước Trời, đã đánh phạt U-xa, một trong những “thuộc hạ” của Đa-vít, người đã chống nghịch lời Chúa và phỉ báng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cả dân ngoại, dân chống đối Đức Chúa Trời, lẫn dân Y-sơ-ra-ên, dân bất tuân lời Đức Chúa Trời, đều không thể đứng nổi trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến các tín hữu trong Hội Thánh, những người không quan tâm đến việc suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa, cũng giống như chúng ta thấy thương xót cho những người ngoại bên ngoài Hội Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-7 Cách thức di chuyển Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời bằng một cỗ xe bò là kỹ thuật cách tân được dân Phi-li-tin phát triển (1 Sa-mu-ên Chương 6), và phương pháp đó hiệu quả hơn một chiếc xe ngựa được một người kéo đi. Tuy nhiên, đó là một hành động hiển nhiên của việc phá luật. Đức Chúa Trời không vui thích sự thờ phượng mà không vâng lời, ngay cả khi tất cả các điều kiện khác đều được đáp ứng.

Tham khảo

6:1-2 Ba-lê Giu-đa. Trong 1 Sa-mu-ên 7:1, tên của thành nơi mà Hòm Giao Ước được giữ được cho là Ki-ri-át Giê-a-rim; thực tế rằng tên đó đến thời của Đa-vít là Ba-lê Giu-đa gợi ý 1 Sa-mu-ên 4:1-7:2 đã có một bộ chuyện ký thuật trước đó, và rất phù hợp với bối cảnh rộng lớn hơn của hai sách này. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng vẫn ngự giữa các chê-ru-bim (c.2). Xem I Sa-mu-ên 4:3-4

6:6-11 Đức Chúa Trời đánh phạt ông (c.7). Cái chết của U-xa tương tự với sự việc xảy ra ở Bết Sê-mết trong 1 Sa-mu-ên 6:19. Việc chạm vào Hòm Giao Ước là vi phạm trực tiếp Luật Pháp của Đức Chúa Trời (Dân Số Ký 4:15). Mặc dù động cơ của U-xa rõ ràng là để ngăn chặn sự mạo phạm, lỗi của ông được gây ra bởi sai lầm trước đó trong cách thức vận chuyển Hòm Giao Ước.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời thánh ôi, vì Ngài đã tự hạ mình xuống để đến tìm chúng con, xin hãy giúp chúng con luôn gặp gỡ Ngài bằng lòng tôn kính trong lòng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 1-3

Bình Luận:

You may also like