Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Hãy Cất Tiếng Reo Mừng Cho Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Hãy Cất Tiếng Reo Mừng Cho Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ đến để hát ca ngợi một cách tự nhiên rao ra quyền năng của Đức Chúa Trời, mà hơn nữa còn đến để thúc giục thế giới ngợi khen Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 66:1-9 

1 Hỡi cả trái đất,

Hãy cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời.

2 Hãy ca ngợi danh vinh quang của Ngài,

Hãy ca ngợi và tôn vinh Ngài.

3 Hãy thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Các việc Ngài đáng sợ thay!

Vì quyền năng vĩ đại của Chúa, các kẻ thù Ngài đều sẽ quy phục Ngài.

4 Cả trái đất đều thờ lạy Chúa;

Họ ca ngợi Ngài,

Chúc tụng danh của Ngài.”

5 Hãy đến chiêm ngưỡng công việc của Đức Chúa Trời:

Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ.

6 Ngài đổi biển cả ra đất khô;

Người ta đi bộ qua sông,

Tại nơi ấy chúng con vui mừng trong Ngài.

7 Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời;

Mắt Ngài xem xét các nước;

Những kẻ phản nghịch chớ tự cao.

8 Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta!

Hãy làm cho tiếng ca ngợi Chúa vang vọng khắp nơi.

9 Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta,

Không để cho chân chúng ta trượt ngã.

Suy ngẫm và hiểu 

Vị thi sĩ, kinh nghiệm quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời, Đấng ban sự cứu rỗi, đã không thể yên lặng được. Vì thế ông đã thúc giục tất cả trái đất và dân cư của nó cùng nhau ngợi khen Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phản ứng giống vị thi sĩ này khi họ kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Không giống như vị thi sĩ, kẻ thù sẽ co rúm lại trong sợ hãi. Điều này là vì vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ không dấy họ lên và khiến họ được chiếu sáng, nhưng thay vì thế sẽ phơi bày và đoán xét những tội lỗi giấu kín của họ (c.1-9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Vị thi sĩ giới thiệu những điều phải được ngợi khen. Ông thúc giục độc giả nhận biết quyền năng rất lớn và những việc lạ lùng của Chúa, xứng đáng được khắp đất thờ phượng và ngợi khen, nhưng khiến kẻ thù ông co rúm lại. Chúa mong được nghe những lời ngợi khen bằng sự tự xét mình, ngợi khen bằng sự xưng nhận thật và lời ngợi khen có cả lời chứng của chúng ta nữa.

C.7 Các công việc của Đức Chúa Trời không chỉ ở trong quá khứ. Vị thi sĩ giới thiệu Đức Chúa Trời, Đấng tể trị ngay cả bây giờ với quyền năng tương tự, Đấng sẽ chăm xem và tể trị khắp đất đời đời. Sau đó vị thi sĩ nghiêm khắc cảnh báo thế gian về việc không nhận biết Đức Chúa Trời và tự cao. Năm này qua năm khác, Chúa là Vua của chúng ta.Ngoài ra, ngay cả nếu kẻ phản nghịch của thế gian không nhận biết điều này, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ tiếp tục là Vua.Cho nên, bạn hãy dạn dĩ trước thế gian.Đừng giao quyền lãnh đạo đời sống thuộc linh của bạn cho thế gian đó.

Tham khảo

66:1-4 Những câu mở đầu này bắt đầu bằng một sự kêu gọi chung (Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời) và kết thúc bằng sự công bố cách mà cả trái đất thờ lạy Đức Chúa Trời chân thần. Thiên nhiên tôn cao Đấng Tạo Hóa của nó (xem 19:1-6), và Cựu Ước thường diễn tả niềm hy vọng là một ngày toàn nhân loại cũng sẽ làm thế (117:1).

66:5-7 Vì dân Y-sơ-ra-ên tồn tại là để mang ánh sáng của Đức Chúa Trời cho thế gian (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6), điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên thì Ngài cũng làm cho tất cả mọi dân – Ngài thật đáng kinh sợ trong những việc làm của Ngài cho con cái loài người. Câu 8-12 của Thi Thiên 66 tiếp tục diễn tả ý nghĩ này vì nó kêu gọi mọi dân chúc tán Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyện: Chúng con nhớ và hát ca ngợi về những việc làm lạ lùng của Chúa cho cộng đồng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Áp-đia 1

Bình Luận:

You may also like