Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đức Chúa Jêsus Mở Mắt Các Môn Đồ

Ngày 28 – Đức Chúa Jêsus Mở Mắt Các Môn Đồ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus là tin tức rất tốt lành và vui mừng, nhưng để nhận biết Đức Chúa Jêsus phục sinh, thì chúng ta phải mở mắt mình bằng tri thức và đức tin nơi Lời Chúa.

Lu-ca 24:13-35

13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai ki-lô-mét. 14 Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. 15 Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. 16 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài. 17 Ngài phán với họ: “Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy?” Họ dừng lại với vẻ buồn bã. 18 Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-pa, trả lời: “Có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Giê-ru-sa-lem không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay?” 19 Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus người Na-xa-rét, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng, 20 nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. 21 Chúng tôi hi vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, thì việc nầy cũng đã xảy ra được ba ngày rồi. 22 Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc: Lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ 23 nhưng không thấy xác Ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết Ngài đang sống. 24 Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.” 25 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói! 26 Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao?” 27 Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

28 Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ nài ép Ngài: “Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi.” Vậy, Ngài vào ở lại với họ. 30 Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. 31 Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. 32 Hai người nói với nhau: “Trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao?” 33 Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34 và nói: “Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Si-môn!” 35 Rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra trong khi đi đường và họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus đã hiện ra cho hai môn đồ đang trên đường tới Em-ma-út, nhưng họ đã không nhận ra Ngài. Ngài quở trách tấm lòng chậm chạp của họ vì sự đau khổ và sự phục sinh của Đấng Mê-si-a là điều mà Ngài đã nói cho các môn đồ Ngài nhiều lần, nhưng họ vẫn không hiểu (c.12-27). Sau khi giải nghĩa Kinh Thánh liên quan đến chính Ngài, Ngài đã lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai môn đồ.Vào lúc đó mắt hai môn đồ mở ra và họ thấy Đức Chúa Jêsus phục sinh. Cuối cùng thì những môn đồ này đã hiểu! Ngay lập tức họ đã trở lại Giê-ru-sa-lem để chia sẻ tin lành về sự phục sinh với các môn đồ khác, những người đã gặp Đức Chúa Jêsus (c.28-35).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.25-27, 30-32 Đức Chúa Jêsus đã làm phấn chấn tấm lòng chậm hiểu của các môn đồ và làm sáng đôi mắt tối tăm của họ thông qua “Lời” và “Tiệc Thánh”. Chúng ta có tìm kiếm những sự việc lớn và màu nhiệm để khai sáng cho đức tin đã nguội lạnh và đời sống hằng ngày tẻ nhạt của mình, hay không? Chúng ta hãy gặp Chúa bằng cách hằng ngày ở trong Lời Ngài và thông qua lễ Tiệc Thánh chúng ta chia sẻ với cộng đồng của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29, 33-35 Các môn đồ, những người đã gặp Chúa phục sinh, đã không do dự, đi thẳng lên Giê-ru-sa-lem để nói cho các sứ đồ tin tức của họ. Chúng ta có nhận biết và cảm nhận chân lý phục sinh không?Chúng ta có cảm động về điều đó không?Chúng ta phải nhớ rằng chân lý này chỉ có thật nếu nó mang đến sự thay đổi và sự tận hiến cho Đức Chúa Jêsus trong đời sống của chúng ta.

Tham khảo

24:13 Đó chính là ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Nhật (xem c.1).hai môn đồ. Một người không được nêu tên, người khác là Cơ-lê-ô-pa (c.18).Họ đang đi đến Em-ma-út, có lẽ sau khi dự lễ Vượt Qua ở Giê-ru-sa-lem.Vị trí của Em-ma-út không được biết một cách chính xác, nhưng làng này ở Giu-đê cách Giê-ru-sa-lem bảy dặm (11km).

24:19-20 Nhà tiên tri là một sự mô tả đúng nhưng không đầy đủ (xem 7:16). Các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo … đóng đinh Ngài. Khi hành vi đóng đinh thuộc thể được người La Mã hành động, thì Lu-ca đặt trách nhiệm của con người đối với sự đóng đinh của Đức Chúa Jêsus, trước tiên thuộc về các lãnh đạo tôn giáo Do Thái.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con luôn ở cùng Lời Ngài và sống bằng việc có mối tương giao với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 4-6

Bình Luận:

You may also like