Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Cậu Bé Jêsus

Ngày 09 – Cậu Bé Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Là một cậu bé, Đức Chúa đã biết Ngài là ai và lý do khiến Ngài phải đến thế gian này, vì thế Ngài có thể hiểu được và giao tiếp một cách rõ ràng với các giáo sư.

Lu-ca 2:39-52 

39 Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, Giô-sép và Ma-ri trở về thành của mình là Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê. 40 Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. 41 Hằng năm đến kỳ lễ Vượt Qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 42 Khi được mười hai tuổi, Ngài cùng cha mẹ đi lên đó dự lễ theo thường lệ. 43 Khi các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, nhưng cậu bé Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Ngài không hay biết. 44 Họ cứ tưởng là Ngài cùng đi trong đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới tìm kiếm Ngài trong số bà con và những người quen biết. 45 Khi không thấy Ngài, ông bà liền trở lại thành Giê-ru-sa-lem để tìm. 46 Sau ba ngày, họ gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái giáo, vừa nghe vừa hỏi. 47 Tất cả những người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. 48 Khi cha mẹ thấy Ngài, thì kinh ngạc và mẹ Ngài nói với Ngài: “Hỡi con, sao con làm cho hai ta ra nông nỗi nầy? Cha con và mẹ đã lo lắng tìm con!” 49 Ngài thưa: “Sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc Cha con sao?” 50 Nhưng hai người không hiểu lời Ngài vừa nói. 51 Ngài đi theo cha mẹ trở về Na-xa-rét và phục tùng họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi lời ấy trong lòng. 52 Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. 

Suy ngẫm và hiểu

Phân đoạn hôm nay là nơi duy nhất đề cập đến thời thơ ấu của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus khôn ngoan và thông minh một cách đặc biệt qua cảnh Ngài ở trong đền thờ nói chuyện với các giáo sư và hỏi họ nhiều câu hỏi. Nhưng điều mà phân đoạn hôm nay đặc biệt nhấn mạnh là Đức Chúa Jêsus đã biết Ngài là ai và lý do Ngài đến thế gian này. Điều này được bày tỏ khi Đức Chúa Jêsus đã gọi đền thờ là “nhà Cha ta” (c.39-49). Tuy nhiên, Giô-sép và Ma-ri vẫn không hiểu hoàn toàn về bản tính và sứ mạng của Đức Chúa Jêsus (c.50-52).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.40, 49, 52 Đức Chúa Jêsus đã lớn lên như bất kỳ cậu bé nào khác, nhưng Ngài đã được thấm nhuần sự khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài nên ở chỗ nào một cách cá nhân và ý nghĩa của Luật Pháp (Lời Chúa). Nếu chúng ta dạy dỗ con cái mình điều gì quan trọng hơn những điều này, thì chúng ta đang nuôi dạy con cái mình thành con cái của đời này, chứ không phải của Đức Chúa Trời.

C.46-52 Đức Chúa Jêsus đã tận hiến chính Ngài cho mối tương giao của Ngài với Đức Chúa Cha và cha mẹ Ngài trong đời này. Tại Giê-ru-sa-lem, Ngài lắng nghe và học hỏi từ Đức Chúa Cha, và tại Na-xa-rét Ngài vâng phục cha mẹ về mặt con người của mình. Điều quan trọng nhất là chúng ta vâng phục Đức Chúa Cha, nhưng chúng ta không thể nói chúng ta phục vụ Đức Chúa Cha nếu chúng ta bất tuân cha mẹ thuộc thể của chúng ta.

Tham khảo   

2:49 sao cha mẹ tìm kiếm con có lẽ có nghĩa là “cha mẹ không biết con sẽ ở trong đền thờ sao?” Con phải locho thấy ý nghĩa về nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời, điều đang kiểm soát cuộc đời của Đức Chúa Jêsus.Trong nhà Cha Ta cho thấy rằng vào lúc 12 tuổi, Ngài đã nhận thức rõ ràng về bản thể của Con Đức Chúa Trời. Ngài cũng hiểu rằng việc dạy dỗ sẽ là trung tâm của chức vụ Ngài và mối ưu tiên trước hết của Ngài là phục vụ Cha trên trời.

2:51 theo …trở về. Ngược lại với c.4. Có thể Lu-ca nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jêsus vâng phục cha mẹ Ngài để tránh những quan niệm sai lầm có thể xảy ra về những hành động của Đức Chúa Jêsus trong c.43-49 là không phục tùng. mẹ Ngài ghi tạc. c.19. Điều này gợi ý khả năng Ma-ri (hoặc một ai đó khác thân với bà) có thể là nguồn chủ yếu cho việc viết sách Lu-ca.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không đánh mất Ngài và xin hãy giúp chúng con duy trì mối tương giao với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 27-30

Bình Luận:

You may also like