Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Hãy Quay Trở Lại Với Đức Chúa Trời Ngươi

Ngày 29 – Hãy Quay Trở Lại Với Đức Chúa Trời Ngươi

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã ban niềm hy vọng cho dân Y-sơ-ra-ên, những người dường như gần bị kết thúc. Ngài hứa sẽ chấp nhận họ, nếu họ quay trở lại, và thậm chí sau khi họ đã phải chịu sự đoán phạt. Ngài sẽ phục hồi họ và ban cho họ các phước lành.

Ô-sê 14:1-9

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì chính tội lỗi ngươi làm cho ngươi vấp ngã.2 Các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va; hãy thưa với Ngài rằng: “Xin cất bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành, để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi thay vì bò tơ đực.3 A-si-ri không thể giải cứu chúng con, chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa. Chúng con không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra là thần của chúng con nữa; vì chỉ trong Ngài, kẻ mồ côi mới nhận được sự thương xót!”4 Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng, vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng.5 Ta sẽ như sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó sẽ trổ hoa như cây huệ và đâm rễ như Li-ban.6 Các cành non của nó vươn ra xa; sự xinh tốt của nó giống như sự xinh tốt của cây ô-liu, mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban.7 Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở về. Chúng sẽ hồi sinh như cây lúa. Chúng sẽ trổ hoa như cây nho và mùi thơm của Y-sơ-ra-ên sẽ như rượu Li-ban.8 Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với các tượng thần? Chính Ta đã nhậm lời và sẽ đoái xem ngươi. Ta sẽ như cây bách xanh tươi; nhờ Ta mà ngươi sinh hoa kết quả.9 Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy? Ai là người thông sáng, hãy biết những điều ấy? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời khao khát rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận ra tội lỗi của họ và quay trở lại với Ngài, để xưng nhận các tội lỗi của họ với tấm lòng chân thành, và trông cậy nơi chỉ một mình Đức Chúa Trời. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không chỉ tha thứ cho những người Y-sơ-ra-ên quay trở lại, nhưng Ngài sẽ phục hồi họ trở thành một thể vinh quang hơn và đẹp đẽ hơn trước đó. Y-sơ-ra-ên được phục hồi sẽ có gốc rễ chỉ một mình nơi Đức Chúa Trời, sẽ sinh bông trái, và sống đời sống tỏa hương thơm. Sự khôn ngoan thật là việc nhận biết Đức Chúa Trời và việc quay trở lại với Ngài; một người khôn ngoan sống cách vâng lời, nhưng một kẻ ngu dại sẽ sống bất tuân cho đến cùng (c.1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4 Đức Chúa Trời hành động như một vị bác sĩ về tâm linh và chữa lành những người quay trở lại với Ngài. Ngài vui mừng cất bỏ cơn thịnh nộ khỏi họ, và yêu thương họ. Ngài đã chấp nhận Y-sơ-ra-ên cũng với sự thương xót mà Ngài đã hướng dẫn cho Ô-sê nhận lại Gô-me. Chỉ bằng chính tình yêu thương và ân điển này mà sự thay đổi thực sự có thể bắt đầu. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là tình yêu thương chấp nhận chúng ta sau khi chúng ta đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mà là tình yêu thương chấp nhận chúng ta trước và sau đó giúp chúng ta thay đổi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9 Bởi vì những cách của Đức Chúa Trời là đúng đắn, và trong khi người ngay thẳng có thể bước đi trong đó, những kẻ tội lỗi sẽ vấp ngã trong đó. Những người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và cố gắng đầu phục các cách của Ngài sẽ trở nên những người khôn ngoan, những người hiểu các đường lối của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

14:5 Ta sẽ như sương móc. Sương là một trong những nguồn nước chính của Y-sơ-ra-ên. Nó quan trọng đối với việc tăng trưởng của loại cây, như cây hoa huệ. Từ tiếng Hê-bơ-rơ có thể đề cập đến một vài loài hoa giống như hoa huệ khác nhau; tất cả đều được khen vì vẻ đẹp của chúng. Các trước giả Kinh Thánh thường ca tụng các cây của Li-ban (đặc biệt cây sồi) như là cây hùng vĩ nhất (ví dụ, Thi Thiên 104:16).

14:7 chúng sẽ hồi sinh như cây lúa…như cây nho…như rượu. Y-sơ-ra-ên một lần nữa trở nên cây nho được lựa chọn, đó là chương trình từ đầu cho nó (so sánh với 10:1). Quang cảnh ở đây được mô tả như thiên đàng giống như vườn Ê-đen, minh họa sự làm mới giao ước bằng cách trồng lại Y-sơ-ra-ên như một vườn tốt tươi (so sánh với 2:14-23).

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con quay trở lại với Ngài và được phục hồi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 13-16

Bình Luận:

You may also like