Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Những Lời Cuối Cùng

Ngày 29 – Những Lời Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Phi-e-rơ kết thúc bức thư của mình, ông yêu cầu các Cơ Đốc nhân sống đời sống của họ chuẩn bị cho sự đến của Chúa, và khuyên họ đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời và cẩn thận đối với các giáo sư giả.

2 Phi-e-rơ 3:8-18

8 Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng, trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. 10 Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; bấy giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. 11 Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính 12 trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa! 13 Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị. 14 Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an. 15 Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em. Cũng như Phao-lô, người anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho mình. 16 Trong tất cả các thư tín, ông đều đề cập đến những điều nầy. Các thư của ông có một vài điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc, như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. 17 Thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều nầy; vậy, hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. 18 Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài, từ nay cho đến đời đời! A-men.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus chắc chắn sẽ quay trở lại, và một cách bất ngờ. Vì thế, các Cơ Đốc nhân, những người tin nơi sự đến lần thứ hai của Chúa, chúng ta phải chuẩn bị cho ngày đó. Điều đó không có nghĩa là chỉ loanh quanh chờ đợi Đức Chúa Jêsus đến, nhưng thay vào đó chúng ta phải tránh xa khỏi tội lỗi và sống đời sống thánh khiết, tin kính, để chúng ta có thể trở nên giống như Đức Chúa Jêsus. Vì vậy, chúng ta phải thận trọng, và không được để các giáo sư giả lừa dối. Chúng ta phải đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời trong mọi lúc (c.8-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Trời là Đấng kiên nhẫn. Chúa trì hoãn sự đến của Ngài, không phải bởi vì Ngài không có quyền năng để làm thành lời hứa, nhưng bởi vì Ngài muốn tất cả mọi người được cứu. Lý do chúng ta có đức tin cho phép chúng ta tiếp nhận sự cứu chuộc là bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng kiên nhẫn và đã trì hoãn sự phán xét. Chúng ta hãy quay đi khỏi tội lỗi, khi chúng ta suy ngẫm về tình yêu của Cha, Đấng vẫn đang kiên nhẫn và chờ đợi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Các Cơ Đốc nhân, những người tin vào sự đến lần thứ hai của Chúa, cần phải sống đời sống của mình như thế nào? Liệu chúng ta có quên đi thực tế là thế giới này sẽ không có mãi mãi, hay không? Chúng ta hãy đừng dâng tấm lòng của mình cho những thứ thuộc chủ nghĩa vật chất, điều sẽ bị thiêu đốt trong lửa, nhưng hãy tập trung vào tình yêu thương và sự trung tín đối với Đức Chúa Trời đời đời vĩnh cửu.

Tham khảo

3:14 Phi-e-rơ gọi độc giả của mình là những người yêu dấu lần thứ ba trong bốn lần trong chương này (so sánh với c.1, 8, 17). Trong ánh sáng của sự trở lại của Chúa, các Cơ Đốc nhân phải cố gắng hết sức để không tì vết hoặc không chỗ trách được (thanh sạch về mặt giáo lý và về mặt đạo đức),để nhận được phần thưởng trọn vẹn của sự sống đời đời. Điều này hoàn toàn ngược lại với tình trạng thuộc linh của kẻ ác (2:10b-22, đặc biệt c.22).

3:15-16 Sự trì hoãn việc quay trở lại của Đấng Christ phải được coi như sự nhịn nhục của Ngài để dắt đưa người ta đến với sự cứu chuộc (so sánh với c. 9; Rô-ma 2:4). Sứ đồ Phao-lô cũng viết cho cùng những độc giả này tại một thời điểm nào đó trước khi viết thư 2 Phi-e-rơ, và rõ ràng những giáo sư giả trong chương 2 đã sử dụng một bản xuyên tạc về Phúc Âm của Phao-lô về sự tự do (xem 2:19; xem cả Rô-ma 8:1-5; 2Cô-rinh-tô 3:1-18; Ga-la-ti 5:1-6) để quyến dụ một số trong số họ phạm tội.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con nên thánh khi chúng con nhớ đến ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời ôi, điều đã cứu chúng con để chúng con sẽ không bị hổ thẹn vào Ngày Phán Xét.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 35-37

Bình Luận:

You may also like