Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Lễ Vượt Qua Và Việc Ra Khỏi Ai Cập

Ngày 15 – Lễ Vượt Qua Và Việc Ra Khỏi Ai Cập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 12:21-36 

21 Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt qua. 22 Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. 23 Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. 24 Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. 25 Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ nầy. 26 Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Lễ nầy là nghĩa chi? 27 Hãy đáp rằng: Ấy là của tế lễ Vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó. 28 Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. 29 Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. 30 Đương lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy; có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết. 31 Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. 32 Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. 33 Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mau mau, vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết! 34 Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. 35 Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. 36 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se cho gọi tất cả các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên và nói với họ về những mạng lệnh của Đức Chúa Trời (c.1-20), và ông nhấn mạnh rằng Y-sơ-ra-ên, từ thời điểm đó, phải tuân giữ các nghi thức của Lễ Vượt Qua cho đến đời đời. Dân sự vâng theo (c.21-28). Đêm hôm đó, tai vạ cuối cùng, sự chết của tất cả các con đầu lòng, đã diễn ra trên toàn xứ Ai Cập, như Đức Chúa Trời đã cảnh báo. Bởi tiếng kêu khóc sầu thảm khắp mọi nhà, cuối cùng Pha-ra-ôn đã tuyên bố đầu hàng và phán bảo Môi-se và A-rôn nhận lấy dân Y-sơ-ra-ên và rời khỏi ngay lập tức. Dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập không phải như những người chạy trốn, nhưng như những người chiến thắng (c.29-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.29-30 Đức Chúa Trời đã giết tất cả các con đầu lòng của Ai Cập. Trong quá khứ, Pha-ra-ôn đã giết những con trai của Y-sơ-ra-ên. Tình huống xung đột đã đảo ngược lại. Bạn có sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, Đấng hạ những người vĩ đại xuống, và nâng những người bé nhỏ lên, và thay đổi sự đau buồn của những người bé nhỏ thành sự vui mừng, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-25 Môi-se làm mọi điều theo cách Đức Chúa Trời đã hướng dẫn. Cho dù đó là một cách dường như có thể buồn cười và không thực hiện được, Môi-se vẫn tuân theo một cách chính xác. Chúng ta phản ứng như thế nào khi mục đích của Đức Chúa Trời khác với của chúng ta? Chúng ta có thừa nhận lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền duy nhất của một đời sống mới, thậm chí trong kỷ nguyên của thuyết khoa học vạn năng này, điều chỉ ủng hộ cho tính hợp lý, hay không? 

Tham khảo

12:21 Sau khi Pha-ra-ôn đề xuất sự vâng lời thích hợp đối với yêu cầu của Chúa, vẫn còn cả những ý định giới hạn nơi chốn (8:25), người tham gia (10:8-11), và sự chuẩn bị (10:24-26) để phục vụ ông ta, có một sự trớ trêu bi thảm rằng sinh tế đầu tiên của Y-sơ-ra-ên (giết con chiên của Lễ Vượt Qua) là ở trong xứ Ai Cập và có ý nghĩa là sự đoán phạt sẽ đến trên nó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đáp ứng với lời của Ngài với sự ngợi khen và nỗ lực không ngừng vâng theo.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 31-33

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like