Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Danh Ngài Là Gì?

Ngày 29 – Danh Ngài Là Gì?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 3:13-22

13 Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu con đi đến với dân Y-sơ-ra-ên và nói với họ: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em;’ và họ hỏi con: ‘Tên Ngài là gì?’ thì con sẽ nói với họ thế nào?” 14 Đức Chúa Trời phán: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” Ngài lại phán: “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘ĐẤNG TỰ HỮU đã sai tôi đến với anh em.’” 15 Đức Chúa Trời lại phán với Môi-se: “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên thế nầy: ‘Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai tôi đến với anh em’: Đây là danh đời đời của Ta, là danh ghi nhớ qua mọi thế hệ.16 Hãy đi triệu tập các trưởng lão Y-sơ-ra-ên lại và nói với họ rằng: ‘Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ông, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các con và thấy những điều người ta đối xử với các con tại Ai Cập. 17 Ta hứa rằng Ta sẽ đưa các con ra khỏi cảnh khổ đau tại Ai Cập và đem các con vào đất của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, là vùng đất đượm sữa và mật.’ 18 Họ sẽ vâng theo lời con. Vậy con và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy đi yết kiến vua Ai Cập và nói rằng: ‘Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, đã hiện ra với chúng tôi. Bây giờ, xin bệ hạ cho chúng tôi đi ba ngày đường vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.’ 19 Tuy nhiên, Ta biết rằng vua Ai Cập sẽ chẳng bao giờ cho các con đi, nếu không có bàn tay quyền năng can thiệp. 20 Vì vậy, Ta sẽ ra tay trừng phạt Ai Cập bằng các phép lạ mà Ta sẽ làm giữa xứ đó, và rồi họ sẽ cho các con đi. 21 Ta sẽ làm cho dân nầy được ơn dưới mắt người Ai Cập để khi ra đi, các con sẽ chẳng ra đi tay không. 22 Nhưng mỗi phụ nữ sẽ xin người lân cận và người nữ tạm trú trong nhà mình các món đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, rồi mặc vào cho con trai con gái mình. Như thế, các con sẽ tước đoạt của cải người Ai Cập.”

Suy ngẫm và hiểu 

Môi-se hỏi danh của Đức Chúa Trời để ông có thể trả lời khi dân Y-sơ-ra-ên hỏi ai đã sai ông. Chúa đã trả lời rằng Danh Ngài là “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Hãy nói với họ rằng Chúa, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã sai ông đến. Ngoài ra, Ngài còn bảo với Môi-se hãy nói với các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên hai sự thật. Đầu tiên là, như đã hứa với các tổ phụ họ, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến vùng đất đượm sữa và mật. Thứ hai, Pha-ra-ôn sẽ không để dân Y-sơ-ra-ên đi một cách dễ dàng đâu, nhưng dân Y-sơ-ra-ên sẽ rời Ai Cập với nhiều của cải (c.13-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Trời đã giới thiệu chính Ngài là “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Sự diễn tả này nhấn mạnh sự tự do tối cao của Ngài, qua đó Ngài hành động theo cách mà Ngài muốn. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng luôn “hiện diện” – Đấng tạo nên mọi sự và sẽ tể trị, duy trì mọi sự theo ý định của Ngài.

C.16-22 Đức Chúa Trời phán bảo với Môi-se điều ông phải làm và những phản ứng và kết quả theo sự mong đợi sẽ xảy ra khi ông thực hiện sứ mạng. Điều này là để ban sự can đảm và sự xác nhận cho Môi-se, người hẳn phải bị bối rối bởi sự kêu gọi bất ngờ làm lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên. Chúng ta có mệt mỏi về nhiệm vụ làm cha mẹ, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo không? Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban những nhiệm vụ cho chúng ta để làm, mà còn ban sức lực, sự can đảm, sự khôn ngoan để thực hiện sứ mạng của chúng ta nữa.

Tham khảo

3:16-17 Hãy đi và triệu tập các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và nói với họ. Đây là nhiệm vụ trực tiếp đầu tiên đối với Môi-se trong vai trò mà ông sẽ thực hiện như là một người, mà qua đóChúa sẽ phán với dân Y-sơ-ra-ên (xem:15-16; 7:2; 19:3; 20:19-21; 24:3; 34:29–35).

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, chúng con nhỏ bé và yếu đuối, nhưng Ngài là Đấng Tạo Hóa của lịch sử, và chúng con sẽ vâng phục Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like