Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Một Của Lễ Tìm Kiếm Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Ngày 16 – Một Của Lễ Tìm Kiếm Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 10:1-18

1 Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật; cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm nầy qua năm khác. 2 Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả; như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa? 3 Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hằng năm về tội lỗi. 4 Vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. 5 Do đó, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán:  “Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. 6 Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. 7 Bấy giờ, tôi nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, nầy tôi đến trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.’ ” 8 Trên kia Ngài phán: “Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội” (đó là những lễ vật theo luật pháp), rồi sau lại nói: “Nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.” 9 Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. 10 Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. 11 Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. 12 Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời; 13 và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. 14 Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. 15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì sau khi nói: 16 Chúa phán: “Nầy là giao ước Ta sẽ lập với họ: Sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ.” 17 Ngài lại phán: “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa.”

18 Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.

Suy ngẫm và hiểu

Những người ở dưới luật pháp dâng những của lễ như nhau hết năm này sang năm khác. Tuy vậy, những người đến thờ phượng thông qua loại của lễ này không thể được làm sạch. Huyết của các con vật không thể làm người ta sạch được, nhưng chỉ đơn giản là nhắc nhở họ về tội lỗi của mình. Ngược lại, Đức Chúa Jêsus đã đến và qua sự hy sinh thân thể của Ngài đã ban cho một của lễ đời đời. Trong huyết mà Đức Chúa Jêsus đã đổ ra, có quyền năng khiến tất cả mọi người được sạch. Nhờ việc này, bất cứ ai tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của mình qua Đức Chúa Jêsus có thể được làm sạch (c.1-18). 

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Jêsus đã giải quyết hoàn toàn vấn đề tội lỗi; điều này không thể thực hiện được bởi luật pháp. Không giống luật pháp và hệ thống của dâng của Cựu Ước, của lễ hy sinh của Đấng Christ mang đến hiệu quả là Đức Chúa Trời không còn nhớ đến tội lỗi và sự vô luật pháp của chúng ta. Kết quả là chúng ta bây giờ có thể vui hưởng sự tha thứ hoàn toàn qua Đức Chúa Jêsus Christ. 

C.11-14 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác con người của thầy tế lễ thượng phẩm thực sự. Cho dù những thầy tế lễ thượng phẩm của Cựu Ước liên tục dâng các của lễ, hiệu quả không kéo dài mãi mãi. Dầu vậy, của lễ do Đấng Christ dâng – một lần đủ cả – bây giờ đã khiến những người tin được thánh khiết và trọn vẹn đời đời. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta năng lực để đắc thắng tội lỗi để chúng ta có thể đắc thắng chúng! 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.34-43 Gia-cốp và La-ban, mỗi người đều hoạch định để làm gia tăng các bầy cừu. Cuối cùng chính Gia-cốp là người đứng đầu. Điều này không phải vì kế hoạch của Gia-cốp tốt hơn của La-ban, đó là bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía Gia-cốp (31:11-12). Cho dù kế hoạch của con người có vĩ đại bao nhiêu, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ở trong chúng, chắc chắn chúng sẽ thất bại.

Tham khảo

10:1–18 Đối lập với các của lễ hy sinh bằng các con vật theo Luật của Môi-se lặp đi lặp lại, Đức Chúa Jêsus đến thế giới theo ý muốn của Đức Chúa Trời để thanh tẩy đời đời một dân qua sự dâng chính mình Ngài làm của lễ hy sinh một lần đủ cả. 10:3 điều nhắc nhở. Việc lặp đi lặp lại sự hy sinh bày tỏ sự đeo bám liên tục của tội lỗi. Luật của Môi-se như vậy thuyết phục những người đầy dẫy tội lỗi của họ.

10:11–13 Những tranh luận trước đó được tóm tắt lại, tập trung vào tính hiệu quả của sự hy sinh duy nhất Đấng Christ đã dâng. Thầy tế lễ đứng, bày tỏ rằng công việc dâng các sinh tế của người không bao giờ chấm dứt. không bao giờ cất tội lỗi đi được. Công việc hy sinh của Đấng Christ đã kết thúc, và bây giờ Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110:1), cho thấy rằng sự đảm bảo cho sự tha thứ tội lỗi một cách đầy đủ và cuối cùng đã được hoàn tất.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy ban cho chúng con sự xác quyết về sự tha thứ chúng con nhận được cho tội lỗi của chúng con qua của lễ hy sinh của Đấng Christ. Quả thật, Ngài đã vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 8-10

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like