Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Đấng Christ Cao Hơn Các Tầng Trời

Ngày 11 – Đấng Christ Cao Hơn Các Tầng Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 7:20-28

20 Điều nầy đã được xác lập bằng một lời thề. Những thầy tế lễ khác được lập lên mà không có lời thề nào cả, 21 nhưng Đức Chúa Jêsus đã được lập lên bằng lời thề, khi Đức Chúa Trời phán với Ngài rằng: “Chúa đã thề, và sẽ không đổi ý; Con là thầy tế lễ đời đời.” 22 Vì lời thề đó, Đức Chúa Jêsus đã trở thành Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. 23 Xưa nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ. 24 Nhưng Đức Chúa Jêsus giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời. 25 Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. 26 Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến: thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. 27 Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. 28 Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; còn lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng được toàn hảo đời đời.

Suy ngẫm và hiểu

Bởi vì Đức Chúa Jêsus đã trở nên một thầy tế lễ thượng phẩm bởi lời thề ước của Đức Chúa Trời, những thầy tế lễ thượng phẩm khác (những thầy tế lễ theo dòng Lê-vi) không thể so sánh được với sự toàn năng của Ngài. Hơn nữa, do Đức Chúa Jêsus sống đời đời, một mình Ngài có thể thực hiện những nhiệm vụ của  thầy tế lễ thượng phẩm mãi mãi và có thể luôn luôn cứu những người đến với Đức Chúa Trời qua Ngài (c.20-25).

Ngược lại với những thầy tế lễ thượng phẩm khác, những người phải dâng sinh tế ngày này sang ngày nọ, Đức Chúa Jêsus dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. Đức Chúa Jêsus là một Đấng hoàn hảo không có một chút tì vết nào của tội lỗi; Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn đời đời.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.26 Đức Chúa Jêsus Christ, thánh khiết, không tì vết, và thanh sạch, được biệt riêng khỏi các tội nhân và cao hơn các tầng trời. Đó là lý do tại sao chỉ một mình Ngài là Đấng thích hợp để chuộc tội cho chúng ta. Ngài không chỉ khiến chúng ta được trong sạch bởi Lời quyền năng của Ngài, mà Ngài còn dẫn dắt con người yếu đuối của tôi và khiến tôi được nên thánh và không tì vết giống như Ngài – ngay ngày hôm nay!

C.27-28 Dẫu rằng những thầy tế lễ thượng phẩm thời Cựu Ước phải dâng sinh tế mỗi ngày, vì tội lỗi của chính mình và tội lỗi của những người khác, Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn tất cả của lễ một lần đủ cả và khiến chúng ta nên trọn vẹn. Nhờ điều này, điều chúng ta có thể làm là biết ơn về món quà cứu chuộc. Chúng ta có thể dạn dĩ đến trước Đức Chúa Trời và vui hưởng ân điển của Ngài hàng ngày.

Tham khảo

7:22 Giao ước mới, tốt hơn dựa trên chức Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời của Đức Chúa Jêsus đến cùng với lời thề ước của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Đấng Bảo Đảm, và như vậy ưu việt hơn giao ước với Môi-se (xem thêm 8:6–13; 9:15; 10:15–18; 12:24; 13:20).

7:26 chúng ta có cần dùng. Chức Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Jêsus thích hợp và vì lợi ích của những người tin. Vài từ nhấn mạnh sự vượt trội của Đức Chúa Jêsus liên quan đến sự vô tội của Ngài (thánh khiết, vô tội, không tì vết, tách biệt khỏi những kẻ có tội; xem 4:15; và cả 9:14 và Giê-rê-mi 11:19) và địa vị thuộc về trời của Ngài (được cất lên cao).

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp chúng con sống với sự biết ơn vì ân điển của Chúa, Đấng đã cứu chúng con, bằng cách dâng thân thể của Ngài một lần đủ cả. Xin hãy giúp chúng con sống bằng ân điển đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Ti-mô-thê 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like