Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Chớ Cứng Lòng

Ngày 04 – Chớ Cứng Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 3:7-19

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán:  “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,8 Thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, trong ngày thử thách ở hoang mạc, 9 Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc Ta làm trong bốn mươi năm, mà còn thử Ta! 10 Vì thế, Ta giận thế hệ đó, và phán: ‘Lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lối Ta.’ 11 Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: ‘Chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của Ta!’ ”12 Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. 13 Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay,” để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. 14 Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ, 15 như có chép rằng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn.”  16 Ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Không phải là những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao? 17 Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội mà thây họ đã ngã trong hoang mạc sao? 18 Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? 19 Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên không thể vào được Đất Hứa Ca-na-an bởi vì họ không tin Đức Chúa Trời, cho dù Ngài đã bày tỏ nhiều phép lạ cho họ, nhưng họ đã không vâng theo lời Ngài. Việc không có đức tin và sự bất tuân của họ đã hủy hoại cuộc đời của họ. Trước giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng những việc đáng tiếc như vậy thậm chí có thể xảy ra ngày nay. Vì thế, cho dù rắc rối như thế nào có thể xảy ra đối với chúng ta đi nữa, chúng ta cũng phải giữ đức tin và vâng theo lời của Đức Chúa Trời (c.7-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-11, 16-19 Đức Chúa Trời tức giận đối với những người không vâng theo lời Ngài, thậm chí cả khi họ đã nghe thấy, và không cho phép họ vào sự yên nghỉ của Ngài. Trong bốn mươi năm, Đức Chúa Trời chăm lo cho dân Y-sơ-ra-ên, những người không có đức tin và không nghe theo lời Ngài bởi vì những tấm lòng cứng cỏi của họ. Đức Chúa Trời sẽ nhìn xem đời sống của chúng ta như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Chúng ta phải cẩn thận để tấm lòng của mình không trở nên đầy dẫy sự vô tín. Để tránh điều này, chúng ta phải liên tục ở trong mối tương giao với anh chị em chúng ta trong cộng đồng đức tin (hội thánh), và xưng nhận đức tin của chúng ta mỗi ngày và ủng hộ nhau. Chúng ta hãy chăm sóc cho nhau bằng tình yêu thương để sự cám dỗ của tội lỗi không thể xâm nhập chúng ta.

Tham khảo

3:7–19 Sự thất bại của Thế hệ Xuất Ai Cập. Trước giả mô tả sự thất bại của Thế hệ Xuất Ai Cập không đáp ứng được một cách trung tín với công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sự thất bại của họ sau đó đã trở nên một gương xấu đối với những sự thúc giục của c.12–14 và 4:1–13.

3:7–11 Vì thế. Đối lập với sự trung tín của Môi-se (c.1–6), trước giả đề cập đến những người thời của Môi-se, trích dẫn Thi Thiên 95:7–11. Sách Hê-bơ-rơ coi Thi Thiên này là công việc của Đức Thánh Linh, vì thế nhấn mạnh thẩm quyền của những lời này (so sánh Mác 12:36; Công vụ Các Sứ đồ 1:16; 4:25).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vâng theo lời của Ngài với sự vui mừng, Đức Chúa Trời ôi, và đứng vững bằng lời của Ngài để chúng con có thể vui hưởng sự yên nghỉ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-phê-sô 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like