Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Vượt Lên Trên Quá Khứ Và Sự Chết Hướng Đến Tương Lai

Ngày 26 – Vượt Lên Trên Quá Khứ Và Sự Chết Hướng Đến Tương Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 50:15-26

15 Các anh Giô-sép thấy cha mình chết thì nói với nhau: “Nếu Giô-sép còn giữ lòng thù hận và báo thù chúng ta về những việc ác mà chúng ta đã làm cho nó thì sao?” 16 Họ sai người đến nói với Giô-sép: “Trước khi qua đời, cha em có truyền dặn rằng: 17 ‘Các con hãy nói với Giô-sép thế nầy: Xin con hãy tha thứ lỗi lầm và điều ác mà các anh con đã phạm khi muốn làm hại con.’ Vậy, bây giờ xin em hãy tha tội cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha.” Khi nghe những lời nầy, Giô-sép khóc. 18 Các anh của ông đích thân đến quỳ trước mặt ông và nói: “Nầy, các anh chỉ là nô lệ của em.” 19 Giô-sép nói với họ: “Các anh đừng sợ! Tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? 20 Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. 21 Vậy, xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.” Giô-sép an ủi các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ. 22 Giô-sép và gia đình cha của ông sinh sống ở Ai Cập. Giô-sép sống được một trăm mười tuổi. 23 Ông được thấy con cháu Ép-ra-im đến đời thứ ba, và cả các con của Ma-ki, con của Ma-na-se, cũng được sinh ra trên đầu gối Giô-sép. 24 Giô-sép nói với các anh em: “Tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em, đem anh em ra khỏi xứ nầy để trở về xứ mà Ngài đã thề hứa với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” 25 Giô-sép bắt con cháu Y-sơ-ra-ên thề rằng: “Khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em, thì anh em sẽ đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ nầy.” 26 Vậy Giô-sép qua đời, hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người ta dùng thuốc thơm ướp xác Giô-sép, và liệm trong một quan tài tại Ai Cập.

Suy ngẫm và hiểu 

Giô-sép biết rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, đã sai ông đến Ai Cập, và đã tha thứ cho tội lỗi các anh của ông rồi (45:4-8). Nhưng khi Gia-cốp qua đời, các anh đã nhớ lại việc gian ác mà họ đã làm và lo rằng Giô-sép sẽ làm hại họ. Đáp lại điều này, Giô-sép đã bảo họ đừng lo lắng và an ủi họ (c.15-21). Vào lúc lâm chung, Giô-sép được 110 tuổi, ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt các con trai của Y-sơ-ra-ên đến Ca-na-an. Vì thế, Giô-sép đã khiến các anh em ông thề mang hài cốt của ông về Ca-na-an (c.22-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.26 Sách Sáng Thế Ký kết thúc bằng cái chết của Giô-sép. Tuy thế, đây không phải là một kết thúc ảm đạm. Qua sự chết này, Đức Chúa Trời chỉ ra một sự phục sinh và một tạo vật mới vượt lên trên sự chết. Vì vậy, mặc dù chúng ta bị định phải chết một lần sau khi chúng ta sinh ra, vì Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài là đời đời, nên chúng ta có thể sống đời đời khi chúng ta nắm giữ lời hứa của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-18 Khi Gia-cốp qua đời, các anh em tưởng là Giô-sép sẽ trả thù. Họ đã bị ám ảnh bởi tội lỗi đến mức họ không thể tin Giô-sép đã tha thứ cho họ rồi. Chúng ta cũng có bị đau khổ vì tội lỗi của chính chúng ta và có khó khăn trong việc nhận sự tha thứ của Chúa hay không? Việc cứ bám mãi vào điều sai quấy của chúng ta là việc suy nghĩ kiêu ngạo, rằng chúng ta có thể giải quyết được các tội lỗi của mình.

Tham khảo

50:15–21 Giô-sép đảm bảo với các anh trai. Sau khi chôn cất Gia-cốp, các anh lo sợ rằng Giô-sép sẽ trả thù vì mọi việc ác họ đã làm với ông. 50:15–17 Sợ phải giáp mặt Giô-sép, các anh gửi đến ông một thông điệp, thú nhận tội lỗi mình và xin ông tha thứ.

50:22–26 Sáu mươi năm cuối đời của Giô-sép ở Ai Cập trôi qua gần như hoàn toàn lặng lẽ. Ngoài việc đề cập ngắn gọn về một số con cái được sinh ra, đoạn cuối cùng của sách Sáng Thế Ký tập trung vào sự qua đời của Giô-sép. Nó tổng kết lại cuộc đời trên đất của Giô-sép cũng như cho thấy trước về tương lai, việc báo trước thời điểm khi Đức Chúa Trời sẽ mang dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập và đưa họ trở lại vùng đất Ca-na-an. 

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi sự tha thứ của Ngài trong mọi hoàn cảnh, và xin hãy giúp chúng con sống bằng cách nắm giữ lời hứa của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 13-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like