Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Điều Đức Chúa Trời Đã Làm

Ngày 15 – Điều Đức Chúa Trời Đã Làm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 45:1-15

1 Bấy giờ, Giô-sép không thể cầm lòng trước mặt các người hầu chung quanh được nữa nên ông thét lên: “Bảo mọi người ra khỏi đây đi!” Vì vậy, không ai có mặt ở đó khi Giô-sép tỏ thật với các anh em mình. 2 Ông bật khóc lớn đến nỗi những người Ai Cập và cả hoàng gia Pha-ra-ôn đều nghe. 3 Giô-sép nói với các anh em: “Tôi là Giô-sép đây! Cha tôi còn sống không?” Nhưng trước mặt ông, các anh em đều sợ hãi, không thốt nên lời. 4 Giô-sép nói: “Xin anh em hãy đến gần tôi.” Họ lại gần. Ông nói: “Tôi là Giô-sép, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây. 5 Nhưng bây giờ, các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây. Vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. 6 Nạn đói đã xảy ra trong xứ hai năm rồi, và sẽ còn năm năm không cày cấy, không gặt hái được nữa. 7 Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất, và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. 8 Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha Pha-ra-ôn, làm chúa của triều đình, và cai trị toàn cõi Ai Cập. 9 Các anh hãy mau mau trở về gặp cha tôi và thưa: ‘Giô-sép, con của cha, nói thế nầy: Đức Chúa Trời đã lập con làm chúa của toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, xin đừng chậm trễ. 10 Cha sẽ cư ngụ trong đất Gô-sen và ở gần con. Cha sẽ ở với các con, các cháu của cha, bầy chiên, bầy bò cùng tất cả những gì thuộc về cha. 11 Ở đó con sẽ phụng dưỡng cha, vì còn năm năm đói kém nữa, để cha, gia đình cha, và tất cả đàn gia súc của cha không rơi vào cảnh đói khát.’ 12 Các anh và em Bên-gia-min đã thấy tận mắt là chính miệng tôi nói chuyện với các anh em đó. 13 Các anh hãy thuật cho cha nghe về mọi vinh quang của tôi tại Ai Cập cũng như những gì anh em đã thấy, rồi mau chóng đưa cha xuống đây.” 14 Nói xong, Giô-sép ôm choàng lấy Bên-gia-min, em mình, mà khóc. Bên-gia-min cũng ôm cổ anh mà khóc. 15 Rồi Giô-sép ôm hôn tất cả các anh và khóc với họ. Sau đó, anh em trò chuyện với ông.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Giô-sép chắc chắn rằng các anh mình đã khôi phục tình yêu thương giữa họ, chàng đã bày tỏ thân thế của mình cho họ, và khóc lớn tiếng trước mặt họ. Giô-sép xưng nhận rằng Đức Chúa Trời đã sai chàng đến Ai Cập để cứu gia đình chàng, cho nên ông bảo với các anh mình đừng lo lắng về việc họ đã bán chàng (c.1-8). Thế rồi chàng bảo họ sẽ còn năm năm đói kém nữa, vì thế gia đình chàng phải đi đến Ai Cập và ở lại đó. Chàng hứa rằng mình sẽ chăm sóc họ khi họ đến Ai Cập (c.9-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Đức Chúa Trời đã khiến cho Giô-sép thành người cố vấn cho Pha-ra-ôn. Vì Giô-sép đã biết điều này, mặc dù ông đang làm việc cho Pha-ra-ôn nhưng ông chỉ phụng sự Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải bất kỳ thần nào khác của Ai Cập. Đức Chúa Trời có thật sự là Chúa duy nhất của gia đình, công việc và Hội Thánh của chúng ta hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-8 Giô-sép đã thấy rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời đều làm vì sự tốt lành, và chàng đã kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chàng những giấc mộng và thực hiện chúng. Vì thế, hơn cả việc âm mưu trả thù, Giô-sép đã cảm tạ và giữ đức tin nơi sự bao dung và những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy ngẫm về cách mà Đức Chúa Trời đã hành động vì điều tốt lành trong đời sống của chúng ta.

Tham khảo   

45:8 làm cha Pha-ra-ôn. Đây có lẽ không phải là danh hiệu cụ thể được trao cho Giô-sép. Mà đó chỉ là tước hiệu mà ông dùng để nhấn mạnh vai trò là người cam kết cho sự thịnh vượng của Pha-ra-ôn. Tham khảo 14:4-5 về cách dùng tương tự của từ «cha».

45:10 đất Gô-sen. Vị trí chính xác của Gô-sen vẫn còn đang tranh cãi. Nó có thể là một vùng ở khu vực phía đông châu thổ sông Nin thuận lợi cho người chăn nuôi gia súc, ở vùng Oa-đi Tu-mi-lát. Vùng Gô-sen này phải được phân biệt với vùng Gô-sen được đề cập trong Giô-suê 10:41; 11:16; 15:51. 

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con hát ngợi khen Danh Ngài, Đấng hành động vì sự tốt lành trong tất cả đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 27-28

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like