Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Định Cư Ở Thành Si-Chem Và Nỗi Nhục Của Đi-Na

Ngày 24 – Định Cư Ở Thành Si-Chem Và Nỗi Nhục Của Đi-Na

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 33:18-34:7

18 Sau khi từ Pha-đan A-ram về, Gia-cốp đến thành Si-chem, thuộc xứ Ca-na-an, bình an vô sự. Ông đóng trại đối diện với thành, 19 và mua lại của con cháu Hê-mô, cha Si-chem, miếng đất mà ông đang đóng trại, với giá một trăm miếng bạc. 20 Tại đây, Gia-cốp lập một bàn thờ và đặt tên là Ên Ên-lô-hê Y-sơ-ra-ên.

341 Một hôm, Đi-na, người con gái mà Lê-a sinh cho Gia-cốp, đi ra làm quen với các cô gái trong vùng. 2 Si-chem, con trai của thủ lĩnh Hê-mô, người Hê-vít, trông thấy cô thì bắt đi rồi cưỡng ép cô nằm với mình. 3 Tâm hồn Si-chem vương vấn Đi-na, con gái Gia-cốp. Chàng yêu thương cô gái và dùng lời ngọt dịu vỗ về cô. 4 Si-chem thưa với Hê-mô, cha mình, rằng: “Xin cha cưới cô gái nầy cho con.” 5 Lúc Gia-cốp được tin Si-chem xâm phạm tiết hạnh Đi-na, con gái mình, thì các con trai ông vẫn còn ở ngoài đồng với bầy súc vật, nên ông giữ yên lặng cho đến khi họ trở về. 6 Hê-mô, cha Si-chem, đến gặp Gia-cốp để thưa chuyện với ông. 7 Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về. Vừa nghe chuyện, những người nầy đã nổi nóng và giận dữ vì Si-chem đã làm điều đồi bại trong Y-sơ-ra-ên khi nằm với con gái Gia-cốp, là điều không bao giờ được phép làm.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp lập một bàn thờ khi ông đến thành Si-chem ở Ca-na-an. Ông gọi bàn thờ là “Ên Ên-lô-hê Y-sơ-ra-ên”’ (Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên) và thờ phượng Chúa ở đó (33:18-20).

Nhưng Si-chem, thủ lĩnh của Si-chem đã cưỡng bức Đi-na. Si-chem yêu thương Đi-na và muốn nàng trở thành vợ của mình, vì thế chàng xin Hê-mô, cha mình hỏi Gia-cốp xin cưới nàng. Khi các con trai của Gia-cốp nghe thấy điều này, họ vô cùng tức giận (34:1-7)!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

33:18 Khi Gia-cốp trở về Ca-na-an, ông không đến Bê-tên để trả sự hứa nguyện ông đã lập với Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ông đi Si-chem, nơi có bãi chăn thả tốt cho các bầy đàn của ông. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ đến Lót, người đã đi đến Sô-đôm (chương 13). Có phải những con đường của chúng ta theo đuổi những lời hứa của Đức Chúa Trời hay không, hay là chúng ta theo đuổi sự thoải mái cho cuộc sống của chúng ta?

34:5-7 Văn hóa của Si-chem cho phép những người nam cưỡng bức phụ nữ và yêu họ, nhưng điều này không được phép đối với những người của Đức Chúa Trời. Đây là sự khác biệt giữa thế gian và những người của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tỉnh thức thuộc linh để phân biệt giữa Đức Chúa Trời và thế gian.

Tham khảo

33:19 của những con trai của Hê-mô, cha của Si-chem. Việc đề cập đến Si-chem liên hệ cảnh này với cảnh tiếp theo, nơi anh ta là một trong những nhân vật trung tâm trong câu chuyện. một trăm miếng bạc. Từ tiếng Hê-bơ-rơ được giải thích ở đây “bạc” (qesitah) hiếm khi được sử dụng trong Cựu Ước (xem Giô-suê 24:32; Gióp 42:11); không rõ giá trị chính xác.

34:2–4 Hê-mô người Hê-vít, thủ lĩnh của vùng đó (c.2), rõ ràng là một nhân vật có tầm quan trọng nhất định ở Si-chem. Địa vị của ông ta sau này cho phép ông ta thuyết phục tất cả những người nam trong thành chịu cắt bì. Trong lúc Si-chem, con trai của Hê-mô (c.4) lúc đầu bị sự thèm khát kéo đến với Đi-na, bây giờ anh ta muốn tiếp tục với nàng như vợ của mình.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đi đến Bê-tên của chúng con – tránh xa khỏi sự theo đuổi những ham mến của thế gian.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like