Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Sự Phước Hạnh Không Ngừng

Ngày 04 – Sự Phước Hạnh Không Ngừng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 25:1-18

1 Áp-ra-ham cưới một người vợ khác tên là Kê-tu-ra. 2 Bà sinh cho ông: Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3 Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan. Con cháu của Đê-đan là gia tộc A-chu-rim, Lê-tu-chim và Lê-um-mim. 4 Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa. Tất cả những người trên thuộc dòng dõi Kê-tu-ra. 5 Áp-ra-ham cho Y-sác tất cả gia tài mình. 6 Nhưng đang khi còn sống, ông cho các con dòng thứ một số phẩm vật và bảo họ đến ở vùng đất phía đông, cách xa Y-sác là con dòng chính. 7 Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi. 8 Ông trút hơi thở cuối cùng và qua đời khi tuổi cao tác lớn, được mãn nguyện trong cuộc sống, và được trở về với tổ tông mình. 9 Hai con trai ông là Y-sác và Ích-ma-ên đã an táng ông trong hang đá Mặc-bê-la, thuộc cánh đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, phía đông Mam-rê. 10 Đó là cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua lại của con cháu gia tộc Hếch. Áp-ra-ham được an táng tại đó cùng với vợ ông là Sa-ra. 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác, con trai ông. Y-sác cư ngụ gần giếng La-chai Roi. 12 Đây là dòng dõi Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham, do A-ga, nữ tì người Ai Cập của Sa-ra, sinh ra. 13 Đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, sắp xếp theo thứ tự ngày sinh: Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt, kế đến là Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14 Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15 Ha-đát, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma. 16 Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ, đặt theo tên làng và nơi họ đóng trại. Đó là mười hai thủ lĩnh của dân tộc họ. 17 Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi trút hơi và qua đời, được trở về với tổ tông mình. 18 Dòng dõi ông định cư trong vùng từ Ha-vi-la đến Xu-rơ, phía đông Ai Cập, về hướng A-si-ri. Họ sống trong tình trạng thù nghịch với tất cả anh em mình.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Sa-ra qua đời, Áp-ra-ham lấy một người vợ khác và sinh những người con khác. Dầu vậy, Áp-ra-ham đã chọn Y-sác làm người thừa kế duy nhất của ông trên những người con trai khác của ông, bao gồm cả Ích-ma-ên. Ông truyền lại toàn bộ tài sản của ông cho Y-sác (c.1-6).

Áp-ra-ham qua đời ở tuổi 175. Ông được chôn tại hang Mạc-bê-la, nơi Sa-ra cũng được chôn (23:12-20). Áp-ra-ham đã qua đời, nhưng phước hạnh của Đức Chúa Trời không dừng lại; nó tuôn đổ trên Y-sác. Khi đó Đức Chúa Trời cũng ban phước cho Ích-ma-ên theo như lời hứa (c.7-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-18 Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài cho Ích-ma-ên, chứ không phải chỉ cho Y-sác (21:17-18). Ngài ban cho Ích-ma-ên mười hai người con trai và khiến ông ấy trở nên tổ phụ của mười hai vị hoàng tử. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn làm thành lời hứa của Ngài một cách chắc chắn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6 Áp-ra-ham sinh sáu người con trai với người vợ thứ hai Kê-tu-ra, nhưng ông chỉ cho phép Y-sác thừa kế sản nghiệp của ông.  Như ông đã làm với Ích-ma-ên, Áp-ra-ham để sáu con trai rời khỏi Y-sác đến miền đông và cho họ có đủ của cải. Áp-ra-ham có đức tin nơi kế hoạch của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài qua Y-sác.

Tham khảo

25:1–11 Sự qua đời của Áp-ra-ham. Những câu này tạo nên phần cuối của câu chuyện đã bắt đầu từ 11:27. Để kết thúc phần quan trọng này của sách Sáng Thế Ký, một số thông tin đã được thêm vào về Áp-ra-ham, kết thúc bằng việc mô tả cái chết và sự chôn cất của ông. Những chi tiết, phần lớn trong số đó có tầm quan trọng thứ yếu, được thêm vào cho việc kết thúc.

25:12–18 Gia phổ của Ích-ma-ên. Trước khi đi tiếp việc ký thuật chi tiết những sự kiện liên quan đến gia đình của Y-sác, một phần ngắn được dành cho việc liệt kê 12 người con trai của Ích-ma-ên, những người đã trở thành những thủ lĩnh của các bộ tộc ở A-ra-bi. Thông tin này khẳng định rằng lời hứa của Đức Chúa Trời trong 17:20 được ứng nghiệm.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống một đời sống chứng minh đức tin nơi Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, cho dù chúng con đã qua đời hay còn đang sống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Na-hum 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like