Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 9:20-27

20 Tôi tiếp tục thưa chuyện và cầu nguyện, xưng nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi dân Y-sơ-ra-ên tôi và trình dâng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi lời khẩn nguyện cho núi thánh của Đức Chúa Trời tôi. 21 Khi tôi đang dâng lời cầu nguyện, thì Gáp-ri-ên, người mà tôi đã thấy trong khải tượng đầu tiên, bay nhanh đến bên tôi vào giờ dâng sinh tế buổi chiều. 22 Người dạy dỗ tôi và nói với tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho ngươi. 23 Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra, và ta đến để công bố lời đó cho ngươi, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ lời đó và hiểu rõ khải tượng.

24 Có bảy mươi tuần lễ đã được ấn định cho dân ngươi và thành thánh ngươi để chấm dứt sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác và đem lại sự công chính đời đời, để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm, và xức dầu cho Nơi Chí Thánh. 25 Vậy ngươi hãy biết và hiểu rằng từ khi lệnh phục hồi và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đấng Chịu Xức Dầu xuất hiện, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và chiến hào, ngay trong thời kỳ khó khăn.

26 Sau sáu mươi hai tuần lễ ấy, Đấng Chịu Xức Dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì cả. Quân đội của một thủ lĩnh sắp đến sẽ hủy phá thành và đền thánh. Sự cuối cùng sẽ đến như nước lụt. Chung cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, cảnh hoang tàn đã được ấn định. 27 Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Đa-ni-ên cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến nói với ông về kế hoạch cứu chuộc vĩ đại và sự phục hồi Y-sơ-ra-ên (c.20-23). Đức Chúa Trời hoạch định cho Y-sơ-ra-ên được giải phóng khỏi tội lỗi, và xây dựng một đền thờ (Đức Chúa Jêsus) sẽ không bao giờ bị hủy diệt, và hoạch định làm thành kế hoạch này trong bảy mươi năm. Thời hạn chính xác của bảy mươi tuần không được biết đến. Nhưng điều chắc chắn đó là khi bảy mươi tuần theo hoạch định kết thúc, Đức Chúa Trời sẽ làm thành một cách trọn vẹn điều Ngài đã hoạch định (c.24-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24 Khi thời hạn đến, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự công chính đời đời của Ngài đối với dân sự của Ngài qua Đấng được xức dầu. Điều này có nghĩa sứ mạng cứu rỗi là qua Đức Chúa Jêsus Christ. Trong Đấng Christ chúng ta không còn bị tội lỗi cai trị và chúng ta là những người công chính. Chúng ta hãy đắc thắng tội lỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời, trong đó chúng ta có thể chết đối với tội lỗi và sống cho sự công bình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-27 Những kẻ thù chống nghịch lại Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cuộc chiến với những người của Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng. Nhưng chúng cuối cùng sẽ bị đánh bại (xem Sáng Thế Ký 3:15) và chỉ một mình Đức Chúa Trời sẽ đắc thắng. Liệu có những kẻ thù đang tấn công cộng đồng đức tin với một sức mạnh to lớn, hay không? Hãy đừng kinh ngạc. Đức Chúa Trời sẽ đắc thắng!

Tham khảo

9:21 Đáp lại lời cầu nguyện của ông xin sự phục hồi cho Giê-ru-sa-lem, Đa-ni-ên được đón tiếp một sứ giả là thiên sứ Gáp-ri-ên, với một khải tượng cho ông. Việc Gáp-ri-ên đã đến là bằng chứng rõ ràng rằng lời cầu nguyện của Đa-ni-ên đã được nghe và lời cầu xin ơn đã được Chúa trân trọng (c.23).

9:27 người sẽ chấm dứt của lễ hy sinh và của lễ. Theo một cách diễn giải, điều này đề cập đến sự chuộc tội của Đấng Christ. Với sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá, những sinh tế chuộc tội của Cựu Ước được xóa bỏ (Hê-bơ-rơ 10:1–9). Sự chết của Ngài đã mang những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn vào mối quan hệ theo giao ước mới với Chúa. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con tìm kiếm Ngài, Chúa của lịch sử và xin hãy giúp chúng con tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 92-94

 

Bình Luận:

You may also like