Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Như Ông Đã Từng Làm Trước Đây

Ngày 17 – Như Ông Đã Từng Làm Trước Đây

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 6:1-15

1 Vua Đa-ri-út quyết định bổ nhiệm một trăm hai mươi thống đốc để cai trị khắp vương quốc, 2 và trên họ có ba vị tể tướng, một trong ba vị đó là Đa-ni-ên. Các thống đốc phải khai trình với ba vị tể tướng nầy để nhà vua không bị thiệt hại. 3 Đa-ni-ên vượt hẳn hai vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm; vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. 4 Vì thế, các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Đa-ni-ên về việc nước. Nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách, vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. 5 Vậy những người đó nói: “Chúng ta không thể tìm được một lý cớ nào để tố cáo tên Đa-ni-ên nầy, ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó.” 6 Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: “Vua Đa-ri-út vạn tuế! 7 Tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan tham mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong ba mươi ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua, thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. 8 Bây giờ, kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào chỉ dụ để luật nầy không thay đổi được như luật pháp bất di bất dịch của người Mê-đi và người Ba Tư vậy.” 9 Vua Đa-ri-út ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó. 10 Khi Đa-ni-ên được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao, nơi có các cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem. Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. 11 Bấy giờ, những người đó kéo đến và bắt gặp Đa-ni-ên đang cầu nguyện và khẩn nài trước mặt Đức Chúa Trời mình. 12 Họ liền vào chầu vua và tâu với vua về lệnh cấm: “Tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã từng ký một lệnh cấm rằng trong ba mươi ngày hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử đó sao?” Vua trả lời: “Đúng vậy, theo luật pháp bất di bất dịch của người Mê-đi và người Ba Tư.” 13 Họ thưa với vua rằng: “Trong nhóm dân lưu đày từ Do Thái có Đa-ni-ên không chút kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, dù bệ hạ đã ký lệnh cấm, nó vẫn cứ cầu nguyện mỗi ngày ba lần.” 14 Khi nghe những lời đó vua rất đau lòng và quyết tâm giải thoát cho Đa-ni-ên. Mãi đến khi mặt trời lặn vua vẫn cố gắng tìm cách giải cứu ông. 15 Nhưng các người kia lại kéo đến chầu vua và nói: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ biết rằng theo luật pháp của người Mê-đi và người Ba Tư, mọi lệnh cấm hay sắc chỉ mà vua đã lập đều bất di bất dịch.”

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên là một quan chức cao, người được vua Đa-ri-út yêu mến. Một số người ghen tỵ với Đa-ni-ên đã âm mưu hãm hại ông. Họ biết rằng Đa-ni-ên luôn luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, vì thế họ thỉnh cầu nhà vua cấm việc cầu nguyện với các thần hoặc với những người khác, ngoại trừ với một mình nhà vua trong ba mươi ngày. Bất cứ ai không tuân theo sẽ bị ném vào chuồng sư tử (c.1-9). Nhưng Đa-ni-ên vẫn cứ mở cửa sổ phòng ông và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, như ông vẫn từng làm trước đó. Những người ghen tỵ với ông, đã báo với nhà vua ngay lập tức. Đa-ri-út, người yêu mến Đa-ni-ên và muốn cứu ông, đã đau buồn vì ông ta không tìm được cách nào cứu Đa-ni-ên (c.10-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-15 Những người đồng nghiệp của Đa-ni-ên ghen tỵ với ông, đã tìm các cách để loại bỏ ông. Họ chọn cách khiến đức tin của Đa-ni-ên nơi Đức Chúa Trời trở thành một vấn đề. Chúng ta phải cẩn thận để không lờ đi hoặc xem thường những thuận lợi và mặt mạnh của những người khác trở thành mối lợi cho chúng ta. C.10 Đa-ni-ên biết rằng một cái bẫy đã giăng ra trước ông, nhưng ông vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, như ông vẫn thường làm. Điều này là bởi vì việc gặp gỡ với Đức Chúa Trời quan trọng với ông hơn chính sự sống của ông. Việc gặp gỡ (việc tĩnh nguyện) với Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào đối với chúng ta? Chúng ta có tình trạng khẩn cấp tương tự ở trong mình, điều khiến chúng ta cảm thấy mình không thể xoay xở được nếu không có một mối quan hệ có tính sống còn với Chúa, hay không?

Tham khảo

6:5 Sự trung tín của Đa-ni-ên khiến ông thắng được một số kẻ thù hùng mạnh, hoặc qua sự ghen tị hoặc bởi vì việc ông không bị mua chuộc đã giới hạn những cơ hội của chúng có thể gia tăng kết quả của mình. Dầu vậy, tính cách của ông đến mức chúng biết rằng cách duy nhất có thể cáo buộc ông là trong lĩnh vực luật pháp của Đức Chúa Trời.

6:12 Khi các quan cận thần của vua Đa-ri-út đến với ông ta, trước tiên họ cầu xin vua tái khẳng định việc sắc lệnh không thể thay đổi được, khiến khó cho ông ta hủy bỏ nó. Cho dù nhà vua nỗ lực để giải phóng cho Đa-ni-ên, ông ta vẫn bị bắt buộc phải thừa nhận thực tiễn rằng sắc lệnh của ông ta đã kết tội Đa-ni-ên vào chuồng sư tử (v. 16).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ chúng con không bị rúng động bởi những sự tấn công của thế giới này, điều thường sử dụng khao khát của chúng con phục vụ Ngài cách khiến chúng con sa ngã.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 71-73

Bình Luận:

You may also like