Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sự Công Chính Bởi Đức Tin

Ngày 20 – Sự Công Chính Bởi Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 9:30-10:4

30 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Các dân ngoại không tìm kiếm sự công chính thì lại được sự công chính; đó là sự công chính bởi đức tin; 31 còn dân Y-sơ-ra-ên đã cố dựa vào luật pháp để tìm kiếm sự công chính thì không làm trọn được luật pháp. 32 Tại sao? Vì họ không tìm kiếm bằng đức tin mà bằng việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, 33 như có chép:

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, là tảng đá làm cho chúng vấp ngã;

Nhưng ai tin vào đó sẽ không bị hổ thẹn.”

10

1 Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi. 2 Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức. 3 Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời; 4 vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính.

Suy ngẫm và hiểu

Các dân ngoại, những người không theo đuổi sự công chính, dành được sự công chính là bởi đức tin. Nhưng Y-sơ-ra-ên, dân có Luật pháp về sự công chính, đã không nhận được nó. Điều này là bởi vì dân Y-sơ-ra-ên theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời qua những việc làm của Luật pháp, và khước từ Đức Chúa Jêsus, Đấng dạy chúng ta rằng sự công chính đến bởi đức tin. Như vậy, Đức Chúa Jêsus là một tảng đá làm cho vấp ngã những kẻ tìm kiếm để lập sự công chính riêng cho mình. Còn đối với những người tin Đức Chúa Jêsus, Ngài là đá nền tảng. Bởi vậy, Phao-lô hy vọng rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu bằng việc tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, và một lần nữa giải thích sự công chính dựa vào Đức Chúa Jêsus Christ (10:1-4).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

10:1 Phao-lô cầu nguyện không ngừng cho sự cứu rỗi của người Do Thái. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời đừng từ bỏ người Do Thái, mặc dù họ đã khước từ Phúc Âm. Chúng ta cầu nguyện nhiệt thành cho sự cứu rỗi của mọi người, gia đình và những người lân cận của chúng ta như thế nào?

10:2-3 Người Do Thái có lòng nhiệt thành cho Đức Chúa Trời, nhưng họ không nhận biết sự công chính của Ngài bằng đức tin. Thay vào đó, họ đã tìm kiếm để lập sự công chính riêng của họ, tìm kiếm để làm nó theo ý riêng của mình, mà không theo sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết của chúng ta có phải là sự hiểu biết đúng đắn dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi không? Có phải lòng nhiệt thành của chúng ta là theo sự hiểu biết đúng đắn không?

Tham khảo   

9:30-31 Phao-lô lượng giá tình hình: các dân ngoại không phải là tuyển dân của Đức Chúa Trời và không tìm kiếm sự công chính, giờ đây lại được vui mừng về sự công chính bởi đức tin. Dân Y-sơ-ra-ên đã theo đuổi sự công chính trước Đức Chúa Trời qua Luật pháp, nhưng lại không dành được nó.

10:4 Sự cuối cùng có lẽ bao gồm ý của cả đích và sự kết thúc. Luật Môi-se đã đạt đến đích của nó trong Đấng Christ (nó trông đợi và đã thấy trước được Ngài), và Luật pháp không còn ràng buộc các Cơ Đốc nhân được nữa. Vì Đấng Christ là đích và sự cuối cùng của Luật pháp, sự công chính thuộc về tất cả những ai tin nơi Đấng Christ.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy giúp chúng con không lập sự công chính riêng của chúng con qua lòng nhiệt thành của chúng con, mà vâng theo ý muốn Ngài bằng đức tin mà Ngài ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 21-24

 

Bình Luận:

You may also like