Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Bữa Ăn Cuối Và Nói Trước Về Sự Chối Bỏ Của Phi-E-Rơ

Ngày 10 – Bữa Ăn Cuối Và Nói Trước Về Sự Chối Bỏ Của Phi-E-Rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:26-35

26 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, cảm tạ, và bẻ ra trao cho các môn đồ, rồi phán: “Hãy lấy, ăn đi! Đây là thân thể Ta.” 27  Ngài lại lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và nói: “Tất cả các con, hãy uống đi! 28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29  Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.” 30 Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. 31 Lúc ấy, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì cớ Ta, như có chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, Và chiên trong bầy sẽ tan tác.’

32 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến miền Ga-li-lê trước các con.” 33 Phi-e-rơ thưa: “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Thật, Ta bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 35 Phi-e-rơ thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã ban bánh cho các môn đồ Ngài và gọi nó là ‘Thân thể Ta’; Ngài cũng ban cho họ chén rượu và gọi nó là ‘Huyết Ta’. Như dân Y-sơ-ra-ên đã thiết lập một mối tương giao với Đức Chúa Trời thông qua huyết của tế lễ tại núi Si-nai (Xuất Ai Cập ký 4:8), và vì thế được tha thứ tội lỗi của họ, lễ Tiệc Thánh được ban tại lễ Vượt Qua nghĩa là các môn đồ có tội sẽ được tha thứ trong mối quan hệ mới của họ với Đức Chúa Trời thông qua huyết của Đức Chúa Jêsus (c.26-29).

Sau khi ăn xong, Đức Chúa Jêsus hát một bài thánh ca và sau đó đi lên núi Ô-liu để cầu nguyện. Đức Chúa Jêsus đã nói trước rằng các môn đồ sẽ rời bỏ Ngài, và chạy trốn, nhưng tất cả họ đều trả lời rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu (c.30-35).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.26-28 Đức Chúa Jêsus đã ân cần thiết lập lễ Tiệc Thánh. Kết quả là các Cơ Đốc nhân của Tân Ước được sinh lại và tin vào sự chuộc tội của Đức Chúa Jêsus, nhắc nhở bản thân họ về sự chết của Đức Chúa Jêsus qua lễ Tiệc Thánh và biết ơn vì qua sự chết của Đức Chúa Jêsus, họ được ban cho đời sống mới.

C.30-32 Đức Chúa Jêsus đã biết sự yếu đuối của các môn đồ Ngài và phán với họ về sự nguy hiểm mà họ sẽ đối mặt. Họ sẽ bị tản lạc trước sự khổ nạn và sự chết của Chúa. Tuy nhiên, bằng ân điển của Chúa, họ sẽ vượt qua nỗi gian truân này, và trở lại gặp Đức Chúa Jêsus phục sinh. Chúng ta hãy bước theo con đường khổ nạn với hy vọng, với đức tin rằng Chúa biết những công khó của chúng ta và biết thời điểm để phục hồi.

Tham khảo

26:26 bánh…này là thân thể Ta. Thân thể Đức Chúa Jêsus sẽ là sự làm thành một lần đủ cả cho những nghi lễ xung quanh Chiên Con của lễ Vượt Qua và các sinh tế khác trong Cựu Ước, vì Ngài sẽ trở thành sinh tế chuộc tội cho tội lỗi của mọi người.

26:28 huyết của giao ước. Chén báo trước sự đổ huyết của Đức Chúa Jêsus và việc gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, điều mở ra con đường cứu chuộc cho tất cả mọi người qua mối quan hệ giao ước mới với Đức Chúa Trời được hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên (xem Giê-rê-mi 31:31, 34).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phục vụ những người khác, khi chúng con nghĩ về ân điển của Chúa, về sự đến của Ngài vì sự chuộc tội để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Các Vua 5 – 7

 

Bình Luận:

You may also like