Browsing: bữa ăn

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Như Đức Chúa Jêsus đã nói trước, Phi-e-rơ đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, và ông đã khóc lóc đắng cay khi ông nhớ lại điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán.