Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Con Đường Của Môn Đồ

Ngày 07 – Con Đường Của Môn Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 16:21-28

21 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22  Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và

trách rằng: “Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Việc nầy sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” 23 Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra

đằng sau Ta! Ngươi là một chướng ngại cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

24 Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 25 Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. 26 Nếu người nào được cả thế

gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha mình cùng với các thiên sứ.

Lúc ấy, Ngài sẽ ban thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28 Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người đến trong vương quốc của Ngài.”

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi nghe thấy sự xưng nhận của Phi-e-rơ, Đức Chúa Jêsus phán bảo họ về sự chịu khổ, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Khi Phi-e-rơ nghe thấy điều này, ông bảo với Đức Chúa Jêsus rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra! Cho dù Phi-e-rơ nói điều này vì Đức Chúa Jêsus, Ngài mạnh mẽ quở trách ông bằng cách gọi ông là Sa-tan (c.21-23). Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ của Ngài phải suy nghĩ về những điều quan tâm của Đức Chúa Trời trước những điều của họ, và lặng lẽ đi theo con đường chịu khổ họ sẽ phải đối diện. Đức Chúa Jêsus tiếp tục phán rằng các môn đồ, những người làm điều này sẽ nhận được sự sống đời đời. Hơn nữa, vào Lần Đến Thứ Hai, họ sẽ được bù đắp theo những điều họ đã làm (c.24-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-26 Một môn đồ thực sự chối bỏ cách sống riêng của mình và đi theo Đức Chúa Jêsus bằng cách mang thập tự giá của mình. Liệu chúng ta có thể chỉ bám chặt vào Chúa và từ bỏ tất cả uy quyền và mong đợi của chúng ta cho chính mình hay không? Chúng ta hãy suy ngẫm về tình yêu thương của Chúa, Đấng đã phó sự sống của Ngài vì sự cứu rỗi của chúng ta.

C.22-23 Phi-e-rơ, người có những sự mong đợi riêng về Đấng Mê-si-a, đã phản đối khi Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ chết. Những suy nghĩ của Phi- e-rơ – rằng Đức Chúa Jêsus có thể làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời mà không cần phải chết – là chống nghịch lại chương trình của Đức Chúa Trời, điều dẫn đến việc ông ta đã cộng tác với Sa-tan. Thậm chí ngày nay, nếu chúng ta cố gắng sử dụng Đức Chúa Jêsus vì sự quan tâm và lợi ích của chúng ta, thì không có gì khác với vai trò của Sa-tan. Chúng ta phải tìm kiếm từng thời điểm để vâng theo chỉ một mình ý muốn của Đức Chúa Jêsus!

Tham khảo

16:22 Trong văn cảnh của mối quan hệ thầy-trò của người Do Thái, sẽ là táo bạo đối với một môn đồ chỉnh sửa cho thầy, chứ đừng nói đến việc quở trách ông ấy. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bạn. Phi-e-rơ, giống như hầu hết những người bạn Do Thái của mình, chống lại ý tưởng rằng Đấng Mê-si-a phải chịu khổ, dẫu rằng điều này được tìm thấy trong Cựu Ước (ví dụ, Thi thiên 22; Ê-sai 53; Xa-cha-ri 12:10; 13:7).

16:25 Các câu 25-27, đều bắt đầu với từ vì (Hy-lạp: gar), cung cấp ba lý do liên quan tại sao một môn đồ phải bỏ qua đời sống trần thế mà vác lấy thập tự giá của mình. Bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình. Người chối bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời và thay vào đó theo đuổi ý muốn riêng của mình cho cuộc sống của mình, cuối cùng sẽ mất mãi mãi những điều tốt của trần gian mà người đó cố gắng bảo vệ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm một cộng đồng đức tin bày tỏ Vương quốc Đức Chúa Trời thông qua đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 4 – 8

 

Bình Luận:

You may also like