Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Muối Và Ánh Sáng

Ngày 26 – Muối Và Ánh Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 5:13-20

13 “Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. 14 Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. 15 Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.”

17 “Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. 18 Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. 19 Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. 20 Vì Ta bảo cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ của Ngài rằng họ là “muối và ánh sáng của thế gian”. Muối đem lại cho đồ ăn hương vị và giúp đồ ăn không bị thối rữa, trong khi ánh sáng chiếu vào sự tối tăm. Nói cách khác, hương vị và ánh sáng có nghĩa là đời sống tốt khi là dân của Nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ Ngài hãy thực hiện nhiệm vụ của muối và ánh sáng trong thế gian này qua việc sống một đời sống tốt (c.13-16).

Chúng ta không được nghĩ là luật pháp không còn cần thiết nữa vì Đức Chúa Jêsus đã đến. Đức Chúa Jêsus không đến để bãi bỏ Luật pháp mà Ngài hoàn tất Luật pháp. Vì vậy, nếu chúng ta là môn đồ của Đức Chúa Jêsus, chúng ta không được chối bỏ Luật pháp mà hãy áp dụng các luật một cách đúng đắn trong đời sống của chúng ta (c.17-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Trong thế gian này, muối là thứ duy nhất cho vị mặn. Tương tự theo cách này, các Cơ Đốc nhân phải được phân biệt trong thế gian này và phải đưa ra được “hương vị” đặc biệt mà không làm mất đi vị của nó. Tuy nhiên, nếu muối mất vị mặn, nó bị ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Là dân thánh của Đức Chúa Trời trong thế gian này, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ của chúng ta như thế nào?

C.14-16 Các Cơ Đốc nhân đã nhận được ánh sáng ân điển trong Đức Chúa Jêsus, giờ đây phải bày tỏ ánh sáng đó cho thế gian qua các việc lành. Như ánh sáng là hiệu quả nhất trong bóng tối thì các Cơ Đốc nhân cũng phải tỏa sáng nhất khi họ bày tỏ họ trong sự tối tăm của thế gian này. Hãy luôn nhớ điều này: những việc lành nhỏ và đơn sơ đối với những người nhỏ nhất là tạo một cơ hội để bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

5:13 Như muối có lợi trong một số cách (như là một chất bảo quản, làm gia vị, vv…), thì các môn đồ của Đức Chúa Jêsus ảnh hưởng đến thế gian vì điều ích lợi như thế. 5:14 ánh sáng của thế gian. Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus có sự sống của Vương quốc ở trong họ như là một lời chứng sống cho những người chưa có ánh sáng trong thế gian.

5:17 bãi bỏ Luật pháp hay Lời tiên tri. “Luật pháp” hay “Torah” nói đến đến năm sách đầu tiên trong Cựu Ước, trong khi “Lời tiên tri” bao gồm những phần còn lại của Cựu Ước, một trong số đó đã được cho là được viết bởi các tiên tri (so sánh với Ma-thi-ơ 13:35, trích dẫn từ Thi thiên 78:2; về “Luật pháp [và] Lời tiên tri”, so sánh với Ma-thi-ơ 7:12; 11:13; 22:40; Rô-ma 3:21).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp các Hội Thánh của thế gian này sinh ra chức vụ của muối và ánh sáng một cách tốt lành.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 33-35

Bình Luận:

You may also like