Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Đảm Bảo Cho Tương Lai

Ngày 19 – Sự Đảm Bảo Cho Tương Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 22:21-34

21 Bấy giờ, người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se trả lời với các trưởng gia tộc của hàng nghìn người Y-sơ-ra-ên rằng: 22 “Giê-hô-va, Thần của các thần! Giê-hô-va, Thần của các thần! Ngài biết điều đó và Y-sơ-ra-ên cũng sẽ biết điều đó! Nếu đây là sự nổi loạn hay bất trung với Đức Giê-hô-va, thì ngày nay đừng dung thứ chúng tôi! 23 Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ để lìa bỏ Đức Giê-hô-va, hoặc để dâng tế lễ thiêu, tế lễ chay, và tế lễ bình an tại đó, nguyện chính Đức Giê-hô-va hạch tội chúng tôi! 24 Chúng tôi lập bàn thờ nầy, vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói với con cháu chúng tôi rằng: ‘Các người đâu có liên hệ gì với Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên? 25 Hỡi con cháu Ru-bên, con cháu Gát, Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm ranh giới giữa chúng tôi và các người, các người chẳng có phần gì nơi Đức Giê-hô-va!’ Như vậy con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi không tiếp tục kính sợ Đức Giê-hô-va nữa. 26 Vì thế, chúng tôi có nói rằng chúng ta sẽ lập một bàn thờ, chẳng phải để dâng tế lễ thiêu hay là dâng sinh tế, 27 nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng các thế hệ sau chúng tôi rằng chúng tôi có dâng tế lễ thiêu, các sinh tế và tế lễ bình an mà thờ phượng Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài. Như thế, về sau con cháu anh em không nói với con cháu chúng tôi rằng: ‘Các người không có phần gì nơi Đức Giê-hô-va!’ 28 Chúng tôi cũng nói rằng khi nào họ nói điều đó với chúng tôi hay nói với các thế hệ sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả lời: ‘Hãy xem kiểu mẫu bàn thờ Đức Giê-hô-va mà tổ phụ chúng tôi đã lập, không phải dùng cho tế lễ thiêu hay là dâng sinh tế, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các người!’ 29 Chúng tôi ngày nay không hề có ý nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta trước mặt đền tạm để dâng tế lễ thiêu, tế lễ chay và sinh tế.” 30 Khi thầy tế lễ Phi-nê-a và các nhà lãnh đạo hội chúng, tức là các thủ lĩnh của hàng nghìn người Y-sơ-ra-ên đi theo ông, nghe những lời của người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se nói, thì họ đều lấy làm hài lòng. 31 Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, nói với người Ru-bên, người Gát, và người Ma-na-se rằng: “Ngày nay chúng tôi nhận biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì anh em không phạm tội bất trung với Đức Giê-hô-va, và như vậy anh em đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay Đức Giê-hô-va.” 32 Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và những người lãnh đạo từ giã người Ru-bên, người Gát ở đất Ga-la-át, trở về với dân Y-sơ-ra-ên ở đất Ca-na-an và thuật lại cho họ điều đã xảy ra. 33 Nghe lời tường trình, dân Y-sơ-ra-ên hài lòng. Họ ngợi ca Đức Chúa Trời và không còn ý định tiến đánh người Ru-bên và người Gát để hủy diệt vùng đất họ định cư nữa. 34 Vậy người Ru-bên và người Gát đặt tên bàn thờ là Ết, vì họ nói “Bàn thờ nầy làm chứng giữa chúng ta rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.”

Suy ngẫm

Những người ở phía đông sông Giô-đanh giải thích rằng lý do họ dựng một bàn thờ không phải để bội nghịch Đức Chúa Trời và phục vụ các thần khác, nhưng nhằm để lại một bằng cớ rằng họ phục vụ Đức Chúa Trời cũng như những người ở phía tây sông Giô-đanh (c. 21-29).

Khi người Y-sơ-ra-ên ở bờ tây nghe thấy điều này, họ vui mừng và cảm tạ. Qua sự kiện này, cộng đồng dân Y-sơ-ra-ên trở nên khăng khít hơn, và họ đặt tên cho bàn thờ đó là “Ed”, có nghĩa là người chứng kiến giữa chúng ta rằng Chúa là Đức Chúa Trời (c. 30-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 21-23  Người Ru-bên, người Gát, và nửa chi phái Ma-na-se giải thích, khi thề nguyện sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét, rằng bàn thờ mà họ dựng lên không phải để dâng các của tế lễ khác. Chúng ta đã bao giờ trải qua những sự hiểu lầm khi chúng ta thực sự làm việc gì đó vì điều tốt hay không? Nó có thể gây đau đớn lúc đó, nhưng nếu chúng ta tin tưởng Đức Chúa Trời, Chúa sẽ giải quyết điều đó cho chúng ta. Chúng ta trước tiên hãy xem xét trong chính mình và xem xem liệu có động cơ nào chọn lựa chúng ta che giấu trong ý tưởng của mình trước Lời Đức Chúa Trời hay không.

C. 30-33 Qua cách tiếp cận cẩn trọng này khi giải quyết với nhau, sự thống nhất của dân Y-sơ-ra-ên trở nên chặt chẽ hơn khi trong mối hiểm họa của cuộc chiến giữa anh chị em với nhau. Sự tưởng tượng của họ đã biến thành sự vui mừng và sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Còn điều gì vui hơn khi tìm thấy sự trung thành và sự kính mến Đức Chúa Trời trong vòng anh chị em chúng ta? Chúng hãy suy ngẫm về Chúa cùng với anh chị em mình, và cùng nhau chia sẻ những giây phút vui mừng.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng con duy trì sự hiệp một Ngài ban cho chúng con trong hội chúng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gia-cơ 1-5

Bình Luận:

You may also like