Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Anh Em Còn Lần Lữa Đến Chừng Nào?

Ngày 11 – Anh Em Còn Lần Lữa Đến Chừng Nào?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 18:1-10

1 Cả hội chúng dân Y-sơ-ra-ên nhóm họp tại Si-lô và dựng Lều Hội Kiến tại đó. Toàn xứ đều ở dưới quyền kiểm soát của họ.

2 Nhưng trong dân Y-sơ-ra-ên còn lại bảy bộ tộc chưa được phân chia sản nghiệp. 3 Giô-suê nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Anh em lần lữa cho đến chừng nào mới đi chiếm xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, đã ban cho anh em? 4 Hãy chọn mỗi bộ tộc ba người và tôi sẽ sai đi. Họ sẽ đứng dậy đi khắp xứ, vẽ bản đồ theo từng phần sản nghiệp, rồi trở lại với tôi. 5 Họ sẽ chia xứ làm bảy phần. Giu-đa sẽ lưu lại trong địa phận của mình ở miền nam, nhà Giô-sép sẽ lưu lại trong địa phận của mình ở miền bắc. 6 Vậy, anh em hãy vẽ bản đồ của bảy phần đất và đem về đây cho tôi và tôi sẽ bắt thăm cho anh em tại đây trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. 7 Nhưng người Lê-vi không được chia đất với anh em vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp của họ. Còn Gát, Ru-bên, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, ban cho họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông.”

8 Vậy những người ấy đứng dậy ra đi. Giô-suê truyền lệnh cho họ đi vẽ bản đồ của xứ, và nói: “Hãy đi khắp xứ vẽ bản đồ rồi trở lại với tôi và tại đây tôi sẽ bắt thăm cho anh em trước mặt Đức Giê-hô-va ở Si-lô.” 9 Các người ấy đi khắp xứ, vẽ bản đồ trên một quyển sách chia làm bảy phần, theo từng thị trấn, rồi trở lại với Giô-suê ở trại quân tại Si-lô. 10 Giô-suê bắt thăm cho họ tại Si-lô trước mặt Đức Giê-hô-va và tại đó Giô-suê phân chia đất cho dân Y-sơ-ra-ên theo các bộ tộc của họ.      

Suy ngẫm

Giô-suê rời đền tạm từ Ghinh-ganh đến Si-lô. Ở đó ông đã phân chia đất đai cho bảy chi phái còn lại. Trong quá trình này Giô-suê đã quở trách bảy chi phái vì thiếu sự nhiệt tình và thể hiện sự lười biếng. Sau đó Giô-suê chỉ định ba người từ mỗi chi phái để viết xuống sự mô tả những vùng đất còn lại và chia chúng thành bảy phần (c.1-7). Khi những người đó trở về với những bản mô tả, Giô-suê phân đất đai còn lại theo cách phân chia bằng việc bốc thăm (c. 8-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1  Đức Chúa Trời ban cho người Y-sơ-ra-ên vùng đất Ca-na-an như Ngài phán hứa; Ngài cũng hiện diện cùng với họ qua đền tạm theo lời hứa (Lê-vi Ký 26:11-12). Điều này thể hiện rằng lời hứa ban cho Áp-ra-ham là việc xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài trị vì. Việc này đã được thực hiện không chỉ để ban cho dân Y-sơ-ra-ên một đời sống sung mãn và an ninh. Chúng ta cũng vui hưởng lời hứa được làm thành qua Đức Chúa Jêsus. Chúng ta có coi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Jêsus, Vị Vua của chúng ta, cách quan trọng hơn bất kỳ lợi ích nào nhận được trên đất này hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3  Giô-suê quở trách bảy chi phái, những người không đi vào chiếm lấy đất của họ bằng câu hỏi, “Anh em còn lần lữa đến chừng nào?” Họ đã lóa mắt bởi sự trù phú của Ca-na-an nên đã quên mất sứ mạng của mình phải dâng tất cả đất đó cho Đức Chúa Trời bằng cách đánh chiếm lấy nó. Chúng ta hãy suy nghĩ lại và xem xem liệu có bất cứ mục vụ nào mà chúng ta quên do trì hoãn nhận lấy chúng hay không.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con luôn luôn tỉnh thức để con có thể thực hiện sứ mạng Ngài ban cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Ti-mô-thê 1-4 

Bình Luận:

You may also like