Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Lập Một Bàn Thờ Tại Núi Ê-Banh Và Đọc Luật Pháp

Ngày 26 – Lập Một Bàn Thờ Tại Núi Ê-Banh Và Đọc Luật Pháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 8:30-35

30 Bấy giờ, Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trên núi Ê-banh, 31 theo lệnh Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, như đã chép trong sách luật pháp Môi-se. Đó là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, chưa bị đục bởi đồ bằng sắt. Trên đó, dân chúng dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ bình an. 32 Và tại đó, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, Giô-suê cũng viết trên các bia đá một bản sao luật pháp mà Môi-se đã viết. 33 Toàn dân Y-sơ-ra-ên, cả những khách lạ lẫn người bản xứ cùng với các trưởng lão, các quan chức, và các thẩm phán đứng hai bên Hòm Giao Ước trước mặt những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi là những người khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Phân nửa dân chúng đứng đối diện núi Ga-ri-xim, và phân nửa kia đứng đối diện núi Ê-banh, theo lệnh Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, trước đây đã dặn mà chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên. 34 Sau đó, Giô-suê đọc toàn bộ luật pháp, gồm lời chúc lành và lời rủa sả như đã chép trong sách luật pháp. 35 Không một lời nào trong tất cả các lời Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, kể cả phụ nữ, trẻ em, và khách lạ ở giữa họ.

Suy ngẫm

Giô-suê đã lập một bàn thờ tại núi Ê-banh và dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an. Ngoài ra, với sự có mặt của dân Y-sơ-ra-ên, Giô-suê đã viết Luật pháp của Môi-se trên bảng đá và bảo mọi người đứng xung quanh Rương Giao Ước. Rồi Giô-suê đã chia phân nửa số người đứng trước núi Ê-banh còn phân nửa số người kia thì đứng trước núi Ga-ri-xim, và đọc to lời Chúa về những phước lành và sự rủa sả được chép trong Luật Pháp của Môi-se. Nghi lễ này công bố các phước lành qua việc vâng lời và những sự rủa sả qua việc bất tuân, và chỉ ra rằng các phước lành và những sự rủa sả ở xứ Ca-na-an phụ thuộc vào dân Y-sơ-ra-ên có vâng Lời Đức Chúa Trời hay không (c.32-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30  Giô-suê đã không đi lên đánh các thành khác ngay lập tức, mà trước hết, ông đã lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời tại núi Ê-banh. Điều này là vì Giô-suê biết rằng điều quan trọng nhất là phải nhắc lại giao ước với Đức Chúa Trời, như họ đã học và kinh nghiệm được tầm quan trọng của việc vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong suốt hai trận chiến đầu tiên của họ với thành Giê-ri-cô và thành A-hi. Chúng ta có thiết lập điều quan trong nhất trong đời sống đức tin của chúng ta không?

C.33-34  Giô-suê đã phân chia dân Y-sơ-ra-ên làm đôi và lệnh cho những người đứng tại núi Ga-rê-xim đọc về phước lành và những người đứng tại núi Ê-banh đọc về sự rủa sả. Ngày nay, hai núi này đều khiến chúng ta quyết định xem chúng ta có đứng ở bên phước lành hay không, hay đứng ở bên sự rủa sả. Chúng ta đứng bên nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con vâng Lời Ngài dù con ở bất cứ nơi đâu và xin cho nơi đó là nơi của phước lành.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Cô-rinh-tô 13-16 

Bình Luận:

You may also like