Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Lý Do Thất Bại

Ngày 22 – Lý Do Thất Bại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 7:1-15

1 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội bất trung về các vật đáng bị diệt, vì A-can, con trai của Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-rách thuộc bộ tộc Giu-đa, đã lấy các vật đáng bị diệt ấy, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng với dân Y-sơ-ra-ên.

2 Từ Giê-ri-cô, Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bết A-ven, về phía đông Bê-tên, truyền lệnh rằng: “Hãy đi lên do thám thành A-hi.” Vậy, họ đi lên do thám A-hi. 3 Rồi họ trở về, trình với Giô-suê: “Không cần đem cả dân chúng đi lên đó mà chỉ cho khoảng vài ba nghìn người đi lên đó để đánh thành A-hi thôi. Đừng làm cho cả dân chúng nhọc công tốn sức ở đó vì dân A-hi quá ít.” 4 Vậy có khoảng ba nghìn người đi lên đó nhưng họ đã chạy trốn người A-hi. 5 Người A-hi giết khoảng ba mươi sáu người, rượt đuổi họ từ cổng thành cho đến Sê-ba-rim, và đánh bại lúc họ chạy xuống dốc. Lòng dân chúng tan ra như nước.

6 Giô-suê xé áo mình và cùng với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên sấp mặt xuống đất trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và rải bụi đất lên đầu mình. 7 Giô-suê nói: “Ôi! Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân nầy qua sông Giô-đanh rồi lại phó chúng con vào tay người A-mô-rít mà tiêu diệt đi? Ôi! Giá như chúng con quyết định ở lại bên kia sông Giô-đanh thì có hơn không? 8 Than ôi! Lạy Chúa! Con biết nói làm sao khi Y-sơ-ra-ên đã quay lưng chạy trốn trước kẻ thù mình? 9 Dân Ca-na-an và tất cả cư dân xứ nầy sẽ nghe điều đó, bao vây chúng con và diệt danh tiếng chúng con khỏi đất. Lúc ấy, Chúa sẽ làm sao cho danh lớn của Ngài?”

10 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hãy đứng dậy đi! Tại sao con sấp mặt xuống đất như vậy? 11 Y-sơ-ra-ên đã phạm tội, họ vi phạm giao ước mà Ta đã truyền phán: lấy các vật đáng bị hủy diệt, ăn cắp, lừa dối, thậm chí giấu các vật đó trong các vật dụng của mình. 12 Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên không thể chống cự nổi kẻ thù của mình mà phải xây lưng chạy trốn chúng, bởi Y-sơ-ra-ên đã trở nên kẻ đáng bị tiêu diệt. Nếu các con không tiêu trừ các vật đáng diệt ấy, thì Ta không còn ở với các con nữa. 13 Hãy đứng dậy, thánh hóa dân chúng và nói rằng: ‘Ngày mai, anh em hãy thanh tẩy chính mình vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, các con còn giữ các vật đáng diệt ở giữa các con! Các con không thể chống cự nổi kẻ thù mình cho đến khi các con loại bỏ các vật đáng diệt ấy.” 14 Vậy sáng mai, anh em sẽ đến theo từng bộ tộc; bộ tộc nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra, sẽ đến theo từng gia tộc; gia tộc nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra, sẽ đến theo từng gia đình; gia đình nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra, sẽ đến từng người. 15 Người nào bị chỉ ra là kẻ giữ các vật đáng bị hủy diệt đó thì sẽ bị hỏa thiêu cùng với tất cả những gì thuộc về nó, vì nó đã vi phạm giao ước của Đức Giê-hô-va và làm điều ô nhục trong Y-sơ-ra-ên.’”   

Suy ngẫm

Khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm thành Giê-ri-cô, A-can đã không tuân theo lệnh của Đức Chúa Trời và lấy cắp một số thứ. Trong khi đó, Giô-suê đã sai ba ngàn người đến A-hi, mục tiêu tới của họ, nhưng trận chiến này đã bị thất bại bất ngờ. Khi họ nghe về việc bại trận, Giô-suê và những người lãnh đạo đã xé áo mình và rải bụi đất lên đầu khi họ cầu nguyện trước Rương Giao Ước (c.1-9).

Đức Chúa Trời đã giải thích lý do cho Giô-suê tại sao họ đã bị thất trận trước thành A-hi – đó là vì có một người ở giữa dân Y-sơ-ra-ên đã bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đã lấy cắp một số thứ từ thành Giê-ri-cô. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Giô-suê tiêu diệt kẻ đó cùng với mọi vật mà người đó lấy cắp (c.10-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1  Đức Chúa Trời nổi giận với toàn dân Y-sơ-ra-ên vì sự bất tuân của một người, A-can. Một người đã phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời đã xem nó là một tội của toàn Y-sơ-ra-ên, vì dân sự của Đức Chúa Trời là một cộng đồng theo giao ước. Hãy nhớ rằng sự thánh khiết của cả cộng đồng có thể bị hư mất trước mặt Đức Chúa Trời qua việc làm sai trật của chúng ta.

C.10-15  Đức Chúa Trời đã giục Giô-suê truy tìm người gây ra lý do bại trận, vì nếu chúng ta không chiến đấu và tiêu diệt tội lỗi thì chúng ta không thể hưởng phước hạnh ở với Đức Chúa Trời. Điều gì có thể là lý do chính khiến chúng ta hay cộng đồng chúng ta gặp khó khăn? Chúng ta hãy nhìn lại và xem có phải có bất kỳ tội lỗi nào mà chúng ta đang giấu kín không và hãy tiêu diệt nó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhận biết tội lỗi trong con là nghiêm trọng và xin giúp con ăn năn mọi lúc

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Cô-rinh-tô 1-3 

Bình Luận:

You may also like