Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Đài Kỷ Niệm Được Dựng Bằng Mười Hai Tảng Đá

Ngày 18 – Đài Kỷ Niệm Được Dựng Bằng Mười Hai Tảng Đá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 4:15-24

15 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: 16 “Hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Chứng Ước lên khỏi sông Giô-đanh.” 17 Vậy Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ: “Hãy lên khỏi sông Giô-đanh.” 18 Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ giữa lòng sông đi lên, và khi bàn chân của họ vừa đặt trên đất khô thì nước sông Giô-đanh trở về chỗ cũ, chảy tràn cả hai bờ như trước.

19 Ngày mồng mười tháng giêng, dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ghinh-ganh, ở cuối phía đông Giê-ri-cô. 20 Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. 21 Ông nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Mai sau, khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng: ‘Các hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’ 22 thì anh em sẽ nói cho con cháu mình biết rằng: ‘Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô, 23 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đanh khô cạn trước mặt anh em cho đến khi anh em đã đi qua khỏi, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm tại Biển Đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy.’ 24 Như thế, các dân tộc thế gian biết được bàn tay quyền năng của Đức Giê-hô-va, và anh em cũng luôn luôn kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.”

Suy ngẫm

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh, và các thầy tế lễ là những người đã khiêng Rương Giao Ước ra khỏi sông, thì sông bắt đầu chảy trở lại. Tại Ghinh-ganh, Giô-suê đã dựng mười hai tảng đá được lấy từ giữa sông. Các con cháu bây giờ sẽ thấy kỷ niệm này và nhớ đến Đức Chúa Trời, Đấng đã giúp đỡ tổ phụ của họ. Ngoài ra, khi tất cả dân trong xứ thấy những tảng đá này, thì họ sẽ nhận biết quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời (c.15-24)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.23-24  Việc nước tràn bờ sông Giô-đanh không phải là vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm khô cạn sông dễ dàng như Ngài đã rẽ Biển Đỏ. Thực chất, Đức Chúa Trời đã tỏ ra quyền năng Ngài trong lịch sử nhân loại, bao gồm cả lịch sử của Y-sơ-ra-ên và ngày nay Ngài vẫn bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta có ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời khi chúng ta thấy quyền năng của Ngài mà Ngài bày tỏ cho chúng ta hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-22  Giô-suê đã lập một đài kỷ niệm bằng mười hai tảng đá từ sông Giô-đanh để các con cháu của Y-sơ-ra-ên có thể thờ phượng Đức Chúa Trời đời đời. Nói cách khác, sự kỷ niệm này là một công cụ để giáo huấn cho con cháu. Ngày nay, những điều mà chúng ta lập để dạy dỗ con cái chúng ta và những thế hệ tiếp sau cách để thờ phượng Đức Chúa Trời là gì? Có phải chúng ta quá bận rộn lập một đài kỷ niệm cho bản thân và tự hào về bản thân mình hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho có được nhiều người thờ phượng Ngài, khi họ thấy những điều mà dân của Ngài và cộng đồng của Ngài làm.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Rô-ma 6-8 

Bình Luận:

You may also like